NVRR Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies

Van de Voorzitter

Donkere wolken?

Het zijn niet alleen maar mooie verhalen die ons de laatste tijd bereiken. Veel rekenkamers en rekenkamercommissies worden geconfronteerd met bezuinigingen. En in beginsel behoeven daarbij niet onmiddellijk de hakken in het zand te gaan. Als er over de volle breedte van een gemeentelijke of provinciale organisatie bezuinigd moet worden, dan is het alleszins redelijk om ook naar de rekenkamer(commissie) te kijken. Voor elke organisatie geldt dat het vrijwel altijd wat efficiënter kan. Rekenkamers en rekenkamercommissies zullen daarop geen uitzondering vormen. Dus zonder in te boeten op kwaliteit kan er op een aantal plaatsen wel iets af.
Als zonder vorm van discussie alleen maar de kaasschaafmethode wordt gehanteerd, dan is er alle reden om de wenkbrauwen te fronsen en de discussie aan te gaan. Het is niet meer dan redelijk om in goed overleg de mogelijkheden tot bezuiniging te bezien en daarover vervolgens afspraken te maken.

Maar geheel anders wordt het als er ten opzichte van rekenkamers en rekenkamercommissies zonder (goed) overleg draconische bezuinigingsmaatregelen worden getroffen, die onevenredig veel groter zijn dan wat in de gemeentelijke of provinciale organisaties zelf gebeurt. En dat is wat zich op een aantal plaatsen voordoet. Dan heb ik het over bezuinigingen in de orde van 40 tot 50% en op een paar plaatsen de volle 100%. Plaatsen waar het volledige budget verdwijnt, waarmee wordt duidelijk gemaakt: "We hebben jullie niet (meer) nodig".

Dit is de slechtst denkbare en eigenlijk ook de meest laffe manier om duidelijk te maken dat je niet tevreden bent over de rekenkamer(commissie). Normaal gesproken ga je op het moment dat dergelijke problemen zich aandienen daarover   het gesprek aan en maak je afspraken over hoe het anders kan of moet. En als dat niet lukt, dan is een zware budgettaire ingreep niet het eerste waar je aan zou moeten denken. Provincies en gemeenten hebben namelijk een groot belang bij een goed functionerende rekenkamer(commissie). Ik weet best dat het niet leuk is om zo nu en dan met een kritisch rapport te worden geconfronteerd, waarin staat dat het anders of beter had gemoeten. Maar als het goed is staan er in zo'n rapport ook concrete aanbevelingen over hoe het in de toekomst anders, beter en effectiever kan. De winst van die aanbevelingen is vaak vele malen groter dan de kosten van het onderzoek. Gelet op die situatie is de conclusie gewettigd dat zware bezuinigingen op rekenkamers en rekenkamercommissies pennywise en poundfoolish zijn.

Mede vanwege de hiervoor geschetste problemen is het goed dat zeer binnenkort het evaluatieonderzoek van het Ministerie van BZK van start gaat. Dit onderzoek zal worden uitgevoerd door Berenschot en voor dat onderzoek is een begeleidingscommissie geformeerd. Namens de NVRR maken Gerrit Hagelstein en ik deel uit van die commissie en zullen wij de vinger aan de pols houden. Ik neem aan dat in het onderzoek ook aandacht zal worden besteed aan de voorwaarden waaronder rekenkamers en rekenkamercommissies goed kunnen functioneren. En daarbij zal het ongetwijfeld gaan over goede onderzoeksplannen, heldere communicatie, kwaliteit, ervaring en competenties van leden, etc. Bij die voorwaarden hoort naar mijn overtuiging ook het budget dat nodig is om goede kwaliteit te leveren. Ik hoop van harte dat het onderzoek dienaangaande helderheid zal opleveren en dat er maatregelen zullen worden getroffen om budgetreducties waarover ik hiervoor schreef in de toekomst (liefst op een zo kort mogelijke termijn) onmogelijk te maken. De NVRR zal zich hier uiteraard voor inzetten.

Kwaliteitszorg - nieuws van de werkgroep

Op de ledenvergadering van de NVRR op 8 september jl.  werd gediscussieerd over kwaliteitszorg. Het bestuur had daartoe een document opgesteld, dat gezien moet worden als het begin voor de inrichting van kwaliteitszorg binnen de vereniging. Sinds kort is er een commissie kwaliteitszorg. Lees meer 

Bezuinigingen op de rekenkamer

Het NVRR-bestuur maakt zich grote zorgen over de onevenredige bezuinigingen die in een aantal gemeenten zijn voorgesteld op het budget voor rekenkamer of rekenkamercommissie. In Zeeland leidt dit er bijvoorbeeld toe dat twee van de dertien Zeeuwse gemeenten geen functionerende rekenkamer meer hebben. In andere gemeenten wordt er dusdanig op de budgetten gekort dat niet meer gesproken kan worden van een geloofwaardige invulling van letter en geest van de Gemeentewet.
Om uitdrukking te geven aan onze zorgen hebben wij het standpunt van de NVRR ter kennis gebracht van Binnenlands Bestuur en VNG-magazine. (zie www.vngmagazine.nl). Fragmenten van het artikel zijn gepubliceerd maar u kunt hier het volledige artikel downloaden als pdf.  (klik hier) Het betreffende artikel kunt u gebruiken om uw gemeenteraad c.q. staten te wijzen op de risico's van onevenredige kortingen op uw budget. Daar waar tot zulke kortingen wordt besloten en uw functioneren in het gedrang komt, horen wij dat graag zo spoedig mogelijk van u. Wij zullen op grond daarvan bezien welke acties wij als bestuur hierop verder kunnen ondernemen.

Evaluatieonderzoek rekenkamer(commissie)

Het evaluatieonderzoek, recentelijk gestart, vindt plaats in opdracht van het Ministerie van BZK en wordt uitgevoerd door Berenschot.
Onderdeel van het onderzoek is een enquête die naar alle rekenkamers en rekenkamercommissies zal worden gestuurd. De NVRR wil u attenderen op deze enquête die binnenkort per e-mail aan u zal worden aangeboden. Het is van groot belang dat er zoveel mogelijk rekenkamers en rekenkamercommissies deelnemen om een goed beeld te krijgen over de stand van zaken. Lees meer

Goudvink 2010

U kunt uw rapporten van 2010 voor de Goudvink en de Groenling weer inzenden. Deze prijzen worden zoals gebruikelijk uitgereikt tijdens het congres van de NVRR in 2011. Lees meer

Wit u ook kennis nemen van de producten van andere rekenkamers en medewerkers van verschillende rekenkamers ontmoeten? Geeft u zich dan nu op als beoordelaar voor de Goudvink en de Groenling 2010! Lees meer

LinkedIn van de NVRR

Sinds kort is er een LinkedIn groep gemaakt van de NVRR en er is ook al een discussie gaande. Als u zich wilt aanmelden kan dat op de gebruikelijke manier binnen LinkedIn en natuurlijk kunt u meepraten over het gedeponeerde onderwerp of zelf een onderwerp plaatsen. Klikt u hier voor de discussie (u moet wel inloggen)

Samenwerking AR en Lokale Rekenkamers

De NVRR en de Algemene Rekenkamer organiseerden donderdag 14 september een bijeenkomst voor lokale en provinciale rekenkamers en rekenkamercommissies die willen samenwerken en/of kennis willen uitwisselen met de Algemene Rekenkamer (AR). Deze vervolgbijeenkomst (op de bijeenkomst van 18 maart) stond in het teken van concrete afspraken maken voor uitwisseling en samenwerking omtrent de drie thema’s: jeugdbeleid, re-integratie en ruimte. Lees meer 

Dossier Jeugdbeleid

Het jeugdbeleid krijgt vorm op verschillende bestuurlijke niveaus. Gemeenten, provincies en grootstedelijke regio’s hebben de ruimte om – veelal binnen de kaders van landelijk beleid – op een eigen wijze uitvoering te geven aan het jeugdbeleid. Voortvloeiend uit de samenwerking van de AR en de Lokale Rekenkamers is het Dossier Jeugdbeleid ontstaan. Lees meer

Nieuws van EUR

Voorjaarscursus Rekenkameronderzoek 2011 (EUR-NVRR)
De postacademische cursus Rekenkameronderzoek wordt verzorgd door de Erasmus Universiteit Rotterdam in samenwerking met de NVRR en is bedoeld om handvatten te bieden voor het opzetten en (laten) uitvoeren kwalitatief hoogwaardig rekenkameronderzoek. 
Deze cursus staat gepland voor april 2011. De 5 daagse cursus wordt aangeboden in twee blokken van respectievelijk 3 en 2 dagen. Welke data dat precies zijn kunt u binnenkort lezen op de website van de NVRR en op die van de EUR. 

Deelnemers kunnen zich nu al per e-mail aanmelden bij mw. Karen van Mullem van de opleiding Bestuurskunde van de Erasmus Universiteit Rotterdam: Lees meer

Agenda

Klik hier voor de agenda. De data van de Algemene Ledenvergadering en het congres van de NVRR in 2011 zijn al bekend! 

 

Concept verslag ALV

Klik hier voor de CONCEPT verslag van de Buitengewone Algemene Ledenvergadering van 8 september 2010

Oproep voor penningmeester NVRR

Voor meer informatie over de vacature klik op het plaatje

Redactie

Cath van Meurs
Edi Ipenburg

E-mail: info@nvrr.nl

Postbus 1058
3860 BB Nijkerk

 

 
Nederlands Vereniging voor Rekenkamers & Rekenkamercommissies | NVRR (2004-2005) i.s.m. Stichting Rekenschap | Afmelden