Impressies van het NVRR-jaarcongres 2016

Op 15 april jongstleden waren zo’n 170 leden van de NVRR, genodigden en andere geïnteresseerden bijeen op het jaarcongres van de NVRR in de Buitensociëteit te Zwolle. Dit jaar had de congrescommissie geen overkoepelend thema gekozen. Maar het congres had wel een signatuur en stond in het teken van innovatie en interactie met de leden.

De dagvoorzitter Ina Middelkamp trapte af en gaf het woord aan de voorzitter van de NVRR, Jan de Ridder. De Ridder refereerde aan vernieuwende initiatieven van rekenkamers om o.a. de burger te betrekken bij het rekenkamerwerk en instrumentontwikkeling die ook nuttig is voor burgers. Ook de interactie met de leden op het congres werd door De Ridder benoemd, onder andere via de workshops over kwaliteit, rekenkamerbudgetten en een landelijke activiteit op één dag voor rekenkamers.

Daarna nam Marcel Boogers, werkzaam als hoogleraar aan de Universiteit Twente en bij BMC, de microfoon over als eerste keynote speaker. Het aangrijpingspunt van lokale (en provinciale) rekenkamers is de raad (of staten), en de ondersteuning van diens kaderstellende en controlerende taken. Boogers betoogde dat besluitvormingsprocessen de afgelopen jaren ingewikkelder zijn geworden, en zich meer en meer in een samenwerkingsverband met andere spelers voltrekken. En dat zijn burgers, bedrijven, andere overheden enz. Rekenkamers kunnen dan bijvoorbeeld onderzoek doen naar de positie van de gemeente in de netwerken, de kwaliteit van de samenwerking en de meerwaarde van de netwerken waar de gemeente zich in begeeft.

Na de bijdrage van Boogers gingen de deelnemers naar de workshops, met titels als ‘De oordeelloze rekenkamer’ en ‘Een goede rekenkamer mag wat kosten’. Er werd volop gediscussieerd over actuele onderwerpen, zoals het budget van rekenkamers of de vraag of een rekenkamer die niet oordeelt wel een rekenkamer mag heten. De tweede ronde workshops kwam na de lunchpauze. Met de titels ‘Inzicht in sociaal domein’, ‘Wat kunnen we spotten op één dag?’ en ‘Kwaliteitsbeleid NVRR’. Deze laatste kwam ook in de eerste ronde van workshops aan de beurt. Ook in deze workshopronde werden volop ideeën uitgewisseld en innovatieve instrumenten uitgelegd. Hieronder zijn sfeerbeschrijvingen en opbrengsten van de workshops weergegeven, vanuit het oog van workshopleiders.

Tijdens de lunchpauze, waarin de deelnemers met behulp van versnaperingen, uitgebreid konden netwerken, was er één sponsorworkshop. Deze werd goed bezocht en werd gegeven door KING. Gebruik en de voordelen van de site waarstaatjegemeente.nl kwamen in deze workshop aan bod.

download presentatie van King over waarstaatjegemeente.nl >>

De wijzigingen in de Besluit Begroting en Verantwoording (BBV), werden uit de doeken gedaan door Willem Wijntjes, oud voorzitter van de commissie BBV en lid van de commissie Depla. In lijn met ontwikkelingen als ‘waarstaatjegemeente.nl’ en open data, brengt de nieuwe BBV meer transparantie en vergelijkbaarheid in de begrotingen van decentrale overheden. Begrotingsindeling met taakvelden (nieuw), beleidsindicatoren en kengetallen financiële positie moeten daarvoor zorgen. Met betrekking tot Verbonden Partijen wijzigt ook wel iets, maar biedt volgens Wijntjes geen afdoende oplossing voor het zogenoemde controlegat. Overhead en de toerekening van kosten, voorheen zwart gat bij de overheid, wordt inzichtelijk gemaakt. Kortom, er staat veel te gebeuren tot en met 2018. Wijntjes pleit ervoor dat rekenkamers er kennis van nemen en raden helpen bij het implementeren vóór het verkiezingsjaar 2018.

download de presentatie van Willem Wijntjes >>

Ter afsluiting spreekt Daan Quakernaat, met 2,13 meter lang een bijzondere verschijning. ‘Ga kathedralen bouwen!’ is zijn devies. Quakernaat laat zien dat de Middeleeuwers aan het bouwen gingen, zonder al te veel hulpmiddelen, en gewoon doorgingen tot het werk zo’n beetje af was. En dat kon bij sommige kathedralen goed zo’n 300 jaar duren. Je moet dan wel een droom hebben om iets te realiseren, anders geef je het op als een muurtje omvalt. En dat deden de Franse kathedraalbouwers niet. Ze hadden geen bouwtekening, wel een soort idee hoe zo’n gotische kathedraal eruit zou moeten zien. En geen enkele gerealiseerde kathedraal voldoet daaraan, maar ze zijn er daarom niet minder om. Quakernaat’s boodschap is, ga bouwen aan rekenkamers, want ze zijn noodzakelijk als feedbackloop bij de overheid. Hij laat hilarische en overtuigende voorbeelden zien, waaruit duidelijk wordt dat rekenkamers hard nodig zijn.

Wij kijken terug op een congres waar leden van rekenkamers en andere betrokkenen bij het rekenkamerwerk elkaar hebben getroffen in een interactieve, energie-gevende, inhoudelijke en gemoedelijke sfeer.

 

Impressies uit de workshops

A1. De oordeelloze rekenkamer - Marcel van Dam, Jelly Smink (Rekenkamer Nijmegen)

De workshop Oordeelloze Rekenkamer was druk bezocht en kende een levendige discussie. Er waren uitgesproken voor- en tegenstanders van het verschijnsel en veel mensen die het nuanceerden. "Als je geen oordeel over bijv doelmatigheid uit kunt spreken omdat het beleid een rommeltje is, kun je die kluwen ontwarren maar daarmee geef je tegelijk ook een oordeel, nl dat het een rommeltje is".  Met oordeelloos of beschrijvend onderzoek kan een Rekenkamer ook een bijdrage leveren aan transparantie, ook een kernwaarde van het openbaar bestuur. Terughoudendheid past volgens veel deelnemers bij beschrijvend onderzoek naar een dossier met een stevige politieke lading, voor zover dat onderzoek naar politieke oordelen neigt. Het onderwerp Oordeelloos onderzoek is nog lang niet uit bediscussieerd.

lees de introductietekst >>

download de Powerpoint presentatie >>

B2. Wat kunnen we samen spotten op 1 dag? - Monique Mol (Algemene Rekenkamer), Gerrit Hagelstein (NVRR)

Hoe kunnen rekenkamers samen aan een onderzoek werken? Bijv. door tegelijkertijd op dezelfde dag/week een onderwerp op veel plaatsen in Nederland in kaart of beeld te brengen. Ruim 30 enthousiaste deelnemers gingen op zoek naar een geschikt onderwerp voor deze nationale rekenkamer'spot'dag. Dat resulteerde in goede ideeen en onderwerpen. Een selectie daarvan wordt uitgewerkt en omgezet in een onderzoekje waaraan zoveel mogelijk rekenkamers mee kunnen doen. Als dat met dezelfde energie en inspiratie gebeurt als in de workshop, dan moet dat goed gaan.

lees de introductie tekst >>

A4. & B4. Kwaliteitsbeleid NVRR - Vivien van Geen e.a.

Kwaliteitszorg van, voor en door de leden. Dat is de essentie van het nieuwe programma Kwaliteitszorg van de NVRR. Tijdens de workshops is de opzet van het nieuwe programma toegelicht en zijn de deelnemers gelijk in de geest van het programma met elkaar aan de slag gegaan. Alle deelnemers hebbene en korte 'pitch' gegeven waarin ze aangaven wat hen zou kunnen helpen om de kwaliteit van het rekenkamerwerk (nog verder) te verbeteren. Een scala aan onderwerpen kwam voorbij, waaronder een format voor een inwerkprogramma van nieuwe raads- en statenleden, een checklist voor het formuleren van goede aanbevelingen, een overzicht van innovatieve mogelijkheden om onderzoek te visualiseren en te presenteren en het ontwikkelen van instrumenten voor evaluatie, kennisoverdracht en samenwerking tussen rekenkamers. Een aantal onderwerpen is gelijk verder uitgewerkt. In de workshop hebben de deelnemers de nieuwe manier van werken kunnen ervaren en gezien hoe ze zelf actief kunnen bijdragen aan het programma Kwaliteitszorg. De workshops zullen snel een vervolg krijgen: de vereniging gaat een aantal ingebrachte projecten faciliteren en (financieel) ondersteunen.

lees de introductie tekst >>

Overige workshops
A2. Controlerende rol van de raad, welke controlerende rol van de raad? - Jan Lunsing, Rob van Doorn
A3. Een goede rekenkamer mag wat kosten - Gerrit Hagelstein (NVRR), Kirsten Veldhuijzen (Rekenkamer Delft), Bruno Steiner (rkc Elburg, Nunspeet, Oldebroek, Putten)
B1. Inzicht in sociaal domein - Lieve Schouterden (Rekenkamer Heerlen), Egbert Jongsma (Algemene Rekenkamer)
B3. Goed opdrachtgeverschap/goed opdrachtnemerschap - Wil Oosterveld (NVRR), Martin Damen en Eline van Kessel (beiden VBO)

 

Met dank aan de sponsoren van het congres