Vijf vragen aan Tineke van den Biggelaar en Nico op de Laak, voorzitters van de Landelijke Kenniskring, over de 3D-denktank

29-09-2016 | Door NVRR secretariaat | 0 Reacties
 1. Wat is de 3D-denktank, en wie maken er onderdeel van uit?

  Decentrale taken in het sociaal domein (jeugdwet, WMO en participatie) zijn complex en veelomvattend en dit geldt ook voor het betreffende rekenkameronderzoek. Het initiatief voor de 3D-denktank is van Tineke van den Biggelaar en Nico op de Laak, voorzitters van de Landelijke Kenniskring in aansluiting met de Algemene Rekenkamer.
  Deelnemers zijn geïnteresseerden uit rekenkamerland die mogelijk aan de slag zijn/gaan met dit onderzoeksonderwerp. Een eerste bijeenkomst van deze groep was op 30 mei j.l. in Utrecht.  

  De volgende bijeenkomst is op donderdag 6 oktober om 10.00 u in Zalencentrum Vredenburg Utrecht. Er is veel enthousiasme én behoefte om zaken beter af te stemmen, meer integraal aan te pakken en met name er voor te zorgen dat de veelheid aan onderzoeken de komende tijd leidt tot een significante meerwaarde en niet tot een frequente herhaling van zetten.

   
 2. Wat wil de 3D-denktank bereiken?

  Het doel is om van elkaar te leren en inzichten uit te wisselen, denkkracht te bundelen. Ook de Algemene Rekenkamer sluit hierbij aan. Zo is de onderzoeksagenda sociaal domein 2016 inzichtelijk gemaakt en het oerwoud van instellingen (stakeholders). Het is complex om doelmatigheid en doeltreffendheid van sociaal beleid aantoonbaar te maken. Laten we als rekenkamers niet allemaal zelf het wiel weer uitvinden, maar verkregen inzichten delen.

  Bovendien is belangrijk om kennis te bundelen zodat ook op landelijk niveau helderheid ontstaat hoe de lokale uitvoering uitpakt voor inwoners.

 3. Wat gaat de 3D-denktank doen in 2017?
 • De 3D-denktank gaat op zoek naar rekenkamer(cie)s die recent onderzoek uitgevoerd hebben om 3Donderzoekservaringen en -inzichten te delen;
 • De 3D-denktank komt aantal keren bij elkaar om relevante items, trends te identificeren en best rekenkamerpractices te bespreken;
 • De 3D-denktank gaat (met toestemming van de bronhouder) leden benaderen om reviews  op te stellen over gepubliceerde onderzoeksrapporten;
 • de 3D-denktank gaat samen met het bestuur van de NVRR aan de slag om denkkracht te bundelen en inzichten te delen. Niet alleen om de lokale rekenkameruitvoeringskracht te versterken, maar ook om in samenwerking met de Algemene Rekenkamer het nieuwe kabinet te adviseren over het sociaal domein;
 • Ook willen de initiatiefnemers ervaring op doen met zo’n gezamenlijke aanpak binnen de NVRR. De Omgevingswet die net zo complex is, komt er aan en dit vraagt mogelijk om een dergelijke constructie.  
 1. Wat doet de NVRR ter ondersteuning van dit prachtige initiatief?

  Met een vertegenwoordiging van het bestuur is gesproken om een bredere en professionelere aanpak dan enkel het uitbreiden van het nu lopende initiatief op basis van vrijwilligheid.

  In die professionelere aanpak kan (en wellicht dient) de NVRR een stevige rol vervullen:
  - Het verder formaliseren van de 3D-denktank met een trekker vanuit het bestuur;
  - Het leveren van secretariële ondersteuning;
  - Het actief werken aan het vullen van een database met (komende, lopende en) afgeronde onderzoeken;
  - Het uitwerken van bepaalde thema's die geacht worden zonder meer landelijk "te spelen" (indicatoren, accountability, regionalisering, betrekken cliënten etc.).
   
 2. Bij wie kunnen rekenkamer(commissie)s terecht voor informatie?

  Rekenkamers kunnen terecht bij 
  t.vd.biggelaar@eindhoven.nl en n.opdelaak@gmail.com.