Externe inhuur bij de gemeente Stichtse Vecht

02-05-2018 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656bcdd1680c1170004e4
Onderzoek door: Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau: BMC
Onderzoeksvraag
In hoeverre is het beleid voor externe inhuur van personeel doelmatig en doeltreffend? Om deze vraag goed te kunnen beantwoorden, is onderzoek gedaan naar de sturing; beheersing; verantwoording en toezicht op de externe inhuur.
Gericht op
Gemeente
Samenvatting
Het doel van het onderzoek is het beoordelen van het ontwikkelde en gevoerde beleid door de gemeente Stichtse Vecht en de manier van verantwoorden richting de raad ten aanzien van externe inhuur. Daarnaast dient het onderzoek inzichtelijk te maken welke kosten met externe inhuur gepaard gaan en hoe zich dit verhoudt ten opzichte van de vaste formatie van de gemeente. De gehanteerde onderzoeksmethoden zijn: dossieronderzoek, casestudy en interviews.
Rapport document