Bredaas grondbeleid

21-02-2013 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656b8dd1680c1170002bc
Onderzoek door: Rekenkamer zelf
Onderzoeksvraag
1. Hoe verloopt de informatievoorziening aan de raad inzake het grondbeleid en de ruimtelijke projecten; in hoeverre heeft de gemeente gevolg gegeven aan de aanbevelingen van de Rekenkamer in 2009; in hoeverre beschikt de raad op dit moment over voldoende mogelijkheden om zijn kaderstellende en controlerende rol uit te kunnen voeren; in het verlengde daarvan ligt de vraag in hoeverre de raad zijn kaderstellende en controlerende rol daadwerkelijk actief uitvoert? 2. Welke ontwikkelingen zijn te constateren binnen de ruimtelijke programmering en de grondexploitaties van de gemeente Breda, de realisatie en de financiële consequenties van de grondexploitaties over de periode 2004-2012 (de historische analyse)? 3. Wat is de huidige stand van zaken (anno 2012) en wat zijn de prognoses ten aanzien van de ruimtelijke programmering, de grondexploitaties en de financiële stand van zaken van het Grondbedrijf en, in het verlengde daarvan, van de gemeente Breda (reserves, weerstandsvermogen, voorzieningen)? 4. Wat zijn de gehanteerde parameters/berekeningswijzen, de haalbaarheid en de eventuele risico’s van de huidige ruimtelijke plannen en de programmering in de grondexploitaties; in hoeverre heeft de gemeente Breda ook in dat kader gevolg gegeven aan de aanbevelingen van de Rekenkamer uit 2009 ten aanzien van de ruimtelijke projecten, de risico´s en het risicomanagement? 5. Welke bijsturingmaatregelen zijn mogelijk, welke maatregelen zet de gemeente Breda in en welke aanbevelingen zijn ter zake te doen?
Gericht op
Gemeente Breda, raad en college
Samenvatting
In het rapport ‘Bredaas Grondbeleid’ doet de Rekenkamer Breda verslag van haar onderzoek naar het grondbeleid en de ruimtelijke programmering van de gemeente Breda, en de informatievoorziening aan de raad hieromtrent. Mede in het verlengde van het vorige rekenkamerrapport over het grondbeleid uit 2009 onderzoekt de Rekenkamer allereerst hoe het nu staat met de informatievoorziening aan de raad over het grondbeleid, de grondexploitaties, de ruimtelijke projecten en de financiële consequenties hiervan. Daarnaast kijkt de Rekenkamer naar de ruimtelijke programmering in de afgelopen ca. 8 jaar en de realisatie hiervan met name in de grondexploitaties; naar de huidige stand van zaken binnen het grondbedrijf en de grondexploitaties en de financiële stand van zaken; plus de prognoses met betrekking tot de ruimtelijke programmering, de grondexploitaties en de mogelijke financiële consequenties in de komende jaren voor de gemeente Breda. Dit rapport heeft de NVRR Goudvink 2013 gewonnen.
Rapport document