Effectiviteit re-integratie gemeente Stichtse Vecht

07-07-2017 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656bcdd1680c1170004e4
Onderzoek door: Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau: SEOR
Onderzoeksbureau: Iroko
Onderzoeksvraag
Welke activiteiten heeft de gemeente Stichtse Vecht ondernomen sinds de start van de Participatiewet om het aantal gerechtigden terug te brengen, wat zijn daarvan de kosten en de effecten en hoe kunnen die worden verbeterd? De rekenkamercommissie heeft de centrale vraagstelling uitgewerkt in zeven onderzoeksvragen: 1. Welke beleidsdoelen streeft de gemeente Stichtse Vecht na met het re-integratiebeleid? 2. Hoe geeft de gemeenteraad invulling aan haar kaderstellende en controlerende rol met betrekking tot het re-integratiebeleid? 3. Op welke wijze vindt de uitvoering van het re-integratiebeleid plaats? 4. Wat is het netto-effect van het re-integratiebeleid, m.a.w. hoeveel mensen vinden dankzij het reintegratiebeleid een baan? 5. Wat zijn de kosten en baten van het beleid en welk van de ingezette instrumenten is het meest kosteneffectief? 6. Hoe verhouden de prestaties van Stichtse Vecht zich tot andere, vergelijkbare gemeenten? 7. Hoe kunnen de middelen voor het re-integratiebeleid nog efficiënter worden ingezet?
Gericht op
Gemeenteraad
Samenvatting
Het re-integratiebeleid van de gemeente Stichtse Vecht boekt redelijke resultaten. De effectiviteit kan worden vergroot door de inzet van re-integratiebeleid te richten op groepen met een zwakke positie op de arbeidsmarkt en terughoudend te zijn met dure instrumenten. Dit concludeert de rekenkamercommissie van Stichtse Vecht in haar onderzoek naar het re-integratiebeleid van de gemeente. Onderzocht is wat de effectiviteit is van de activiteiten van de gemeente om het aantal uitkeringsgerechtigden terug te brengen.
Rapport document