NVRR Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies
 

Van de voorzitter

In de vorige nieuwsbrief keek ik al even vooruit naar de toen nog niet openbare resultaten van het door Berenschot uitgevoerde evaluatieonderzoek. Ik gaf daarbij aan nieuwsgierig te zijn naar de reactie van de minister van BZK. Het rapport is er inmiddels en daarover kunnen wij tevreden zijn. Er is breed waardering voor het werk van de rekenkamer(commissie)s. Duidelijk is dat rekenkamer(commissie)s op de meeste plaatsen een stevige positie hebben verworven. Daarnaast blijkt dat de gekozen structuur en bemensing niet van invloed zijn op de kwaliteit van en de waardering voor de uitgevoerde onderzoeken. Er is, aldus Berenschot, geen aanleiding voor een ingewikkelde en tijdrovende discussie over structuur en vormgeving. We kunnen het gewoon over de inhoud hebben. In dat verband kunnen wij met de aan de rekenkamer(commissie)s gerichte aanbevelingen ons voordeel doen.
Ik hoop dat ook BZK, gemeenten en provincies met de aanbevelingen die voor hen bedoeld zijn hun voordeel zullen doen. Dat kan de kwaliteit van de overheid alleen maar ten goede komen.

Het bestuur van de NVRR  heeft aan BZK toegezegd om zo spoedig mogelijk een reactie te geven op het evaluatierapport van Berenschot. Wellicht kunnen we daarmee ook de reactie van de minister aan de Tweede Kamer op dit rapport enige voeding geven. Op dit moment is het bestuur in overleg met de kringen en de commissie kwaliteitszorg, om een zo breed mogelijk gedragen standpunt op te stellen. De minister zal niet eerder dan in het laatste kwartaal van het jaar met zijn standpunt komen. Pas dan weten we welke follow up het onderzoek van de zijde van BZK zal krijgen.

Nog even iets anders. In onze laatste bestuursvergadering hebben wij besloten om onze ALV wat anders in te richten. Dat heeft te maken met het feit dat wij het niet juist vinden om de begroting pas te laten goedkeuren als het jaar al enkele maanden oud is. Er komt daarom in het vervolg een ALV in het najaar, waarin begroting en jaarplan aan de orde zijn en waarin ook relevante onderwerpen worden behandeld. Daarnaast komt er, direct voorafgaande aan ons congres een ALV waarin jaarverslag en jaarrekening ter goedkeuring worden voorgelegd. Op 25 november 2011 organiseert de NVRR een Algemene Ledenvergadering. Zet u deze datum vast in uw agenda? Details volgen in een officiele uitnodiging via het secretariaat, maar u kunt zich al opgeven. Zie hiernaast of kijk op de website.

Enquête budget rekenkameronderzoek

Veel respons, maar ook zorgen.
Op de enquête, die de NVVR heeft uitgezet over het budget voor onderzoek is veel respons gekomen. En zonder op de resultaten al te diep te willen ingaan - die worden elders gepubliceerd - : het resultaat is over het algemeen goed te noemen. Lees meer...

Commissie Kwaliteitszorg

"De Drie Vragen" over handreikingen, aanbevelingen en standpunten van de NVRR
Voor de zomer heeft de commissie kwaliteitszorg voor de derde keer "De Drie Vagen" uitgezet hoe er geoordeeld wordt over de diverse handreikingen van de NVRR. In totaal hebben 107 leden (45%) de vragen beantwoord. De samenvatting van de uitkomsten van deze vragen over handreikingen, aanbevelingen en standpunten van de NVRR kunt u lezen op de website.  Lees meer...

Samenwerking Lokale Rekenkamers en AR

De NVRR en de Algemene Rekenkamer organiseerden donderdag 15 september voor de derde keer een bijeenkomst voor lokale en provinciale rekenkamers en rekenkamercommissies die willen samenwerken en/of kennis willen uitwisselen met de Algemene Rekenkamer (AR). Lees meer...

Handreiking re-integratie

Naar verwachting publiceert de NVRR binnenkort de handreiking re-integratie, die is opgesteld in samenwerking tussen lokale rekenkamers en de Algemene Rekenkamer. De handreiking geeft ideeën, tips en achtergrondinformatie voor onderzoek naar het lokale re-integratiebeleid.

Een concept van de handreiking is besproken tijdens de derde werkbijeenkomst van de NVRR en AR op 15 september 2011. De deelnemers vonden de handreiking bijzonder nuttig, onder meer voor het opstellen van de werkprogramma's voor 2012. Op basis van suggesties van de deelnemers wordt de handreiking de komende weken verder uitgewerkt. Medio oktober wordt de handreiking besproken in de commissie Kwaliteitszorg.
Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met Jeroen Freriks:  070-3335977 of j.freriks@rekenkamer.nl

Najaarsbijeenkomst Kring Noord

Kring Noord organiseert op vrijdagmiddag 28 oktober een bijeenkomst over de startfase van rekenkameronderzoek. Hoofdmomenten in de startfase zijn de onderwerpselectie en de ontwikkeling van een adequate onderzoeksopzet. Reden om eens goed naar deze fase te kijken is dat slimme keuzes die in deze fase worden gemaakt problemen in de uitvoering kunnen voorkomen, -en andersom. Michiel Herweijer, voorzitter van Kring Noord zal in een inleiding ingaan op het belang van een goede startnotitie. Lees meer...

Bijeenkomst Kringen Onderzoek en Secretarissen

In een gezamenlijke bijeenkomst van de Kringen Secretarissen en Onderzoek op 20 september 2011, stond de evaluatie van rekenkamers door BZK / Berenschot centraal. Een prikkelende presentatie van Peter Castenmiller was de basis voor een gesprek over de bevindingen, conclusies en aanbevelingen. Daar werd een concreet vervolg aan gegeven door het bestuur van de NVRR te adviseren over de zaken die naar aanleiding van de evaluatie onder de aandacht van de Minster van BZK gebracht zouden moeten worden.
Dit advies wordt gebruikt om de reactie van de Minister aan de Tweede Kamer op het rapport te voeden. Als belangrijke punten zijn naar voren gebracht dat elke gemeenteraad een rekenkamer nodig heeft ter ondersteuning van de uitvoering van zijn controlerende rol, en dat dus binnen elke gemeente door alle betrokkenen gestreefd moet worden naar een situatie waarin optimaal gebruik gemaakt kan worden van de rekenkamer. Tijdens de bijeenkomst bleek al dat er diverse visies en ervaringen zijn hoe dit kan of moet. Genoeg stof voor volgende bijeenkomsten van de Kringen!
In een latere fase zal de NVRR om een formele reactie worden gevraagd. Naast de Kringen, krijgen ook de overige leden daarin een rol.

Rekenkamers en de Inspectie Werk en Inkomen reiken elkaar de hand

Door Coen van de Louw (directeur inspectie werk en inkomen)
Veel taken op het terrein van werk en inkomen zijn gedecentraliseerd naar het lokale niveau. Deze tendens zet zich komende jaren voort, bijvoorbeeld met de Wet werken naar vermogen. Het toezicht op de uitvoering van de bijstand en de re-integratietaak door individuele gemeenten is belegd bij de gemeenteraad. Dikwijls wordt de raad in haar controletaak bijgestaan door een lokale rekenkamer of –commissie. Onderzoeken van lokale rekenkamers naar de gemeentelijke re-integratietaak zijn inmiddels talrijk. Op landelijk niveau is de minister van SZW verantwoordelijk voor het goed functioneren van het stelsel van werk en inkomen, waaronder de uitvoering van de WWB (Wet Werk en Bijstand). De minister wordt daarin bijgestaan door een onafhankelijke toezichthouder: de Inspectie werk en inkomen (IWI).

De Algemene Rekenkamer (AR) en IWI hebben periodiek overleg over allerhande ontwikkelingen op het sociale zekerheidsterrein. Lees meer...

 

 

 

 
Aanmelden ALV 25-11-2011

Agenda

Klik hier voor de agenda 2011

Redactie

Cath van Meurs
Edi Ipenburg

E-mail:
info@nvrr.nl

Postbus 1058
3860 BB Nijkerk

 
Nederlands Vereniging voor Rekenkamers & Rekenkamercommissies | NVRR (2004-2005) i.s.m. Stichting Rekenschap | Afmelden