Onderwijsachterstandenbeleid in Dongeradeel

01-09-2009 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656b8dd1680c117000284
Onderzoek door: Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksvraag
1. Welke doelstellingen zijn gesteld voor het onderwijsachterstandenbeleid? 2. Welke beleidsmaatregelen zijn gehanteerd om die doelstellingen te bereiken? 3. Hoeveel financiële middelen (zowel rijksmiddelen als eigen gemeentelijke middelen) wor-den voor het bereiken van die doelstellingen ingezet en hoe zijn deze middelen over de ver-schillende activiteiten en maatregelen verdeeld? 4. Worden er maatregelen genomen om de effecten van het beleid in beeld te brengen? Welke? 5. Hoe wordt de regiefunctie door de gemeenten uitgeoefend? (Hierbij wordt gekeken naar de opzet en de aansturing van het beleid.)
Gericht op
Gemeente Dongeradeel
Samenvatting
In opdracht van de Rekenkamercommissie van Achtkarspelen, Dantumadeel en Dongeradeel is onderzoek uitgevoerd naar het onderwijsachterstandenbeleid in deze gemeenten. De bedoeling van het onderzoek was: inzicht verschaffen in de effectiviteit van het gevoerde onderwijsachterstandenbeleid. Een uitdrukkelijk punt van aandacht was daarbij de invulling van de regiefunctie door de gemeente.
Rapport document