NVRR Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies
 

Van de voorzitter

In de vorige nieuwsbrief schreef ik dat er nog steeds geen standpunt was van de minister van BZK naar aanleiding van het door Berenschot uitgevoerde evaluatieonderzoek.
Het rapport is negen maanden geleden gepubliceerd en de reactie van de minister laat nog steeds op zich wachten. Ik begin me zo langzamerhand af te vragen of het in de onderste bureaulade is verdwenen of op de verkeerde stapel is terechtgekomen.
Gelukkig is er voor de NVRR (ook zonder standpunt van de minister) genoeg te doen.

Het kwaliteitsbeleid krijgt op basis van de input van de Commissie Kwaliteit steeds meer inhoud en vorm en ik hoop en verwacht dat we daarvan allemaal kunnen profiteren. De straks vernieuwde website moet een belangrijk middel worden om ervaringen uit te wisselen, die kunnen bijdragen aan verbetering van de kwaliteit van onderzoeken.

Het Congres 2012 (20 april) nadert met rasse schreden. De Congrescommissie is druk bezig om een mooi en gevarieerd programma voor te bereiden. Voorafgaande aan het congres zal er een ALV zijn waarin jaarverslag en jaarrekening aan de orde komen.

Ook 2013 hebben we al in het vizier, een jubileumjaar waarover we al de eerste verkennende discussies hebben gehad. Doel is om met een aantal extra activiteiten bijzondere aandacht aan ons tienjarig bestaan te geven.

NVRR Congres - 20 april 2012

De NVRR organiseert op vrijdag 20 april 2012 bij Nieuwegein's Business Center in Nieuwegein, een congres met als thema:

Na evaluatie...De blik vooruit!

Voor alle informatie verwijzen we graag naar de congrespagina op de NVRR-website. Om op de hoogte te blijven van alle actuele ontwikkelingen rondom het congres, adviseren wij u om regelmatig op de website te kijken. Hierop verschijnt regelmatig nieuwe informatie.

Wij wilen u ook vragen deze link/nieuwsbrief naar potentieel geinteresseerden binnen uw organisatie door te sturen.
Aanmelden kan door middel van het digitale aanmeldformulier.
Lees meer...

Algemene Ledenvergadering - 20 april 2012

De eerste Algemene Ledenvergadering in 2012 wordt bijeengeroepen voorafgaand aan het congres. Vorig jaar heeft het bestuur besloten twee keer per jaar een ALV te organiseren. 

De reguliere ALV wordt nu gehouden in het najaar, waar onder andere de jaarplannen en de begroting worden besproken.
In het voorjaar, voorafgaand aan of tijdens het congres wordt een uurtje gereserveerd voor een korte ALV, om de jaarstukken vast te stellen van het jaar ervoor.

Aanvang van de ALV op 20 april is 9.30 uur. De uitnodiging hiervoor zal tijdig naar de leden worden verstuurd en de stukken kunnen dan ook worden gedownload vanaf de website. Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met het secretariaat.

De Beursvloer

Tijdens het jaarcongres op 20 april worden de deelnemers in de gelegenheid gesteld om concreet en gericht van elkaar te leren. In een dynamische omgeving zijn rekenkamers zichtbaar aanwezig als ervaringsdeskundig op diverse terreinen. Andere rekenkamers kunnen met die ervaringen hun voordeel doen.
De beursvloer wordt zo een gestructureerde netwerkbijeenkomst waar een ieder wat kan halen en brengen. Het is vervolgens aan u om eruit te halen wat erin zit.
Via e-mail zijn alle rekenkamers al benaderd om hun waardevolle ervaringen te melden, waarna een groepering en een planning moeten leiden tot een succesvolle beursvloer.
Lees meer...

Handreiking Re-integratiebeleid vastgesteld

Tijdens de bestuursvergadering op 15 februari 2012, heeft het bestuur de Handreiking Re-integratiebeleid vastgesteld.
Deze handreiking is bestemd voor lokale rekenkamers die onderzoek gaan doen naar het re-integratiebeleid in hun gemeente. De handreiking is het resultaat van een samenwerking tussen de lokale rekenkamers Amsterdam, Arnhem en Utrecht en de Algemene Rekenkamer en u kunt deze dowwnloaden vanaf de website van de NVRR.

Voor vragen kunt u contact opnemen met:
Jeroen Freriks (j.freriks@rekenkamer.nl / 070-3405977) en
Marc van Eck m.vaneck@rekenkamer.nl / 070 340 75 40

Oproep Algemene Rekenkamer

Gevraagd: toegevoegde waarde van rekenkamers
In 2014 is het 200 jaar geleden dat de eerste Grondwet van het Koninkrijk der Nederlanden werd vastgesteld en de Algemene Rekenkamer in haar huidige vorm tot stand kwam. Vanzelfsprekend staan we als Algemene Rekenkamer in 2014 stil bij ons 200-jarig bestaan. Met de viering van ons jubileum willen we laten zien dat we vóór de samenleving werken en ván de samenleving zijn.

We willen in aanloop naar onze jubileumviering graag samenwerken met lokale en provinciale rekenkamer(commisse)s om de toegevoegde waarde van de rekenkamerfunctie te laten zien. Zo zetten we ook de eerder ingezette lijn van samenwerking en uitwisseling tussen rekenkamers voort. Onze ambitie is om per provincie met minimaal één rekenkamer(commissie) samen te werken. We hopen dat jullie deze ambitie met ons delen en deze met ons willen realiseren!
Lees meer...

Kring Noord

Donderdagavond 5 april 2012 organiseert NVRR Kring Noord haar jaarlijkse Voorjaarsbijeenkomst in het Stadhuis Leeuwarden. Het gespreksthema is deze keer de rolopvatting van de rekenkamercommissie. Dit thema is tijdens de afgelopen Najaarsbijeenkomst naar voren gebracht en door de aanwezigen met instemming begroet. 

De inleiders zullen deze keer zijn Klaartje Peters en Marcel van Dam, beiden bestuurskundigen met o.a. ruime ervaring met rekenkamercommissiewerk. De bijeenkomst is ook toegankelijk voor de leden van andere rekenkamercommissies dan de Noordelijke (toegang gratis).
Lees meer...

Masterclass Rekenkamer - vervolg

Politiek-bestuurlijk samenspel van Rekenkamer en Raad: van spagaat naar verbinding
Begin februari verzorgden Peter Castenmiller en Klaartje Peters onder deze titel een masterclass voor een aantal bestuursleden en secretarissen van rekenkamercommissies en eveneens voor enkele raads- en statenleden. De aanwezigen hebben de bijeenkomst als zeer nuttig en prettig ervaren om zich snel en gedegen te kunnen verdiepen in de gewenste positionering en de opgaven van rekenkamers.

Omdat de masterclass in een behoefte voorziet, volgt 21 mei a.s. een nieuwe bijeenkomst. De locatie zal in de volgende nieuwsbrief van de NVRR bekend worden gemaakt.
Lees meer...

Rekenkamerbrief Geheimhouding

Op 2 februari 2012 publiceerde de Rekenkamer Amsterdam een rekenkamerbrief Geheimhouding. De brief en de bijlagen bevatten bevindingen over het opleggen, bekrachtigen en opheffen van geheimhouding in de periode april 2009 tot en met maart 2011 in de gemeente Amsterdam. Ook bevat de brief enkele suggesties om het proces van geheimhouding verder te beleven. Daarnaast hebben wij de handreiking Geheimhouding opgesteld. In deze handreiking geven wij met behulp van vragen en antwoorden nadere informatie over het opleggen, bekrachtigen en opheffen van geheimhouding. Deze antwoorden zijn regelmatig voorzien van gedetailleerde achtergrondinformatie, waarbij ook is verwezen naar literatuur en jurisprudentie.
De informatie is te downloaden: http://www.rekenkamer.amsterdam.nl/page.ocl?pageid=14&id=232

 

 

 

Redactie

Hijke van Bloemendaal
Edi Ipenburg

E-mail:
info@nvrr.nl
Tel.: 033-2473435

 

   
     
 
Nederlands Vereniging voor Rekenkamers & Rekenkamercommissies | NVRR (2004-2005) i.s.m. Stichting Rekenschap | Afmelden