Zorgen om de dag van morgen?

13-10-2014 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656bbdd1680c1170004b0
Onderzoek door: Rekenkamer zelf
Onderzoeksvraag
In hoeverre is de gemeenteraad van Overbetuwe in staat (gesteld) om zijn kaderstellende en controlerende rol in lokaal en regionaal verband uit te oefenen ten aanzien van de decentralisaties van de jeugdzorg en de Wmo/AWBZ? En hoe kan deze rol in de toekomt versterkt worden?
Gericht op
Gemeenteraad
Samenvatting
Het onderzoek betreft de decentralisatie van taken op het gebied van jeugdzorg en Wmo/AWBZ en is bedoeld om de gemeenteraad meer inzicht te geven in hoe deze transities, inclusief de regionale samenwerking daarin, tot op heden zijn verlopen, maar ook om de raad – op uitdrukkelijk verzoek – te informeren aan ‘welke knoppen de raad kan draaien’ bij de documenten die thans ter besluitvorming voorliggen (beleidsplan sociaal domein, verordeningen, zorginkoop, begroting).
Rapport document