Uitbreiding Schipsloot: onderzoek van de rekenkamercommissie Weststellingwerf naar het bedrijventerrein Uitbreiding Schipsloot

03-12-2018 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 56262cbc0b40a2c40068c21f
Onderzoek door: Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau: Bureau voor Economische Argumentatie (BEA)
Onderzoeksvraag
Leidt het gemeentelijk beleid voor industrieterreinen in Weststellingwerf tot het gewenste resultaat bij het industrieterrein uitbreiding Schipsloot? Deze vraagstelling is uitgewerkt in de volgende concrete onderzoeksvragen: 1. Is het beleid voor industrieterreinen in het geval van “Uitbreiding Schipsloot” rechtmatig, effectief en efficiënt opgesteld en uitgevoerd? 2. Kan worden aangetoond waardoor de vraag naar industriegrond zo lang zo laag is geweest? Hoe verhoudt dit zich tot de berekeningen bij aanvang van het project? 3. Zijn de prognoses voor de berekeningen in de jaarrekeningen realistisch, goed en specifiek onderbouwd? 4. Beheerst de gemeente de financiële risico’s van Uitbreiding Schipsloot? 5. Is de gemeenteraad gedurende de planvorming, besluitvorming en uitvoering van Uitbreiding Schipsloot tijdig, accuraat en volledig geïnformeerd?
Gericht op
gemeente
Samenvatting
Weststellingwerf schetste een te zonnig perspectief, toen de gemeente in 2007 besloot tot de uitbreiding van Wolvegaster bedrijventerrein Schipsloot. De verkoop van kavels bleef ernstig achter bij de verwachtingen.
Rapport document