Burgerparticipatie door de ambtelijke organisatie

13-09-2016 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656b9dd1680c117000348
Type onderzoek: Doeltreffendheid
Onderzoek door: Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksvraag
1. Wat verwachten burgers, bedrijven en instellingen van het samen met de gemeente beslissingen nemen? Hoe ervaren zij de samenwerking met de gemeente op dit moment en wat zijn hierbij knelpunten? 2. Wat vraagt dit van de ambtelijke organisatie en de medewerkers en in hoeverre wordt hieraan voldaan? 3. Wat is bestuurlijk nodig om te zorgen dat het ambtelijk apparaat aan de verwachtingen van burgers, bedrijven en instellingen kan voldoen en in hoeverre wordt hieraan voldaan?
Gericht op
Gemeente Leiden
Samenvatting
Medio 2015 is de organisatiestructuur van de gemeente aangepast om besluiten meer in samenspraak met de bewoners van de stad te nemen. Naar aanleiding hiervan heeft de Rekenkamercommissie onderzoek gedaan naar de manier waarop de gemeente inwoners bij besluitvorming betrekt en hoe inwoners van Leiden de burgerparticipatietrajecten ervaren. De Rekenkamercommissie concludeert dat de gemeente goede stappen heeft gezet ter versterking van de burgerparticipatie, maar dat de burger niet altijd tevreden was over de manier waarop hij betrokken werd. Dit bleek vooral samen te hangen met onduidelijkheid over de kaders waarbinnen het traject plaatsvond en de communicatie daarover vanuit de gemeente.
Rapport document