Onderhoud provinciale infrastructuur

13-04-2015 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656b9dd1680c117000365
Onderzoek door: Rekenkamer zelf
Onderzoeksvraag
Hoe is de provincie Groningen omgegaan met het spanningsveld tussen hetgeen – op basis van technische richtlijnen – aan groot onderhoud van de provinciale infrastructuur is vereist en het beschikbaar gestelde onderhoudsbudget.
Gericht op
provincie Groningen
Samenvatting
De provincie is wettelijk verplicht om de infrastructuur in een goede staat te onderhouden. Door bezuinigingen zijn de beschikbare onderhoudsbudgetten voor de infrastructuur de afgelopen jaren flink onder druk komen te staan met als risico dat er achterstanden in het onderhoud ontstaan. Hierdoor neemt de kwaliteit van de te onderhouden objecten gestaag af en kan functieverlies gaan optreden. Het door de Rekenkamer uitgevoerde onderzoek heeft betrekking op de periode 2007-2013. Nagegaan is hoe de provincies zijn omgegaan met het spanningsveld tussen enerzijds de verplichting om de infrastructuur in een goede staat te houden en anderzijds het afgenomen beschikbare onderhoudsbudget.
Rapport document