Vlaardingen veiliger?: onderzoek naar doeltreffendheid van het veiligheidsbeleid in de gemeente Vlaardingen en de betrokkenheid van de gemeenteraad

03-09-2018 | Rapport
Rekenkamer(commisie): Rekenkamercomissie Schiedam-Vlaardingen
Onderzoek door: Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau: DSP
Onderzoeksvraag
Is het veiligheidsbeleid van de gemeente Vlaardingen doeltreffend en op welke wijze heeft de gemeente dit efficiënt (al dan niet samen met de verschillende actoren) uitgevoerd? Kwaliteit veiligheidsbeleid 1 Wat is de wettelijke verantwoordelijkheid van de gemeente op het gebied van het integraal veiligheidsbeleid? 2 Ligt er een gedegen veiligheidsanalyse ten grondslag aan het beleid? 3 Is het integraal veiligheidsbeleid inzichtelijk geformuleerd? 4 Is de taakverdeling in- en extern (met politie en openbaar ministerie) voldoende duidelijk? 5 Welke instrumenten worden ingezet? Effectiviteit en doelmatigheid 6 Is het beleid op maatschappelijk niveau effectief? 7 Heeft de invulling in de praktijk negatieve effecten op andere activiteiten? 8 In welke mate staan de gemaakte kosten in verhouding tot de gerealiseerde doelen? 9 Welke verbetersuggesties zijn er mogelijk ten aanzien van het huidige beleid? Positie gemeenteraad 10 In hoeverre voert de gemeenteraad haar kaderstellende taak uit? 11 Wordt de gemeenteraad adequaat geïnformeerd over beleid en effecten? 12 Is er sprake van effectieve monitoring en bijsturing door bestuur en raad? 13 In hoeverre voert de gemeenteraad haar controlerende taak uit?
Gericht op
gemeenteraad
Samenvatting
Onderzoek naar doeltreffendheid van het veiligheidbeleid in de gemeente Vlaardingen en de betrokkenheid van de gemeenteraad. Het onderzoek focust zich op de veiligheidvelden woon- en leefomgeving en jeugd en veiligheid
Rapport document