Vijf vragen aan Vivien van Geen

26-01-2017 | Door NVRR | 0 Reacties
 

1. Wat versta je onder kwaliteit van rekenkamers? Is dat gericht op onderzoek, of de leden, of nog iets anders? 

De kwaliteit van een rekenkamer is meer dan de kwaliteit van het onderzoek.
Een goede rekenkamer draagt wezenlijk bij aan de kwaliteit van het openbaar bestuur. De kerntaak is het door onderzoek ondersteunen van raad/staten in zijn controlerende en kaderstellende rol. Door een invulling daarvan die past bij de lokale democratie heeft de rekenkamer constructieve invloed op het bestuurlijk proces. Naast goed onderzoek is enerzijds integriteit en onafhankelijkheid en anderzijds afstemming en verbondenheid met de lokale situatie nodig. De leden, de plaatselijke verhoudingen, de verordening en het budget vormen de randvoorwaarden.

Kun je aangeven waarom dat zo belangrijk is? 
Een rekenkamer die anderen de maat neemt moet zelf niet ter discussie staan Goed onderzoek en transparante integriteit zijn nodig om gezaghebbend aan verbetering bij te dragen. Afstemming op de lokale situatie is nodig om dat zo effectief mogelijk te doen.


2. Waar ben je het meest trots op als je 6 jaar kwaliteitszorg van de NVRR overziet?

Het vrijwilligerswerk in de commissie heeft in goede harmonie veranderingen in de NVRR teweeggebracht. Inhoudelijk is er nu naast de aandacht voor goed onderzoek een meer integrale visie op kwaliteit van rekenkamers. Er is meer aandacht voor de rol van de rekenkamer bij het ondersteunen van raad/staten. Doorwerking, verschil maken en lokaal maatwerk staan duidelijk in beeld. In de vereniging krijgt het van elkaar leren meer aandacht. Dat is terug te vinden in de bestuursvisie, het proces van de Goudvink, het Congres en de inhoud van de website. Concrete resultaten als De Drie Vragen, nieuwe website, Wiki, bibliotheek, hulpmiddelen en aanbevelingen, allerlei projecten zijn in samenwerking met velen ontwikkeld.

3. Wat kan de NVRR en haar leden volgens jou anders of beter doen om kwaliteit van rekenkamerwerk te borgen?

Rekenkamers zijn erg verschillend, advies moet maatwerk zijn. Idealiter werkt elke rekenkamer met een kwaliteitsplan. De leden kunnen naast hun focus op het eigen werkproces ook ruimte maken voor intervisie, collegiale uitwisseling. Dat inspireert en verfrist.
De NVRR kan als belangenbehartiger goede voorwaarden bepleiten in regelgeving en budget. En natuurlijk alle leden meenemen en voortvarend voortbouwen op het kwaliteitsproces in de vereniging. Gedragen normen met varianten ontwikkelen en uitdragen, met "pas toe of leg uit" als principe.

4. Welke uitdagingen zie je in het algemeen voor rekenkamer(commissie)s en de NVRR in het verschiet liggen?

Voor Rekenkamers en hun leden is er de verleiding om niet het ondersteunen van de positie van de raad voorop te stellen maar zelf te willen scoren. Scoren en jezelf profileren is in. Daarmee zou de rekenkamer een soort adviesbureau worden, een verlies voor de lokale democratie.
De NVRR zal zich bij de belangenbehartiging sterk moeten maken voor alle leden: een basisbudget en regels die ruimte bieden voor lokale verschillen en goed aansluiten bij de praktijk. Nu iedereen het zo druk heeft vraagt het werven en productief inzetten van vrijwilligers een creatieve benadering. Budget voor betaalde medewerkers is belangrijk, maar het is niet wenselijk dat zij de regie overnemen.

5. Wat ga je de komende jaren zoal doen?

Na de raadsverkiezingen in 2018 zal nieuw gemeentelijk beleid worden ontwikkeld. Ik zet me in om dat beleid zo inclusief mogelijk te maken. De samenleving zo inrichten dat ook kwetsbare burgers kunnen meedoen en niet vooral als kostenpost worden beschouwd. Daartoe heb ik een flyer geschreven:                          
                  
                     Verzilver uw gemeente
      Bouwstenen voor de raadsverkiezingen van 2018

Die bevat aanbevelingen voor de thema's wonen, mobiliteit, meedoen en communicatie. Bedoeld om partijen te inspireren bij het opstellen van verkiezingsprogramma's. Die gaan we begin januari sturen naar alle gemeentelijke politieke partijen in de regio van het UMC. Ook verder draag ik deze ideeën uit.