Rekenkamerbrief: Reserves, voorzieningen en begrotingsramingen

20-10-2016 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656bbdd1680c11700041c
Type onderzoek: Informatievoorziening
Onderzoek door: Rekenkamer zelf
Onderzoeksvraag
Hoe kan de informatiewaarde van planning en control-documenten worden vergroot, zodat de raad meer grip krijgt op reserves, voorzieningen en begrotingsramingen?
Gericht op
gemeente en gemeenteraad
Samenvatting
De rekenkamerbrief gaat over begrotingsbehandeling en financiële besluitvorming in de gemeente Opmeer. Daarbij is vooral gekeken naar de informatie die de raad hierbij ontvangt ten aanzien van reserves, voorzieningen en begrotingsramingen. Er is ook een vergelijking gemaakt met enkele Noordhollandse gemeenten met een vergelijkbaar inwoneraantal. De raad van Opmeer ontvangt jaarlijks veel informatie; vaak nogal financieel technisch van aard. De RKC doet aanbevelingen om de informatie beter toegankelijk te maken en om bepaalde richtlijnen voor het omgaan met begrotingsinformatie duidelijker vast te leggen. We verwijzen ook naar goede voorbeelden uit andere gemeenten om de informatie te presenteren en te ontsluiten.
Rapport document