'Over de drempel' onderzoek naar de toegang tot de Wmo: bestuurlijk rapport

24-02-2017 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 52a8d0b21d0d8af824001d1d
Onderzoek door: Rekenkamer zelf
Onderzoeksvraag
In hoeverre voldoet de toegang van de Wmo aan de wettelijke en beleidsmatige vereisten en uitgangspunten? Deelvragen: 1. In hoeverre is de opzet en uitvoering van de toegang in overeenstemming met wet- en regelgeving? 2. In hoeverre dragen de opzet en uitvoering van de toegang bij aan de doelstellingen van de decentralisatie van de Wmo en van het gemeentelijk beleid? 3. In hoeverre komen de opzet en uitvoering van de toegang tegemoet aan de doelstellingen uit het dienstverleningsmodel uit de strategienota ‘Haagse dienstverlening: goed, gemakkelijk en snel’?
Gericht op
Gemeente Den Haag
Samenvatting
De opzet en uitvoering van de toegang tot maatschappelijke ondersteuning zijn in dit onderzoek beoordeeld aan de hand van de weergegeven onderzoeksvragen. De beoordeling is opgenomen in het feitenrapport ‘Over de drempel’, dat tegelijk met dit bestuurlijk rapport wordt gepubliceerd. Op basis van de bevindingen concludeert de rekenkamer het volgende. Hoofdconclusie: De wijze waarop de gemeente invulling geeft aan de wettelijke en beleidsmatige vereisten en uitgangspunten voor de toegang tot maatschappelijke ondersteuning is te weinig gericht op doeltreffendheid en biedt onvoldoende rechtszekerheid en rechtsgelijkheid voor haar burgers.
Rapport document