Inzicht in prestaties en doeltreffendheid subsidies gemeente Stichtse Vecht

23-10-2014 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656bcdd1680c1170004e4
Type onderzoek: Doeltreffendheid
Onderzoek door: Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksvraag
1. In hoeverre worden subsidieregelingen en subsidies die de gemeente verstrekt, geëvalueerd in relatie tot de beoogde prestaties en effecten en in hoeverre leggen de subsidieontvangers verantwoording af over de door hen behaalde prestaties? 2. Wat is de kwaliteit van de evaluaties naar de doeltreffendheid van de gemeentelijke subsidies en hebben de evaluaties geleid tot aanpassingen in de subsidie of subsidieregeling?
Gericht op
Gericht op beleid van het college
Samenvatting
De gemeente heeft (nog) geen inzicht in de effecten van de door haar verleende subsidies. Wel heeft zij – op basis van de verantwoordingsinformatie – inzicht in de prestaties die zijn geleverd met de verleende subsidies. De prestaties hebben vooral betrekking op de uitvoering van activiteiten. De gemeente werkt slechts in beperkte mate met aanvullende prestatieafspraken.
Rapport document