Evaluatie Wmo-beleid in Alkmaar 'Iedereen moet kunnen meedoen'

01-03-2011 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656b8dd1680c117000285
Onderzoek door: Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksvraag
Op welke punten zijn de beleidskeuzes in het beleidsplan 'Wmo-beleidskader 2008-2012; nieuwe verbindingen in wonen, welzijn en zorg', de uitwerking en uitvoering ervan door de gemeente Alkmaar, doelmatig, doeltreffend en rechtmatig? De centrale onderzoeksvraag is uitgewerkt in 3 groepen met deelvragen: 1. onderzoeksvragen over doelgroepbereik en beleidsinhoud 2. onderzoeksvragen over de regierol 3. onderzoeksvragen over de financiele risico's
Gericht op
Gemeente Alkmaar
Samenvatting
De rkc Alkmaar heeft een onderzoek laten uitvoeren naar het Alkmaars Wmo-beleid. De belangrijkste conclusie is dat het niet vast te stellen is of het Wmo-beleid doeltrefend is, onder meer doordat de doelstellingen weinig concreet geformuleerd zijn.
Rapport document