Hervormingen in het lokaal re-integratiebeleid

06-02-2013 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656bcdd1680c1170004c4
Onderzoek door: Rekenkamer zelf
Onderzoeksvraag
In hoeverre voldoet de gemeente Súdwest-Fryslân aan de randvoorwaarden die nodig zijn om op doelmatige en doeltreffende wijze invulling te kunnen geven aan de beoogde hervormingen in het re-integratiebeleid en wat kan zij doen om deze randvoorwaarden te realiseren?
Gericht op
gemeente Súdwest-Fryslân
Samenvatting
De gemeente Súdwest-Fryslân heeft gekozen voor een herziening van de uitvoeringsstructuur en een gecombineerde inzet van arbeidsmarktstrategieën waardoor de hervormingen in het re-integratiebeleid als kansrijk kunnen worden bestempeld. Er bestaat veel ambtelijk en politiek-bestuurlijk draagvlak voor de hervormingen. Tegelijkertijd blijkt dat de gemeente slechts ten dele voldoet aan de randvoorwaarden die nodig zijn om op een doelmatige en doeltreffende wijze invulling te kunnen geven aan de hervormingen in het re-integratiebeleid. Zo is er onvoldoende inzicht in doelgroepen, bestaat er onzekerheid over de competenties van de betrokken ambtenaren en het aanpalend (WMO) beleid en ontbreken concrete doelstellingen en indicatoren.
Rapport document