Burger- en overheidsparticipatie in de gemeente Olst-Wijhe : verschuivende verantwoordelijkheden van inwoners en overheid

10-04-2017 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656badd1680c11700040f
Onderzoek door: Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau: Stichting LiveBuild
Onderzoeksvraag
Op welke wijze wordt invulling gegeven aan overheidsparticipatie en burgerparticipatie, in hoeverre draagt dit bij aan het realiseren van de missie in het Communicatiebeleidsplan 2013-2017, en in hoeverre wordt de overheidsparticipatie en de burgerparticipatie door de inwoners van Olst-Wijhe als voldoende ervaren? De Rekenkamercommissie beoogt hiermee inzichtelijk te maken hoe de gemeente Olst-Wijhe er voor staat ten aanzien van haar participerende rol, het op dit moment toegepaste instrumentarium en het vertoonde gedrag. Het betreft een exploratief, kwalitatief onderzoek waarbij we op zoek gaan naar patronen in participatie en percepties van zowel inwoners als overheidsfunctionarissen ten aanzien van samenwerking in verschillende vormen en rollen. We proberen daarbij een zo goed mogelijk antwoord te formuleren op de volgende deelvragen: - Percepties, verwachtingen en houdingen van overheidsfunctionarissen ten aanzien van inwoners en vice versa. Hoe kijken de mensen tegen elkaar aan en ligt dat in lijn met de visie/doelstelling van de gemeente zoals in het communicatiebeleidsplan verwoord? - Welke beleidsontwikkeling vindt plaats en welk instrumentarium wordt toegepast binnen de gemeente op gebied van overheids- en burgerparticipatie? Het betreft beleidsplannen en instrumentarium die zijn vastgesteld (of eventueel verregaand in voorbereiding zijn) dan wel die concreet worden toegepast. - Werkwijze en aanpak van de gemeente en van inwoners: Hoe werkt het wel/niet de afgelopen jaren? Waar lopen inwoners en overheidsfunctionarissen daarbij tegen aan? Waar zien inwoners en overheidsfunctionarissen mogelijkheden? - Ontwikkelingen elders in het land: wat kunnen we hiervan leren?
Gericht op
Gemeente
Samenvatting
De visie op onze samenleving en de rol van de overheid verandert, aangejaagd door onder meer een ingrijpende decentralisatie en transformatie in het sociale stelsel. Vooral de lokale overheid is in deze dynamiek op zoek naar haar rol, verantwoordelijkheden en manier van werken. Ze is voor steeds meer zaken verantwoordelijk, maar is daarbij in toenemende mate afhankelijk van de inzet van verenigingen, ondernemers en inwoners. Het rapport gaat in op deze ontwikkelingen.
Rapport document