NVRR Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies
 

Een tijd geleden is er in rekenkamerland onrust ontstaan over de mogelijke BTW-plicht voor rekenkamer(commissie)leden. Er is daarover door het bestuur van de NVRR telefonisch contact gelegd met het Ministerie van Financiën, waarbij er in eerste instantie onvoldoende duidelijkheid kwam over of leden van rekenkamer(commissie)s in principe BTW-plichtig zijn of niet. Daarop is er door de NVRR aan het Ministerie schriftelijke informatie gevraagd.

Uit bijgevoegde brief van het Ministerie van Financiën, blijkt dat alle leden van een rekenkamer of rekenkamercommissie in beginsel aangemerkt worden als ondernemer in de zin van de BTW. Of ook daadwerkelijk BTW moet worden afgedragen hangt af van de specifieke situatie van het betreffende lid.

Zoals duidelijk wordt uit de brief van het ministerie is er geen algemene regel te geven of u daadwerkelijk BTW moet afdragen, maar is e.e.a. sterk afhankelijk van persoonlijke omstandigheden. Ons advies is dan ook contact op te nemen met uw belastingadviseur of de belastingdienst over hoe in uw situatie te handelen.

Deze regeling, die ook geldt voor leden van raden van toezicht en raden van commissarissen is nieuw en gold in het verleden nog niet. Verder wijzen wij u er op dat de BTW en de wet Inkomstenbelastingen verschillende ondernemersbegrippen hanteren. Ondernemer zijn voor de BTW betekent niet automatisch ook ondernemer zijn voor de inkomstenbelasting. Dan moet u aan meer criteria voldoen, bijvoorbeeld het ingeschreven zijn bij de Kamer van Koophandel. Voor alleen een ondernemer in de zin van de BTW is dat niet nodig. Dan volstaat het aanvragen van een BTW nummer bij de belastingdienst.

Als de af de te dragen BTW in enig jaar (na aftrek van voorbelasting) lager is dan € 1.883,- , kan een beroep worden gedaan op de zogenoemde kleine ondernemingsregeling.

We hebben als NVRR ons best gedaan meer duidelijkheid te krijgen en begrijpen dat u wellicht nog meer vragen heeft. We verwijzen u daarvoor nogmaals naar uw belastingadviseur of de belastingdienst. We wensen u allen veel succes!

 

 
Nederlands Vereniging voor Rekenkamers & Rekenkamercommissies | NVRR (2004-2005) i.s.m. Stichting Rekenschap |