Provinciale grip op Friese bedrijven met grote risico’s voor hun omgeving

20-06-2016 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656b9dd1680c117000365
Onderzoek door: Rekenkamer zelf
Onderzoeksvraag
Draagt het provinciale toezicht op de majeure risicobedrijven – waarvan de uitvoering is uitbesteed – in voldoende mate bij aan de naleving van milieu- en veiligheidsvoorschriften door deze risicobedrijven en welke lessen zijn er te trekken voor de komende periode?
Gericht op
Provincie Fryslân
Samenvatting
In 2014 kregen de omgevingsdiensten in Fryslân, Groningen en Drenthe de opdracht om op ambtelijk niveau samen te werken bij het toezicht op de belangrijkste risicobedrijven. Het Ministerie heeft de Omgevingsdienst Groningen (ODG) aangewezen om het toezicht op de bedrijven met de grootste milieu- en veiligheidsrisico’s in het Noorden te coördineren. De ODG coördineert. Maar de FUMO voert zelf de bedrijfsinspecties bij de Friese risicobedrijven uit. De Rekenkamer concludeert dat de kennisdeling en uitwisseling van personeel tussen deze diensten moet worden verbeterd. De provinciebesturen hebben ieder een verschillend eindbeeld van de samenwerking voor ogen.
Rapport document