De NVRR heeft een aantal commissies ingesteld om het bestuur te ondersteunen in de beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering.

Platform Kwaliteit

Begin 2016 heeft de Commissie Kwaliteitszorg zich een 'nieuwe jas' aangemeten. De uitgangspunten uit 2011 blijven evenwel sterk overeind:

  • Iedere rekenkamer(commissie) is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit.
  • Maatwerk op de lokale/regionale situatie staat bij de kwaliteitszorg centraal. Goed onderzoek is essentieel maar niet genoeg, het moet ook effectief zijn, doorwerking hebben. Het is de bedoeling dat de rekenkamer voor de raad verschil maakt.
  • Rekenkamer(commissie)s zijn lerende organisaties die hun kwaliteit waarborgen en bevorderen en daarbij in contact staan met hun partners.
  • De NVRR stimuleert, faciliteert en ondersteunt de rekenkamer(commissie)s met betrekking tot de eigen kwaliteitszorg.

Systematische kwaliteitszorg vergt enerzijds een samenhangende visie, focus en slagvaardigheid, anderzijds draagvlak in de vereniging met een navenante inbreng en betrokkenheid van velen. Om die inbreng en betrokkenheid van de leden van de NVRR te ondersteunen en productief te maken is een ‘Werkplaats Kwaliteit’ ingericht. Daarin werken groepen leden projectmatig samen op afgebakende onderwerpen. Deze activiteiten kunnen ondersteund worden met de middelen die beschikbaar zijn. De project-activiteiten worden gecoördineerd en gefaciliteerd door het Ontwikkelteam.

Het Platform Kwaliteit heeft een leidende rol bij het ontwikkelen en faciliteren van de onderlinge kennisuitwisseling. Dat betekent dat het Platform de uitdaging aanneemt om rekenkamer(commissie)s met de eigen kwaliteitszorg bezig te laten zijn. Het Platform tracht dat te realiseren door discussie over kwaliteitsaspecten in en tussen rekenkamer(commissie)s te faciliteren. Door hen een platform te bieden waar zij kennis, ervaring en tools/instrumenten uit kunnen wisselen en kunnen (laten) ontwikkelen wil het Platform de rekenkamer(commissie)s motiveren tot het gebruik van methoden om de kwaliteit te verbeteren.

In het werkplan 2016 van de het Platform Kwaliteit (gepubliceerd in de bibliotheek) leest u welke activiteiten het Platform gaat ontplooien om de gestelde doelen te bereiken.

De Werkplaats Kwaliteit is de plek waar het kwaliteitsbeleid van de NVRR handen en voeten krijgt. De werkplaats bestaat uit de afzonderlijke activiteiten en projecten. De meeste zullen tijdelijk en eenmalig zijn, maar projecten op meer permanente basis zijn ook mogelijk, zoals de Drie Vragen. Alle leden van de vereniging worden uitgenodigd om via de Werkplaats bij te dragen aan kwaliteitsontwikkeling in de NVRR. 

 

Congrescommissie

De Congrescommissie is belast met de volledige organisatie van het jaarlijkse NVRR congres en spin-offs. Bij de uitvoering van het congres laat de commissie zich ondersteunen door een evenementenbureau.

De commissie bestaat uit Robert Douma en Etienne Lemmens. Vanuit het bureau van de NVRR levert Caroline Loomans (verenigingsmanager) ondersteuning voor vergaderingen en overige zaken van de commissie.
De commissie wordt ondersteund door Sandra van Beek van het evenementenbureau MOS Events.

Ga naar de Congres website >>

Commissie Digitaal Kennisdelen

Het werkterrein van de commissie omvat alle activiteiten die de NVRR ontplooit op het gebied van digitaal kennisdelen:  
•    Wiki
•    Rekenkamer Rapporten (ontsluiting, wat wel/niet, bewaking kwaliteit)
•    FAQ (op basis van vragen teksten maken voor leden) - in ontwikkeling
Vanuit de commissie wordt de redactieraad samengesteld.De werkwijze van de redactieraad is vastgelegd in het Redactiestatuut.

De commissie bestaat uit Robert Douma (voorzitter), Daan Massie, Jelly Smink en Ingeborg Versprille. Vanuit het bureau van de NVRR levert Caroline Loomans (verenigingsmanager) ondersteuning voor vergaderingen en overige zaken van de commissie.

Commissie Goudvink

Het bestuur van de NVRR reikt jaarlijks de NVRR Goudvink uit aan het beste rekenkameronderzoek van het voorgaande jaar.

Doel van de prijs is:

  • Het kweken van belangstelling voor het werk en de producten van rekenkamers en rekenkamercommissies;
  • Het bevorderen van de kwaliteit van rekenkameronderzoek door onderlinge vergelijking;
  • Het bevorderen van een gedeelde opvatting over aan rekenkameronderzoek te stellen eisen binnen de Nederlandse rekenkamergemeenschap.

De commissie draagt zorg voor het formuleren van de criteria op basis waarvan de prijs wordt uitgereikt en ziet toe dat het proces voorafgaand aan het kiezen van de winnaar volgens de gestelde normen geschiedt. De commissie bestaat uit Etienne Lemmens (voorzitter) en Robert Douma. Vanuit het bureau van de NVRR levert Caroline Loomans (verenigingsmanager) ondersteuning voor vergaderingen en overige zaken van de commissie.

De commissie denkt na over een nieuwe opzet voor de Goudvink, daarom wordt er in 2017 geen Goudvink uitgereikt.

3D-denktank

Decentrale taken in het sociaal domein zijn complex en veelomvattend en dit geldt ook voor het rekenkameronderzoek. Het hoofddoel van de denktank is het krijgen van overzicht en inzicht in de diverse aspecten rondom de 3D's, waaronder kaderstelling door de raad, de bestuurlijke context en de governance in het woud van stakeholders. Dit in samenwerking met de Algemene Rekenkamer en met ondersteuning van de NVRR.