MKBA RijnlandRoute - Quick scan op rapporten, contra-expertises en commentaren

29-04-2008 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656badd1680c11700038c
Onderzoek door: Rekenkamer zelf
Onderzoeksvraag
In hoeverre beschikken PS over de vereiste informatie om de voor- en nadelen van de verschillende tracés tegen elkaar af te kunnen wegen?
Gericht op
provincie Zuid-Holland
Samenvatting
De provincie Zuid-Holland is momenteel bezig met de ontwikkeling van de Rijnlandroute, een nieuwe wegverbinding tussen de A4 en A44 die doorloopt naar de kust. Hiervoor zijn verschillende studies uitgevoerd, waaronder een Nut- en noodzaaknotitie (NNN) en een Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse (MKBA). Eind mei 2008 willen Provinciale Staten een besluit nemen over de Rijnlandroute. De Randstedelijke Rekenkamer heeft, op verzoek van de Commissie Mobiliteit, Kennis en Economie van PS, een quick scan uitgevoerd van de bovengenoemde NNN en MKBA, alsmede van de contra-expertises die zijn uitgevoerd in opdracht van de Gemeente Voorschoten.
Rapport document