Vrijgekomen agrarische bebouwing in Zeeland tot 2030

08-07-2016 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656badd1680c117000388
Type onderzoek: Informatievoorziening
Onderzoek door: Rekenkamer zelf
Onderzoeksvraag
In het 'Omgevingsplan Zeeland 2012-2018' zijn de kaders voor ruimtelijk beleid in Zeeland tot 2018 opgenomen. Voor de periode na 2018 dienen deze kaders opnieuw te worden vastgesteld. De Rekenkamer Zeeland heeft, vooruitlopend op dit nieuw op te stellen ruimtelijk beleid aan deskundigen van Kadaster en Alterra gevraagd een provinciebrede analyse uit te voeren naar de aard en omvang van de te verwachten vrijkomende agrarische bebouwing in Zeeland. Dit heeft geresulteerd in de bijgevoegde verkenning waarin voor de provincie en op gemeentelijk niveau wordt aangegeven wat de oppervlakte aan te verwachten vrijkomende agrarische bebouwing tot 2030 zal zijn.
Gericht op
Verkenning waarin voor de provincie en op gemeentelijk niveau wordt aangegeven wat de oppervlakte aan te verwachten vrijkomende agrarische bebouwing tot 2030 zal zijn.
Samenvatting
Samen met onderzoekers van Kadaster en Alterra en provinciale beleidsspecialisten heeft de Rekenkamer Zeeland de problematiek van vrijkomende agrarische bebouwing voor Zeeland in kaart gebracht. Waar rekenkameronderzoeken vaak terugkijkend van aard zijn is dit onderzoek juist sterk gericht op de toekomst.
Rapport document