Terugblik bedrijventerreinen en bodemsaneringen Fryslân

11-11-2015 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656b9dd1680c117000365
Onderzoek door: Rekenkamer zelf
Onderzoeksvraag
In hoeverre hebben de aanbevelingen van de Noordelijke Rekenkamer op het gebied van bedrijventerreinen en duurzaam ruimtegebruik en bodemsanering bij de drie Noordelijke provincies geleid tot wijzigingen in het beleid en de uitvoeringspraktijk en op welke wijze zijn PS hiervan op de hoogte gesteld?
Gericht op
Provincie Fryslân
Samenvatting
Provincie Fryslân heeft nog onvoldoende grip op het overaanbod aan bedrijventerrein. Wel heeft de provincie aanzienlijke vooruitgang geboekt met het saneren van ernstig verontreinigde (water)bodems met risico’s voor de volksgezondheid.
Rapport document