Validatie Terugblik collegeperiode 2007-2011 provincie Zuid-Holland

04-01-2011 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656badd1680c11700038c
Onderzoek door: Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksvraag
In hoeverre is de verantwoording van GS over de realisatie van de doelstellingen uit het Coalitieakkoord 2007- 2011 zoals opgenomen in de Terugblik relevant, controleerbaar en juist.
Gericht op
provincie Zuid-Holland
Samenvatting
In het coalitieakkoord 2007-2011 'Duurzaam denken, dynamisch doen' hebben Gedeputeerde Staten (GS) van Zuid-Holland de doelstellingen van de provincie beschreven. GS leveren in januari een terugblik op dit coalitieakkoord, waarin zij aangeven in welke mate de doelstellingen zijn bereikt. Op verzoek van Provinciale Staten heeft de Randstedelijke Rekenkamer deze terugblik gevalideerd en onderzocht in hoeverre de geformuleerde resultaten relevant, controleerbaar en aantoonbaar juist zijn.
Rapport document