Doorwerkingsonderzoek: richtingwijzers voor kaderstelling en financiele projectbeheersing

18-01-2017 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656badd1680c1170003de
Type onderzoek:
Onderzoek door: Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau: Necker van Naem
Onderzoeksvraag
Doelstelling en vraagstelling Het onderzoek heeft tot doel om meer inzicht te geven in de wijze waarop, de mate waarin en de redenen waarom de aanbevelingen uit het onderzoek Richtingwijzers voor kaderstelling al dan niet zijn opgevolgd. Door dit implementatieonderzoek te verrijken met een focus op de projectbeheersing, levert dit onderzoek bovendien: - inzicht in de financiële sturingsmogelijkheden van de gemeenteraad in het bijzonder; - inzicht in de kwaliteit van de inrichting en organisatie van de financiële projectbeheersing. De doelstelling van het onderzoek leidt tot de volgende centrale vragen: 1) Heeft het rekenkameronderzoek Richtingwijzers voor kaderstelling doorwerking gehad en zijn de aanbevelingen door gemeenteraad en college opgevolgd? 2) Hoe is de financiële (project)beheersing in de gemeentelijke organisatie georganiseerd en biedt die inrichting de gemeenteraad optimale financiële sturings- en controlemogelijkheden? 3) Welke aanbevelingen voor verbetering kunnen worden gedaan? Deze hoofdvragen zijn geoperationaliseerd in de volgende tien deelvragen: Implementatie rekenkameronderzoek Richtingwijzers voor kaderstelling 1. In hoeverre zijn de aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek Richtingwijzers voor kaderstelling opgevolgd? 2. Wat zijn verklaringen voor het niet (volledig) uitvoeren van aanbevelingen? 3. Hoe wordt de gemeenteraad over de uitvoering geïnformeerd? Financiële (project)beheersing 4. Hoe is de financiële (project)beheersing in Zeist ingericht? 5. Welke bevoegdheden en sturingsmogelijkheden heeft de gemeenteraad bij financiële (project)beheersing? 6. Zijn er (kwalitatieve) verbetermogelijkheden in de financiële (project)beheersing in Zeist? Zo ja, welke? 7. Hoe is de informatievoorziening door het college over financiële (project)beheersing aan de gemeenteraad geregeld? 8. Is de kwaliteit van de informatievoorziening door het college voldoende toegesneden op de kennis die de gemeenteraad heeft? Zo nee, hoe kan dit worden verbeterd? 9. Heeft de gemeenteraad voldoende kennis om stukken die betrekking hebben op financiële (project)beheersing te doorgronden? Zo nee, hoe kan dit worden verbeterd? 10.Welke aanbevelingen voor verbetering kunnen worden gedaan?
Gericht op
Gemeenteraad
Samenvatting
De rekenkamer Zeist verrichte een doorwerkingsonderzoek naar de mate waarin haar aanbevelingen uit het onderzoek Richtingwijzers voor kaderstelling invulling hebben gekregen. En verkende in een beperkt extra onderzoek de inrichting en werking van de financiële projectbeheersing in de gemeente Zeist.
Rapport document