Themabijeenkomst Stichting KADO

22 maart 2018 13:15 - 16:45 |  Provinciehuis Utrecht, Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht
Georganiseerd door: Stichting KADO

            ” No more mister Smart Guy? ”
Werken aan effectievere landing van onderzoek

Ook Rekenkamers onderzoeken onder andere de doeltreffendheid van overheidsbeleid. Een
belangrijke voorwaarde om een uitspraak over de doeltreffendheid te doen, is dat er een duidelijke
doel is. Dat wil zeggen dat de overheid zo specifiek mogelijk is over wat ze wil bereiken, daar in
meetbare en tijdsgebonden termen over spreekt, en dat het daarbij gaat om realistische of
realiseerbare zaken, waar bovendien afstemming over heeft plaatsgevonden. Ook wel SMART
geformuleerde doelen genoemd. Het wekt geen verbazing dat dit voor veel beleidsdoelen niet het
geval is. Rekenkamers bevelen colleges daarom vaak aan om de formulering van de doelen te
verbeteren, met het oog op het kunnen afleggen van verantwoording. Het willen bijdragen aan
doelen die meer SMART zijn geformuleerd, verraadt echter een visie op overheidssturing waar in
toenemende mate kritiek op is.

Doelmatigheid en doeltreffendheid krijgen door de veranderde rol van de overheid een andere
lading.


Brabantse rekenkamers geven zich rekenschap van de veranderende rol van de lokale overheid en de
impact op rekenkamer(commissie)s. Werkwijzen en beleidsontwikkelingen als horizontalisering en
co-creatie veranderen de kaderstellende en controlerende rol voor gemeenteraden en rekenkamers.
Wat betekent New Public Governance of een 'veerkrachtige of samenwerkende overheid' voor
rekenkameronderzoek? In de bijeenkomst verkennen we een mogelijke verbreding van de onderzoek
agenda van rekenkamers die recht doet aan de veranderingen in de rol van raad.

Tineke van den Biggelaar (secretaris van de rekenkamercommissie Eindhoven) heeft samen met een
aantal collega’s het volgende artikel geschreven ” No more mister Smart Guy?”. Graag is ze bereid
om ons als kenniskring hierover te informeren. Zij zal uitgebreid vertellen over de veranderende rol
van de overheid en op welke wijze je vorm kan geven aan onderzoek in de netwerksamenleving.
Vervolgens zullen we gezamenlijk reflecteren aan de hand van de volgende vragen: Hoe vernieuw je
de scope van doelmatigheid- en doeltreffendheidonderzoeken? Ontkomen Auditors hieraan of gaan
ze mee in deze trend?

Het waarborgen van de kwaliteit van het openbaar bestuur. Lukt dat in de praktijk.

De rekenkamer(commissie)s van provincies, gemeenten en waterschappen beogen met hun werk en
producten een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het openbaar bestuur. De vraag is of dat ook
inderdaad lukt in de praktijk. Het is zinvol als rekenkamers met enige regelmaat de eigen producten
tegen het licht houden en onderzoeken wat ze precies teweeg brengen. Kortom, hoe kunnen
rekenkamer(commissie)s inzicht krijgen in hun doorwerking en wat kunnen ze daarvan leren?

Met die vraag heeft de NVRR in 2015 het stappenplan ‘Meten van doorwerking’ ontwikkeld. Etienne
Lemmens van de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies vertelt ons
graag meer over de aanpak en de werkwijze van dit stappenplan. Deze is inmiddels in vijf pilots bij
lokale rekenkamer(commissie)s getest. Op basis van die ervaringen is een nieuw model ontwikkeld
om de doorwerking van rekenkamer(commissie)s en hun producten te meten en te verklaren. In de
lezing gaat Etienne in op het begrip doorwerking. Iedereen heeft er wel een beeld bij, maar het is
lastig te operationaliseren. Hij laat zien hoe het stappenplan van de rekenkamer(commissie) daarbij
ondersteunt.

Op basis van het verhaal van Etienne gaan we in een aantal groepjes uiteen, om te bespreken of het
gepresenteerde stappenplan ons ook kan ondersteunen bij ons werk. Waarbij de volgende vragen
worden voorgelegd. Hoe kunnen we als auditors inzicht krijgen in de effectiviteit van ons werk? Hoe
stel je de effectiviteit van je onderzoeksinspanningen vast? Wat kunnen auditors daarvan leren?


We sluiten de middag af met een korte presentatie per groepje en horen graag van Tineke en Etienne
wat zij van deze uitkomsten vinden.

Het programma ziet er als volgt uit:

13:15 Ontvangst met broodjes
13:45 Opening en mededelingen bestuur
14:00 Presentatie Tineke van den Biggelaar
"No more mister Smart Guy"
14:45 Pauze
15:00 Presentatie Etienne Lemmens
"Stappenplan Doorwerking, de effectievere landing van onderzoek"
15:45 Groepjes uiteen
16:10 Presentatie van 5 minuten per groepje
Mogelijke groepsdiscussie/reflectie op uitkomsten
16:40 Afsluiting door voorzitter KADO
16:45 Borrel