Rapportage kostentoerekening en kostendekking afvalstoffenheffing, rioolheffing, lijkbezorgingsrechten, bouwleges en leges burgerzaken gemeente Dantumadiel

20-05-2011 | Rapport
Rekenkamer(commisie): Rekenkamercommissie Noordoost Fryslan
Onderzoek door: Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksvraag
Zijn de tarieven en de toerekeningssystematiek van de leges/heffingen van 2011 volgens de daarvoor landelijk geldende wettelijke uitgangspunten en de gemeentelijke besluiten vastgesteld c.q. opgesteld en uitgevoerd?
Gericht op
Gemeente Dantumadiel
Samenvatting
De rekenkamercommissie heeft de kostentoerekening en kostendekkendheid van een aantal tarieven, heffingen en leges van de gemeente Dantumadiel laten te onderzoeken, om hieruit conclusies te trekken en een aanzet voor aanbevelingen te doen.
Rapport document