NVRR Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies
 

Van de Voorzitter

Graag besteed ik nog even kort aandacht aan onze Algemene Leden Vergadering van 18 maart jl. Het was een levendige bijeenkomt, waarin wij belangrijke stappen hebben gezet op het vlak van kwaliteit. Het plan van de Commissie Kwaliteit dat is gepresenteerd, werd door alle aanwezige leden gesteund. En daarmee is voor de voorgestelde aanpak een breed draagvlak aanwezig. Kwaliteit realiseer je niet door een strak keurslijf aan te reiken. Dat is weinig anders dan een slecht zittend confectiepak. En als ik kijk naar onze verscheidenheid, dan is maatwerk hier meer op zijn plaats. Daarvoor is ruimte en vrijheid nodig. Niet te verwarren met vrijblijvendheid. Het geeft ons de verplichting om als rekenkamer(commissie)s zelf gericht bij te dragen aan handhaving en, waar nodig, verbetering van de kwaliteit.

De commissie blijft in functie en neemt het voortouw bij de verdere uitwerking en operationalisatie van het plan van aanpak. Maar laat helder zijn, zonder bijdragen van onze leden gaat het niet lukken. Dus ik hoop (en verwacht ook) dat niemand langs de zijlijn blijft staan en dat iedereen op zijn minst op onze website de verdere ontwikkelingen blijft volgen en ook constructief zal willen bijdragen.

Een tweede onderwerp dat ik nog even onder de aandacht wil brengen is het evaluatieonderzoek dat Berenschot momenteel in opdracht van de minister van BZK uitvoert. Het onderzoek bevindt zich in de eindfase, ik verwacht voor eind mei het definitieve eindrapport. Het is een belangrijk onderzoek dat ons straks een beeld geeft hoe wij over ons zelf denken en, belangrijker nog, hoe andere betrokkenen over ons denken.

Ik ben benieuwd naar het uiteindelijke resultaat en zie daar met enige spanning naar uit. Ik hoop natuurlijk dat er waardering voor onze inspanningen zal blijken en dat er conclusies en aanbevelingen uitrollen waarmee wij ons voordeel kunnen doen. En niet alleen wij, maar ook gemeenteraden, provinciale staten en de minister zelf. Als NVRR staan wij in de startblokken om de follow up ter hand te nemen. Ik hoop dat dit ook geldt voor onze leden. Wordt vervolgd!!

Shortlist Goudvink genomineerden

Op 19 april is er een persbericht verzonden met een shortlist van de Goudvink genomineerden.
Klikt u hier voor het persbericht.

Van de Commissie Kwaliteitszorg

De commissie Kwaliteitszorg kijkt met plezier terug op de Algemene Ledenvergadering van 18 maart. Die omarmde het projectplan ‘Focus op kwaliteit’. Daarmee koos de vereniging voor kwaliteitszorg als maatwerk in de lokale democratie en voor een interactieve werkwijze waarbij alle leden van de vereniging een rol spelen. 48 leden vulden een kaartje in en gaven daarmee aan hoe zij willen meedoen aan het bevorderen van kwaliteit binnen onze vereniging.

De commissie Kwaliteitszorg is al aan de slag gegaan om deze vliegende start een vervolg te geven. Op basis van alle input heeft zij vijf prioriteiten gekozen, namelijk:
• De website van de NVRR: hoe kan die bijdragen aan kwaliteitszorg
• De Drie Vragen: elk kwartaal ontvangen de NVRR-leden drie vragen over kwaliteit.
• Hulpmiddelen: handreikingen, richtlijnen, aanbevelingen etc.
• NVRR Congres 20 mei 2011: ontwikkelen van workshop Maatwerk in de lokale democratie over de relatie raad-rekenkamer.
• In gesprek met …: uitwisseling over kwaliteit met kringen en groepen in de vereniging.

Voor elke prioriteit gaat een lid van de commissie met een zelfsturend team aan de slag. De indieners van kaartjes worden benaderd om aan een team bij te dragen.
Er is een nieuwe set van De Drie Vragen uitgebracht over het thema “de NVRR-website”. Wij hopen weer op veel deelnemers.
Wij nodigen U uit zich alsnog op te geven voor een van de teams of anderszins bij te dragen aan de commissie Kwaliteitszorg via kwaliteit@nvrr.nl of bij het secretariaat.

Dossier Jeugdzorg

In de vorige Nieuwsbrief is melding gedaan van de voorbereiding van een gezamenlijk onderzoek van gemeentelijke rekenkamers/-commissies en de AR naar de vorming van CJG's in gemeenten. Met een aanbevelingsbrief van Gerrit Hagelstein van de NVRR en Gerrit de Jong van de AR en een flyer/folder werden gemeentelijke rekenkamers/-commissies uitgenodigd om deel te nemen.
Ruim 40 rekenkamers/rekenkamercommissies hebben blijk gegeven van hun belangstelling en 21 daarvan hebben inmiddels (stand 12 april) hun deelname definitief bevestigd. Andere kunnen pas in hun vergadering van april een besluit nemen. Met dit aantal deelnemers moet het mogelijk zijn om te zijner tijd onderling bevindingen te vergelijken op gemeenschappelijke aspecten (benchmarken).  
Met de deelnemende rekenkamers/-commissies worden binnenkort afspraken gemaakt over startdatum en eventuele ondersteuning door AR-onderzoekers. Zij ontvangen voor de uitvoering van het onderzoek een ‘startpakket’ met interviewlijsten en een dummy voor  verslaglegging. Er wordt bezien of op de website van de AR een besloten forum kan worden ingericht waar de deelnemers met elkaar en met de AR-onderzoekers informatie kunnen uitwisselen. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marijke van der Werf:  070-3405934 of m.vanderwerf@rekenkamer.nl.  

Handreiking re-integratie

De Algemene Rekenkamer en een aantal lokale rekenkamers / rekenkamercommissies gaan samenwerken op het terrein van re-integratie. Doel van het project is om een handreiking op te stellen voor lokale rekenkamers en rekenkamercommissies die onderzoek (willen) doen naar re-integratie.
De handreiking zal bestaan uit mogelijke onderzoeksvragen, normen en onderzoeksmethoden en zal vooral gebaseerd zijn op best practices van eerder uitgevoerd onderzoek.
De handreiking wordt samen met lokale rekenkamers en rekenkamercommissies opgesteld. Inmiddels hebben diverse medewerkers van lokale rekenkamers en leden van rekenkamercommissies zich aangemeld om mee te schrijven aan de handleiding of zitting te nemen in de klankbordgroep.
Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met Jeroen Freriks:  070-3334473 of j.freriks@rekenkamer.nl

Van de Kring secretarissen

De Kring Onderzoek heeft zich in haar laatste bijeenkomst (8 februari 2011) gebogen over het doen van gezamenlijk onderzoek. Drie van de leden brachten hun ervaringen in. Deze zijn uitgebreid besproken, gezamenlijk zijn succes- en faalfactoren benoemd. De belangrijkste zaken zijn voor alle leden van de NVRR op een rij gezet en vanaf hier te downloaden.
Heeft u ervaringen die de moeite van het delen waard zijn? Laat het weten aan de voorzitter van de Kring Onderzoek! Samen kijken we dan of en waar het onderwerp samenwerking dan binnenkort nog een keer op de agenda gezet kan worden en/of vullen we het document met ervaringen aan.

Vooraankondiging

Reserveer donderdag 15 september alvast in de agenda’s! De NVRR en de Algemene Rekenkamer organiseren dan een derde bijeenkomst voor lokale en provinciale rekenkamers die willen samenwerken en/of kennis willen uitwisselen met de Algemene Rekenkamer. Dit is een vervolg op eerdere bijeenkomsten waarin we concrete plannen hebben gemaakt voor intensievere informatie-uitwisseling en samenwerking in het onderzoek naar jeugdbeleid, re-integratie en ruimte en bedrijventerreinen.
Tijdens deze werkbijeenkomst staat de meerwaarde van samenwerken centraal alsmede de stand van zaken in de lopende samenwerkingsprojecten: re-integratie en de centra voor jeugd en gezin.
15 september 2011, 10.15 uur tot 14.30 uur, Lange Voorhout 8 te Den Haag. Informatie bij Diny van Est: 070-3424185 of d.vanest@rekenkamer.nl

Gesignaleerd door Steven Dijk

Hallo, ik heb een leuk autootje (let op het nummerbord) gevonden waarmee Petra en Patricia (Commissie Kwaliteitszorg) de kringen af kunnen gaan. Het staat in Wijk bij Duurstede en is te koop, want alles is te koop.

 

 
Wijzigingen in uw gegevens?

U kunt uw gegevens wijzigen door een e-mail te sturen aan het secretariaat. info@nvrr.nl
Zo helpt u mee het ledenbestand actueel te houden.

Redactie nieuwsbrief

Cath van Meurs
Edi Ipenburg

E-mail: info@nvrr.nl

Postbus 1058
3860 BB Nijkerk

 
     
     
 
Nederlands Vereniging voor Rekenkamers & Rekenkamercommissies | NVRR (2004-2005) i.s.m. Stichting Rekenschap | Afmelden