NVRR Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies
 

Van harte aanbevolen 

De laatste keer Eurorai – een feest der herkenning

In het kader van mijn afscheid als directeur van de Rekenkamer Amsterdam nam ik eind april voor het laatst deel aan een seminar van de Eurorai.
De Eurorai is een Europees samenwerkingsverband van de regionale rekenkamers van zo’n 25 lidstaten; eerst vooral uit West-Europa en nu in toenemende uit de voormalige Oostblok.
Net als in de Eurosai, de tegenvoeter voor de nationale rekenkamers, staat kennisuitwisseling over de landsgrenzen heen centraal. Jaarlijks organiseert de Eurorai één tot twee seminars over een controle-thema en deze keer was de controle op overheidsinkomsten aan de beurt; voornamelijk belastingen, maar ook andere soorten inkomsten als accijnzen en deelnemingen.

Dit keer geen inbreng vanuit Engeland, Schotland, maar de meeste Oost-Europese landen in verband met het aldaar langer stilleggen van het internationale vliegverkeer door de IJslandse vulkaan. De bijdragen van de Duitsers, Zwitsers, Fransen, Spanjaarden en Oostenrijkers waren gelukkig van een voldoende niveau om dat te compenseren.

Hoewel de regionale rekenkamers, net als de staatsinrichting van de betreffende landen, zeer verschillend zijn georganiseerd en dikwijls bijzondere takenpakketten kennen, zijn er toch altijd weer herkenbare en universele problemen en oplossingen waar we tegen aanlopen. Hoe kiezen we onze onderwerpen, hoe krijgen we de politiek betrokken en actief en tot welke verbeteringen leiden onze onderzoeken en controles?
Maar ook meer persoonlijk getinte vragen komen aan bod: wie kiest de voorzitter of president van de rekenkamers en wie zijn de afgelopen tijd wel of niet herbenoemd? Zo was het niet herbenoemd zijn van een Oostenrijkse collega (Tirol) “talk of town”, niet alleen in Oostenrijk zelf, maar ook in de Eurorai-verband.
Aardig was dat de Fransen, in tegenstelling tot vele voorgaande seminars, nu eens een kraakheldere presentatie gaven over hun rol en taak. Zo verrichten zij als regionale rekenkamer in opdracht van de Prefect (de ‘baas’ van de gedeconcentreerde rijksdiensten in de regio) onderzoek naar de financiële gezondheid van de gemeenten (tot wel 2.500!) in de regio. Bij gemeenten met een (verwacht) financieel tekort  - onze artikel-12-gemeenten – adviseert de regionale rekenkamer de Prefect welke maatregelen hij kan nemen in de begroting van dergelijke armlastige gemeenten; schrappen van voorgenomen investeringen, bezuinigen op personeel en apparaat of verhogen van de lokale belastingen.
Uiteraard maken regionale rekenkamers met voorstellen tot verhoging van de lokale belastingdruk zich niet bijster populair bij het publiek. Maar ook op dit punt; wat een feest der herkenning; het lijkt de EU en het IMF wel die Griekenland de bel aan binden.

Willen wij ook zo’n rol?   

De meerwaarde van samenwerkende rekenkamers        

Rekenkameronderzoek heeft een grote meerwaarde voor de gemeente; voor de gemeenteraad en ook voor het college en de ambtelijke organisatie. Rekenkameronderzoek is namelijk een krachtig controle-instrument en ook gericht in te zetten als verbeterinstrument. Toch komt de meerwaarde van rekenkameronderzoek niet altijd goed uit de verf. Gemeenten waarderen de rekenkamerfunctie niet of de rekenkamer(commissie) is niet voldoende toegerust op de taak. Dit is vaker bij kleinere dan bij grotere gemeenten het geval. Lees verder..

Nominaties Goudvink

Voor de NVRR Goudvink 2009, de prijs voor het beste rekenkameronderzoek uit 2009 en de Groenling 2009, de aanmoedigingsprijs die vorig jaar in het leven is geroepen, zijn (uit 39 inzendingen) zes rapporten genomineerd. Lees verder..

NVRR Onderzoek

In aanloop naar de evaluatie van het Ministerie van BZK naar rekenkamer(commissie)s, laat de NVRR een onderzoek uitvoeren om een goed beeld te krijgen van de wijze waarop invulling is gegeven aan rekenkamers, hun taakopvatting en de wijze waarop zij hun taken uitvoeren.
Op dit moment worden hiervoor stukken bestudeerd en inventariserende gesprekken gevoerd. Naar verwachting wordt in mei een internetenquête uitgezet onder zoveel mogelijk rekenkamers. 

Vervolgens zal een aantal groepsinterviews / rondetafelgesprekken worden gevoerd. De geplande bijeenkomsten van de Kring Secretarissen en de Kring Onderzoek op 17 juni aanstaande worden hiervoor ook benut.

Als alles meezit, zijn op 17 juni de eerste (voorlopige) resultaten van de internetenquête beschikbaar. Deze dienen als input voor de gesprekken met de Kringen. Er zal worden gesproken over de mate waarin de resultaten worden herkend en de wijze waarop de uitkomsten dienen te worden geïnterpreteerd.Mochten de resultaten van de internetenquête nog niet beschikbaar zijn, dan wordt voor een andere opzet van het gesprek gekozen.

Verslag 18-03-10 - Samenwerking Lokale Rekenkamers en de Algemene Rekenkamer

De NVRR en de Algemene Rekenkamer organiseerden donderdag 18 maart een bijeenkomst voor lokale/provinciale rekenkamers en rekenkamercommissies die willen samenwerken en/of  kennis willen uitwisselen met de Algemene Rekenkamer.
Twaalf lokale rekenkamers hadden na een eerste oproep op de NVRR-website, thema's aangedragen voor deze bijeenkomst. De belangrijkste thema's waren: jeugdzorg, re-integratie en landelijk gebied.

Deze drie thema's vormden de basis voor de bijeenkomst op 18 maart, waarvoor 21 verschillende lokale/provinciale rekenkamers en rekenkamercommissies uit het hele land zich hadden ingeschreven. Na inleidingen door dhr. De Jong (AR), Gerrit Hagelstein (NVRR) en Marlies Burm (over zwerfjongeren) volgden drie workshops over bovengenoemde thema’s. Alle rekenkamers waren enthousiast over de bijeenkomst en zouden graag een vervolg zien.

Er zijn enkele concrete afspraken gemaakt over kennisuitwisseling tussen de deelnemers over en weer. Over mogelijke samenwerking in onderzoek moet nog nader gesproken worden in een vervolgbijeenkomst in juni. Zie voor meer informatie het bijgevoegde verslag.
Voor meer informatie over het samenwerkingsproject  kunt u contact opnemen met Diny van Est (d.vanest@rekenkamer.nl) en Gerrit Hagelstein (gerrit.hagelstein@ede.nl).

Buitengewone ALV op 8 september 2010

Op 8 september 2010 zal er een extra Algemene Ledenvergadering worden belegd voor de verkiezing van een nieuwe voorzitter. Dit zal gecombineerd worden met een nieuwe bespreking van de BoKS. Tevens zal aandacht worden besteed aan het onderzoek van Beyond. Klikt u hier voor het concept verslag van de ALV van 12 maart.

Aanmelden kan tot 14 mei 2010


Klik hier voor de brochure

Agenda

Klik hier voor alle bijeenkomsten van de NVRR

Redactie nieuwsbrief

Cath van Meurs
Edi Ipenburg

E-mail: info@nvrr.nl

Postbus 1058
3860 BB Nijkerk

 
Nederlands Vereniging voor Rekenkamers & Rekenkamercommissies | NVRR (2004-2005) i.s.m. Stichting Rekenschap | Afmelden