Juridische kwaliteit bestemmingsplannen

06-10-2016 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656bbdd1680c1170004b0
Onderzoek door: Rekenkamer zelf
Onderzoeksvraag
Bij de aanvang van het onderzoek in december 2015 bleek dat het college in de raadsvergadering van 22 september 2015 een analyse aan de raad had toegezegd van de beroepszaken inzake de vastgestelde bestemmingsplannen. Dit onderzoek van de gemeente is begin 2016 afgerond. De rekenkamercommissie heeft na consultatie van de fracties op hun verzoek toen besloten een second opinion uit te voeren op het gemeentelijke rapport “Bestemmingsplannen in Overbetuwe. Kan het beter?”. Het defi nitieve gemeentelijke rapport is op 13 april 2016 in de vorm van een memo aan de raad gestuurd. Het gemeentelijk onderzoek en de second opinion betreffen de periode 2012 t/m 20141 waarin bestemmingsplannen zijn vastgesteld door de gemeenteraad van Overbetuwe2, en waarover de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State tot en met 2016 uitspraken heeft gedaan.
Gericht op
Gemeenteraad
Samenvatting
Dit rapport heeft het karakter van een second opinion op het interne onderzoek ambtelijke onderzoek ''Bestemmen in Overbetuwe. Kan het beter?'' Aanleiding hiervoor was het gevoel vanuit de raad dat indieners van bezwaar en beroep tegen bestemmingsplannen vaak in het gelijk worden gesteld.
Rapport document