Kostentoerekening en kostendekking afvalstoffenheffing, rioolheffing, bouwleges en leges Burgerzaken

07-05-2012 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 54f06c35bac4011f00608bc7
Onderzoek door: Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksvraag
Zijn de tarieven en de toerekeningssystematiek van de leges/heffingen van 2011 volgens de daarvoor landelijk geldende wettelijke uitgangspunten en de gemeentelijke besluiten vastgesteld c.q. opgesteld en uitgevoerd?
Gericht op
gemeente Achtkarspelen
Samenvatting
De rekenkamercommissie van Achtkarspelen gaf de Adviesgroep WOZ & Lokale Heffingen van Deloitte Belastingadviseurs BV opdracht om de kostentoerekening en kostendekkendheid van de afvalstoffenheffing, de rioolheffing, de leges omgevingsvergunningen en de leges burgerzaken van de gemeente Achtkarspelen te onderzoeken. Gevraagd is ook conclusies te trekken en een aanzet voor aanbevelingen te doen. Deloitte heeft op 3 april 2012 een eindrapport uitgebracht.
Rapport document