NVRR Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies
 

Samenwerking AR en lokale rekenkamers  

De Algemene Rekenkamer is bezig met de voorbereiding van een gezamenlijk onderzoek van gemeentelijke rekenkamers/-commissies en de AR naar de vorming van CJG's in gemeenten.
Er is een flyer/folder gemaakt waarin dit onderzoek wordt gepresenteerd. Gemeentelijke rekenkamers/-commissies worden hierin uitgenodigd om deel te nemen.
De NVRR wil dit initiatief van harte aanbevelen en doet dat in de vorm van een aanbevelingsbrief, die is ondertekend door Gerrit Hagelstein en Gerrit de Jong.  
De brief en de flyer zijn woensdag 23 februari door de AR per post verstuurd naar de NVRR-leden. 

Samenwerking AR en lokale rekenkamersSamenwerking AR en lokale rekenkamerse Rekenkamer is bezig met de voorbereiding van een gezamenlijk onderzoek van gemeentelijke rekenkamers/-commissies en de AR naar de vorming van CJG's in gemeenten.
Er is een flyer/folder gemaakt waarin wij dit onderzoek presenteren en gemeentelijke rekenkamers/-commissies uitnodigen om deel te nemen. De NVRR beveelt deze samenwerking van harte aan en maakt dit kenbaar door een aanbevelingsbrief. De Algemene Rekenkamer is bezig met de voorbereiding van een gezamenlijk onderzoek van gemeentelijke rekenkamers/-commissies en de AR naar de vorming van CJG's in gemeenten.
Er is een flyer/folder gemaakt waarin wij dit onderzoek presenteren en gemeentelijke rekenkamers/-commissies uitnodigen om deel te nemen. De NVRR beveelt deze samenwerking van harte aan en maakt dit kenbaar door een aanbevelingsbrief. De Algemene Rekenkamer is bezig met de voorbereiding van een gezamenlijk onderzoek van gemeentelijke rekenkamers/-commissies en de AR naar de vorming van CJG's in gemeenten.
Er is een flyer/folder gemaakt waarin wij dit onderzoek presenteren en gemeentelijke rekenkamers/-commissies uitnodigen om deel te nemen. De NVRR beveelt deze samenwerking van harte aan en maakt dit kenbaar door een aanbevelingsbrief. De Algemene Rekenkamer is bezig met de voorbereiding van een gezamenlijk onderzoek van gemeentelijke rekenkamers/-commissies en de AR naar de vorming van CJG's in gemeenten.
Er is een flyer/folder gemaakt waarin wij dit onderzoek presenteren en gemeentelijke rekenkamers/-commissies uitnodigen om deel te nemen. De NVRR beveelt deze samenwerking van harte aan en maakt dit kenbaar door een aanbevelingsbrief. De Algemene Rekenkamer is bezig met de voorbereiding van een gezamenlijk onderzoek van gemeentelijke rekenkamers/-commissies en de AR naar de vorming van CJG's in gemeenten.
Er is een flyer/folder gemaakt waarin wij dit onderzoek presenteren en gemeentelijke rekenkamers/-commissies uitnodigen om deel te nemen. De NVRR beveelt deze samenwerking van harte aan en maakt dit kenbaar door een aanbevelingsbrief. De Algemene Rekenkamer is bezig met de voorbereiding van een gezamenlijk onderzoek van gemeentelijke rekenkamers/-commissies en de AR naar de vorming van CJG's in gemeenten.
Er is een flyer/folder gemaakt waarin wij dit onderzoek presenteren en gemeentelijke rekenkamers/-commissies uitnodigen om deel te nemen. De NVRR beveelt deze samenwerking van harte aan en maakt dit kenbaar door een aanbevelingsbrief
Enquete van Trouw

Het lijkt wel of de ene na de andere enquete in uw mailbox verschijnt. Het dagblad Trouw heeft een enquete uitgeschreven omdat zij meer willen weten over aard, omvang en effecten van (voorgestelde) bezuinigingen op rekenkamerwerk.Uw medewerking wordt zeer op prijs gesteld. Wij wijzen u erop dat, indien wenselijk, de enquête anoniem ingevuld kan worden.
https://www.surveymonkey.com/s/rekenkameronderzoek_trouw
 

Commissie kwaliteitszorg: eerste opdracht voltooid

De commissie kwaliteitszorg is ingesteld door de ALV van 8 september 2010 en kreeg de opdracht een projectplan kwaliteitszorg op te stellen. Inmiddels is de commissie zes keer bijeen geweest en is een projectplan opgesteld, dat als leidraad kan dienen voor het ontwikkelen van adequate kwaliteitszorg binnen de NVRR.
Het plan “Focus op kwaliteit” is in het bestuur besproken en toegelicht door voorzitter Vivien van Geen. Het bestuur was lovend over de inhoud van het projectplan en legt het plan nu voor aan de ALV van 18 maart aanstaande.

Eén van de bouwstenen van het projectplan was de beantwoording van “De Drie Vragen”, die rond de jaarwisseling zijn voorgelegd aan de leden. Het resultaat van die ledenraadpleging kunt u vinden op de website of door hier te klikken.

Op 20 mei is het jaarlijkse congres van de NVRR. Eén van de workshops op die dag wordt verzorgd door de commissie kwaliteitszorg. In deze workshop staat het belang van maatwerk en de verhouding tussen de rekenkamer en de gemeenteraad [respectievelijk de staten] centraal. De commissie hoopt op een vruchtbare en grensverleggende bijeenkomst.

Algemene Ledenvergadering

Op vrijdag 18 maart 2011 zal vanaf 12.30 uur de Algemene Ledenvergadering te Amersfoort plaatsvinden.

Tijdens deze bijeenkomst staan we stil bij het jaarverslag en het jaarplan van de vereniging en is er een bestuursverkiezing*. Elk (nieuw) bestuurslid moet worden benoemd door de Algemene Ledenvergadering.
• De huidige penningmeester – de heer mr. Jaap Coster – treedt af. Het bestuur stelt graag de heer drs. Robert Douma als kandidaat aan u voor. Hij is voorzitter van de rekenkamercommissies Epe, Ermelo en Heerde.
• Het bestuurslid de heer drs. Elias de Haan is herkiesbaar voor een nieuwe termijn van vier jaar.

*U bent altijd in de gelegenheid om (tegen)-kandidaten voor te dragen en dit kan onder de volgende voorwaarden:
> Op voordracht van het bestuur of van tenminste vijf leden, indien benoemd uit de leden van de vereniging;
> Op voordracht van een voorzitter van een rekenkamer die tevens lid is van de vereniging, indien het betreft zijn of haar plaatsvervanger in die rekenkamer. Laatstgenoemde wordt echter geen lid van de vereniging.

Daarnaast wordt deze middag door mevrouw dr. Vivien van Geen, voorzitter van de commissie kwaliteitszorg, het projectplan “Focus op kwaliteit” toegelicht.

De heer prof. dr. Heinrich Winter zal als gastspreker reflecteren  op “Een spiegel van het lokale rekenkamerlandschap”, de onderzoeksrapportage van Byond naar de succes- en faalfactoren van de lokale rekenkamer.

U kunt zich door hier te klikken aanmelden voor de vergadering. De agenda, het programma en bijbehorende stukken voor deze vergadering worden u uiterlijk 10 maart 2011 toegezonden.  

 
Wijziging in uw gegevens?

U kunt uw gegevens wijzigen door een e-mail te sturen aan het secretariaat. info@nvrr.nl
Zo helpt u mee het ledenbestand actueel te houden.

Redactie Nieuwsbrief

Cath van Meurs
Edi Ipenburg

E-mail: info@nvrr.nl

Postbus 1058
3860 BB Nijkerk

Kopij aanleveren

U kunt het hele jaar kopij voor de nieuwsbrief aanleveren bij de redactie.

 
Nederlands Vereniging voor Rekenkamers & Rekenkamercommissies | NVRR (2004-2005) i.s.m. Stichting Rekenschap | Afmelden