NVRR Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies

 

Van harte aanbevolen 

Victor Eiff

Afscheid aanstaande

Ik ben gewend om bij belangrijke berichten maar meteen met de deur in huis te vallen. Uiterlijk per 1 juni 2010 zal ik afzwaaien als voorzitter van de NVRR. Een en ander hangt samen met mijn besluit van 17 november j.l. om af te zien van een tweede termijn als lid/directeur van de Rekenkamer Amsterdam. Hoe dat allemaal zo gekomen is, leg ik u graag op andere wijze en op een ander moment uit, maar ik kijk hier liever uit naar de nabije toekomst; wat moet er nog allemaal gebeuren en wat staat ons de komende tijd te wachten.

Allereerst natuurlijk aandacht voor de BoKS (voor zij die niet bekend zijn met deze afkorting: Body of Knowledge and Skills. In gewoon Nederlands een systeem voor kwaliteitsborging van kennis en vaardigheden van mensen en organisaties). Hierover vindt gelukkig inmiddels binnen onze vereniging stevige discussie plaats en mochten wij als bestuur hierover onlangs met een aantal ongeruste leden van gedachten wisselen. Hierover meer elders in deze nieuwsbrief.

Dan staat ons in 2010 de (definitieve?) evaluatie van rekenkamers en rekenkamercommissies in opdracht van het Ministerie van BZK te wachten. Wellicht nog belangrijker dan de evaluatie zelf is wat het parlement ervan zal vinden. Een voorproefje hiervan heb ik al mogen ondervinden bij de inspraak die wij als NVRR hebben gehad bij de behandeling in de Tweede Kamer van de aanpassingen in de Gemeentewet (maart 2009). Gaat de verplichting op een rekenkamer of rekenkamercommissie uit de Gemeentewet? Of geldt deze verplichting alleen voor gemeenten groter dan 25.000 inwoners? Komen er meer regels voor rekenkamercommissies?

Allemaal vragen waarop wij als NVRR graag een antwoord en inbreng in de discussie met het parlement zouden willen hebben. Wij hebben als bestuur gemeend een wat meer substantiële bijdrage aan deze landelijke discussie te willen geven en laten daartoe op korte termijn een (bescheiden) empirisch onderzoek uitvoeren naar problemen en knelpunten in het ‘dagelijks leven’ van rekenkamer(commissie)s.    

Enfin, ik hoop in de gelegenheid te zijn om op ons jaarcongres (voorjaar) 2010 wat langer te kunnen stilstaan bij mijn bestuursperiode die op 9 februari 2007 begon en wens mijn opvolger heel veel succes met het verder tot ontwikkeling en bloei brengen van deze mooie vereniging. Ten slotte hoop en verwacht ik ook dat er in mijn ontmoetingen met u na 1 juni 2010 voldoende gesprekstof zal zijn, mede omdat rekenkamers natuurlijk nooit helemaal uit mijn gedachten zullen verdwijnen.  

Agenda

Klik hier voor alle bijeenkomsten en vergaderingen.

TIP: Schrijft u vooral al de datum voor de ALV en het NVRR congres in uw agenda!

Nieuws van de Kring Onderzoek

Op 15 september heeft de Kring Onderzoek de rapporten die de Goudvink en Groenling hebben gewonnen besproken. In de volgende bijeenkomst (10 december) wordt hier een vervolg aangegeven met de bespreking van de criteria van de jury. Zoals te doen gebruikelijk wordt van deze besprekingen weer een samenvatting gemaakt voor de overige leden van de NVRR.nf

Redactie NVRR nieuwsbrief

Cath van Meurs
Edi Ipenburg

E-mail: info@nvrr.nl

Postbus 1058
3860 BB Nijkerk
033-2473435
o@nvrr.nl

   

Goudvink 2009

Cath van Meurs

Beoordelaars gezocht!
Elk jaar reikt de NVRR tijdens haar jaarlijkse congres de Goudvink, de prijs voor het beste rekenkamerrapport, uit. Daarnaast wordt sinds vorig jaar de Groenling, een aanmoedigingsprijs, uitgereikt. De Algemene Rekenkamer verzorgt de organisatie van de Goudvink. Om deze taak weer te kunnen uitvoeren zijn we op zoek naar beoordelaars. 
Lees verder

Kwaliteitszorg punt van permanente aandacht.

Elias de Haan en Wil Oosterveld - Portefeuillehouders Opleiding en Kwaliteitszorg

In de Ledenvergadering van 2008 en 2009 heeft het bestuur de leden voorgesteld een methode van kwaliteitsbewaking van en voor onze Rekenkamer(commissie)s te introduceren. Dit toetsingskader hebben we BoKS genoemd (Body of Knowledge and Skills). In nieuwsbrief nr. 28 hebben we nader uitgelegd hoe deze tot stand is gekomen en welke stappen we nog te nemen hebben (zie Toetsingskader voor rekenkamers(commissies)). Uit de reacties van een aantal Rekenkamercommissies is ons gebleken dat er onduidelijkheden zijn met betrekking tot de totstandkoming en ‘status’ van het Toetsingskader en de manier waarop de BoKS gevuld gaat worden. (Klik hier om de brief en de reacties te lezen)
Op 5 november heeft het Bestuur een gesprek gehad met een aantal vertegenwoordigers van deze commissies (zie voor een verslag van dit gesprek)  Dit gesprek heeft er toe geleid dat wij onderstaande punten graag willen verduidelijken.

Status van de BoKS
Over het verplichtend karakter van een instrument als de BoKS wordt binnen de vereniging verschillend gedacht. Het Bestuur is van mening dat de BoKS een groeimodel is en het gebruik daarvan, zeker nu niet, als verplichtend opgevat moet worden. Het Bestuur is uiteraard ook van mening dat de Rekenkamer(commissie) in eerste plaats verantwoording aflegt aan de gemeenteraad. Hierbij kan het echter wel helpen om een door de ‘branche’ geaccepteerde set van kwaliteitscriteria te hebben. Hiermee kan worden voorkomen dat het beeld ontstaat dat wij wel anderen de maat nemen, maar zelf niet ‘getoetst’ willen worden, laat staan niet transparant werken. Een eventueel verplichtend karakter heeft overigens zoveel (juridische) haken en ogen dat wij hier nu geen prioriteit aan geven.

Het vullen van de BoKS
Oplettende leden en volgers van de NVRR zullen gemerkt hebben dat wij met enige regelmaat handreikingen en aanbevelingen geven en doen. Deze worden geproduceerd door leden van verschillende ‘Kringen’, waarna ze worden vastgesteld in de Bestuursvergadering. Het zijn deze producten die tezamen de BoKS zullen vormen. Ook in de toekomst zullen wij  de Kringen vragen om nieuwe onderdelen voor te bereiden en oude of achterhaalde handreikingen te vernieuwen. Zo zal er een dynamische Toetsingskader ontstaan die steeds op basis van actuele wetgeving en nieuwe inzichten voor onze leden beschikbaar komt.

Hoe de BoKS te gebruiken
Wij geven onze leden het advies om zodra een handreiking of aanbeveling gereed is deze in de Rekenkamer(commissie) te bespreken en in de algemene werkwijze te gebruiken . Natuurlijk met in achtneming van de autonomie die onze commissies nu eenmaal hebben.

Communicatie met de leden
Het bestuur heeft besloten Kwaliteitszorg als vast agendapunt op te nemen bij ledenvergaderingen. Omdat we slechts één keer per jaar een dergelijke vergadering hebben zullen wij in iedere nieuwsbrief kort verslag doen van de voortgang.  Wij zullen ook de stukken eerder dan tot nu toe gebruikelijk voor de Ledenvergadering verzenden, zodat er voldoende tijd is voor de Rekenkamer(commissie)s en Kringen om van gedachten te wisselen. Daarnaast nodigen wij leden van harte uit om met ons via de Kringen of rechtstreeks via de mail met ons van gedachten te wisselen, ideeën en suggesties aan te dragen of met concrete voorstellen te komen. U vindt de Kringen op onze website.
 

Oprichting NVRR-Kring Noord

Pim Praat

In Noord-Nederland hebben Michiel Herweijer (voorzitter rkc Ten Boer), Nysius van Rijn (voorzitter van diverse rekenkamercommissies, o.a. Marum en Ooststellingwerf), Pim Praat (se-cretaris rkc Noordoost Fryslân) en Theo van der Zee (extern lid rkc Ten Boer) het initiatief genomen tot oprichting van een NVRR-Kring Noord.
Als voorlopige doelstelling is geformuleerd: twee keer per jaar een bijeenkomst organiseren, gericht op informatie-uitwisseling, deskundigheidsbevordering e.d. De eerste bijeenkomst, die tevens het karakter van een ‘constituerend beraad’ zal hebben, zal plaatsvinden op vrijdag 26 februari 2010 van 14.00 tot 17.00 uur in het Gemeentehuis van Smallingerland (Drachten, Gauke Boelensstraat 2). Het inhoudelijke programma zal t.z.t. op de NVRR-site bekend worden gemaakt.
De leden in de noordelijke provincies ontvangen binnenkort via het secretariaat een uitnodiging en voorlopig programma. Tot de eerste vergadering zal Pim Praat fungeren als contactpersoon: p.j.a.praat@online.nl.

Nieuwe verenigingsmanager

Sheila Tolboom

Vanaf heden zal Sheila Tolboom Caroline Loomans als verenigingsmanager vervangen bij de NVVR. Haar achtergrond in het kort is dat ze in 2003 is afgestudeerd als organisatieantropoloog aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Haar afstuderen was een onderzoek naar diversteitsmanagement in organisaties. Reeds tijdens haar afstuderen heeft zij ervaring opgedaan als onderzoeker bij ES&E in den Haag. Ze is werkzaam geweest als opleidingscoordinator op het gebied van Management Development,  daarna als Research Adviseur en na een jaar wonen en werken in Portugal weer terug in Nederlands als Intern Accountmanager.
Nu met veel enthousiasme als Verenigingsmanager bij MOS waarvan de NVRR een deel is van haar werkzaamheden. Caroline Loomans zal achter de schermen met Sheila mee kijken zolang als dit nodig is. 

Bericht over de website

Secretariaat

Er is de afgelopen maanden hard gewerkt om alle rapporten van de oude website over te zetten naar de nieuwe website. Dat proces is nu afgerond. Wij zouden het op prijs stellen als u wilt (laten) controleren of de lijst rapporten  bij uw rekenkamer compleet is. Indien u rapporten mist kunt u deze zeer eenvoudig zelf uploaden via de website. Staan er dubbels in of andere fouten neemt u dan contact op met het secretariaat.

Nederlands Vereniging voor Rekenkamers & Rekenkamercommissies | NVRR (2004-2005) i.s.m. Stichting Rekenschap | Afmelden