NVRR Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies
 

 

Van de voorzitter

Het was september toen ik in de nieuwsbrief schreef over het evaluatieonderzoek van het Ministerie van BZK. Daarbij liet ik weten dat minister Donner in het laatste kwartaal van dit jaar met zijn standpunt naar aanleiding van het onderzoek naar buiten zou treden. Dat laatste kwartaal is bijna voorbij, maar tot dusverre nog niets gezien.

Is het voor hem niet belangrijk? Of heeft hij momenteel belangrijker zaken aan zijn hoofd? Dat zou kunnen, maar ik vind het in de richting van de rekenkamers en rekenkamercommissies niet correct. Het eindrapport is van 12 mei 2011. En dan is een termijn van zeven maanden om tot een standpunt te komen toch niet te kort. Voor het feit dat die reactie er nog niet is kan ik geen enkel excuus bedenken. En de vraag "Hoe nu verder?" blijft vooralsnog onbeantwoord, maar met de wisseling van de wacht hoop ik dat minister Spies het dossier snel oppakt.

Wij kunnen terugkijken op een jaar met een breed spectrum aan ervaringen. Rekenkamer(commissie)s werden slapend gemaakt, of onevenredig gekort op hun budget. Zonder dat daarover goede, steekhoudende argumenten werden gewisseld. Daar tegenover staan gelukkig veel rekenkamer(commissie)s die goed in positie zijn gebleven. De NVRR zal zich het komende jaar inspannen om de rekenkamer(commissie)s die in lastige omstandigheden zitten, waar mogelijk, te ondersteunen.

Daarnaast zitten er voldoende aanknopingspunten in het Berenschotrapport waarmee wij - ook zonder reactie van de minister - allemaal ons voordeel kunnen doen.

Graag wens ik iedereen mooie Kerstdagen, een goede jaarwisseling en een fraaie start van 2012 toewensen.

Maak er iets moois van!

Algemene Ledenvergadering 18 november 2012

Op 18 november is een extra ALV gehouden, de tweede van dit jaar. Het bestuur heeft besloten om met ingang van 2011 twee ALV’s per jaar te organiseren: één in het najaar, waar onder meer het jaarplan en de begroting voor het jaar daarna aan de orde komen en één in het voorjaar voorafgaand aan het congres om dan het jaarverslag en de jaarrekening van het voorafgaande jaar vast te stellen.

Tijdens de ALV van 18 november zijn het jaarplan 2012 en de begroting voor 2012 vastgesteld. Het bestuur had voorgesteld een geringe contributieverhoging door te voeren, maar heeft dit voorstel weer ingetrokken en toegezegd dat de contributie gelijk zal blijven aan die van 2011. De begroting zal worden aangepast.

Bureau Berenschot heeft in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken een onderzoek uitgevoerd naar het functioneren van rekenkamers en rekenkamercommissies. Onderzoeker Ronald van der Mark van Berenschot heeft het onderzoeksrapport toegelicht. Daarna is in groepen over de uitkomsten van het onderzoek gediscussieerd. Afgesloten is met een terugkoppeling en het uitwisselen van gedachten over wat met de aanbevelingen uit het rapport te doen. Het (concept)verslag wordt binnenkort op de website geplaatst.

Bestuurswisseling

In 2012 zal Piet van Dijk zijn bestuursfunctie neerleggen. Hij is vanaf de oprichting in 2003 betrokken geweest bij de vereniging, als secretaris en de laatste jaren als bestuurslid.
Mocht u geïnteresseerd zijn in een bestuursfunctie, dan kunt u dit nu al aangeven door een e-mail te sturen aan het secretariaat. U wordt uiteraard geïnformeerd via de website en de nieuwsbrief.

De Drie Vragen” Samengevat

Resultaten enquête intercollegiaal contact

In november 2011 heeft de Commissie Kwaliteitszorg in het kader van “De Drie Vragen” weer een korte enquête uitgezet onder de leden van de NVRR. Deze keer om na te gaan hoe de leden denken over intercollegiale contacten. De respons was groot deze keer, 148 leden hebben de enquête ingevuld, oftewel 62% van de leden. lees meer...

Terugkoppeling NVRR enquête

Aanleiding voor de enquête

Het laatste half jaar bereikte de NVRR steeds vaker berichten over rigoureuze bezuinigingen bij rekenkamers en rekenkamercommissies. Budgetten zouden worden gehalveerd of soms zelfs meer dan gehalveerd. Rekenkamer(commissie)s bestaande uit externe leden zouden worden omgezet naar rekenkamer(commissie)s met vooral interne leden. Of, in het ergste geval, werd de rekenkamer(commissie) dusdanig gekort dat zij slapende wordt gehouden. Hiermee voldoet de gemeente waarschijnlijk wel aan de regel dat zij de rekenkamerfunctie moet invullen, maar is de rekenkamer(commissie) feitelijk niet actief. Lees meer...

Nieuw rapport van AR over evalueren subsidies


Een recent rapport van de Algemene Rekenkamer laat onder meer zien dat de rijksoverheid subsidies gebrekkig op effectiviteit evalueert en dat niet-onderbouwde informatie over de effectiviteit wordt gebruikt bij beslissingen over voortzetting van de subsidies en voor het informeren van de Tweede Kamer. De Algemene Rekenkamer heeft dit kritische rapport laten vergezellen van een aantal activiteiten waarmee ze actief en praktisch wil bijdragen aan betere evaluaties. Lees meer ….

 

Onderzoek naar Centrum Jeugd en Gezin in 2012?

Vlak voor de zomer 2011 zijn 32 lokale rekenkamer(commissie)s en de Algemene Rekenkamer gestart met een gezamenlijk onderzoek naar de vorming van Centra voor Jeugd en Gezin (CJG) in 41 gemeenten. Dit onderzoek is nu volop in uitvoering.
Overweegt u nu om de CJG-vorming in 2012 te onderzoeken dan kunt het hiervoor gemaakte startpakket opvragen. Lees meer...

Kring G4+1: gezamenlijk onderzoek G4 rekenkamers 

In 2010-2011 voerden de rekenkamers van de G4 gezamenlijk een onderzoek uit naar het luchtkwaliteitsbeleid: de aanpak gericht op het terugdringen van luchtvervuiling die wordt veroorzaakt door vooral het verkeer. De gezamenlijkheid bestond onder meer uit een gemeenschappelijk onderzoekskader, intensief overleg tijdens de uitvoering en een gemeenschappelijk publicatiemoment. En, als kers op de taart, een gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer met overkoepelende conclusies en aanbevelingen. Lees meer...

Masterclass Campus Den Haag

Politiek-bestuurlijk samenspel van Rekenkamer en Raad: van spagaat naar verbinding.
Door Campus Den Haag - Universiteit Leiden, i.s.m. dr. Klaartje Peters, drs. Rob Paulussen en dr. Peter Castenmiller

Hoe kunnen rekenkamerleden het evenwicht bewaren tussen een duidelijke afbakening van de eigen rol en onafhankelijkheid aan de ene kant, en het inspelen op de behoeften van de Raad anderzijds? Wat verwachten raadsleden van de rekenkamer? Kunnen rekenkamers en rekenkamercommissies eigenlijk wel aan de verwachtingen voldoen? Lees meer...

 
Agenda

Klik hier voor de agenda

Redactie

Hijke van Bloemendaal
Edi Ipenburg

E-mail:
info@nvrr.nl

De redactie wenst u hele prettige kerstdagen en een goed 2012 toe

 
Nederlands Vereniging voor Rekenkamers & Rekenkamercommissies | NVRR (2004-2005) i.s.m. Stichting Rekenschap | Afmelden