NVRR Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies
 

Van de voorzitter

In de vorige nieuwsbrieven gaf ik steeds aan dat er nog geen standpunt van de minister van BZK was naar aanleiding van het evaluatieonderzoek van Berenschot. Mijn vrees was dat ik die boodschap tijdens ons (mooie) congres van 20 april jl. opnieuw zou moeten verkondigen. Maar op 19 april kreeg ik de reactie van de minister aan de Tweede Kamer in mijn mailbox. Net op tijd om er tijdens ons congres aandacht aan te besteden.

Op onderdelen kan het NVRR bestuur goed uit de voeten met het standpunt van de minister, maar dat geldt niet voor alle punten die zij in haar brief noemt.

Zo kunnen we bijvoorbeeld van harte instemmen met haar standpunt dat de wettelijke verplichting tot het instellen van een rekenkamer(commissie) blijft bestaan. Ook haar standpunt dat de rekenkamerfunctie onafhankelijk moet worden vervuld, spreekt ons aan.

Zoals eerder gemeld, maken we ons zorgen over de zogenaamde slapende rekenkamers. De minister geeft aan dat zij het fenomeen slapende rekenkamers de komende jaren zal gaan volgen. Hieruit spreekt niet een groot gevoel van urgentie. Het bestuur gaat daarom zelf in kaart brengen hoe omvangrijk en urgent dit probleem is en zal de minister daarover informeren.

Daarnaast geeft de minister nog aan dat raadsleden niet langer lid van een rekenkamercommissie kunnen zijn. Ook zijn er naar haar mening onvoldoende argumenten om de rekenkamer niet langer als bestuursorgaan te beschouwen.

Deze punten geven voldoende aanleiding om met de minister in gesprek te gaan. Dat gesprek zal, zoals het er nu uitziet, in juni van dit jaar plaatsvinden. Het bestuur blijft u hierover informeren.

Reactie minister evaluatierapport lokale rekenkamers

De minister van BZK heeft na een jaar per brief een bestuurlijke reactie gegeven op de evaluatie van lokale rekenkamers. De centrale conclusie uit deze brief was, dat lokale rekenkamers in het algemeen goed functioneren, maar dat gemeenteraden en rekenkamers elkaar meer op moeten zoeken.

De minister geeft in haar reactie op het rapport van Berenschot onder andere aan de verplichting voor gemeenten om een rekenkamer te hebben, te willen handhaven. De minister verbindt geen directe actie aan de constatering dat er steeds meer zogenaamde ‘slapende rekenkamers’ zijn.

Terugblik en foto's NVRR Congres 2012

Het bestuur en de leden kunnen opnieuw terugkijken op een zeer geslaagd congres, dat werd georganiseerd op vrijdag 20 april 2012 in het NBC te Nieuwegein. De congrescommissie had het congres opgebouwd met bekende elementen, maar er was ook een nieuw element aan toegevoegd, een beursvloer.  Lees meer...

Eerste Algemene Ledenvergadering 2012

De eerste Algemene Ledenvergadering werd op vrijdag 20 april 2012 gehouden, voorafgaand aan het congres, eveneens in het NBC te Nieuwegein. Deze Algemene Ledenvergadering is kort en dient enkel om het jaarverslag en de financiele stukken vast te stellen.
Aan het financieel jaarverslag moest een kleine technische wijziging worden aangebracht en daarmee zijn beide verslagen door de vergadering goedgekeurd.

In november 2012 is er opnieuw een Algemene Ledenvergadering, waar de plannen en de begroting voor 2013 zullen worden gepresenteerd en waar ook actuele zaken een plek zullen krijgen.

De Algemene Rekenkamer daagt u uit

Laat samen met ons de toegevoegde waarde van rekenkamer(commissie)s zien

In de vorige nieuwsbrief was al te lezen dat we vanuit de Algemene Rekenkamer - in aanloop op onze jubileumviering in 2014 - graag samen willen werken met lokale en provinciale rekenkamer(commissie)s. Met deze samenwerking willen we de meerwaarde van de rekenkamerfunctie in Nederland breder onder de aandacht brengen.  

In de flyer die we voor het NVRR-congres van 20 april hebben gemaakt, hebben we een aantal suggesties voor samenwerkingsprojecten opgenomen. Maar, we nodigen rekenkamer(commissie)s ook van harte uit om zelf met ideeën voor samenwerkingsprojecten te komen.

Onze ambitie is om in iedere provincie met minimaal één rekenkamer(commissie) samen te werken. Inmiddels zijn we al een eind op de goede weg! Ongeveer tien rekenkamer(commissie)s hebben enthousiast gereageerd op onze oproep en hebben aangegeven met ons samen te willen werken. Eind mei gaan we met deze rekenkamer(commissie)s om de tafel om de mogelijkheden voor samenwerking verder te verkennen.

Wilt u ook samen met ons laten zien, dat we als rekenkamer(commissie)s van en voor de samenleving zijn, laat dit dan vóór 5 mei aan ons weten. Dat kan door een mail te sturen naar AR2014@rekenkamer.nl.

Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met Monique Mol, projectleider 200 jaar Algemene Rekenkamer (telefoon: 070 – 342 41 29, e-mail: m.mol@rekenkamer.nl).

Politiek-bestuurlijk samenspel Rekenkamer en Raad

Van spagaat naar verbinding

Binnen de wereld van de rekenkamers wordt momenteel intensief van gedachten gewisseld over de gewenste en meest effectieve positionering. De masterclass die Klaartje Peters en Peter Castenmiller over dit onderwerp verzorgen, verschaft een gedegen vertrekpunt voor deze discussie. Dat maakt deelname aan de masterclass een uitstekende gelegenheid om, in interactie met andere deelnemers en de inleiders, een goede impuls te geven aan het functioneren van uw rekenkamer. Naast bestuursleden en medewerkers van rekenkamers heeft de masterclass ook raadsleden en griffiers als doelgroep.

Op 21 mei vindt een nieuwe masterclass in Den Haag plaats, in het kantoor van de Campus Den Haag van de Rijksuniversiteit Leiden (direct boven Den Haag CS). De bijeenkomst start om 16.00 uur en wordt rond 20.00 uur afgerond. Tijdens de bijeenkomst wordt een maaltijd geserveerd.

Na inleidingen van Klaartje Peters en Peter Castenmiller gaan we in gesprek met de aanwezigen over oude en nieuwe werkwijzen die het samenspel tussen Rekenkamer en Raad  kunnen versterken. Tijdens de bijeenkomst wordt tevens een inleiding verzorgd door een raadslid, omdat immers aandacht voor de relatie tussen rekenkamers en raadsleden van essentieel belang is in de te voeren discussie. Bovendien is er veel ruimte voor uw eigen inbreng. De opzet is kleinschalig en interactief.

Inschrijven of meer informatie kan plaatsvinden via de site van de Campus Den Haag van de Rijksuniversiteit Leiden: Klik hier voor de website

naar Centra voor Jeugd en Gezin

Op 13 maart 2012 is een  Ronde tafel bijeenkomst gehouden over het onderzoek CJG-vorming, een samenwerkingsproject van 32 Rekenkamercommissies en de Algemene Rekenkamer.  In deze bijeenkomst zijn de concept-bevindingen van het onderzoek bediscussieerd door vertegenwoordigers van de deelnemende Rekenkamer(commissie)s, de in het onderzoek betrokken gemeenten, bij het CJG betrokken professionals, het Ministerie van VWS en de VNG.  Er werden - mede in het licht van de kabinetsplannen voor de jeugdzorg- verschillende ontwikkelpunten voor de CJG’s gesignaleerd die om verdere uitwerking vragen . De discussie tijdens de Ronde tafel bijeenkomst wordt verwerkt in het rapport van de Algemene Rekenkamer dat – volgens planning – op 14 juni 2012 wordt gepubliceerd. Aan de discussies namen 40 deelnemers deel. Voor meer informatie: zie het verslag.

Vooraankondiging Samenwerkingsbijeenkomst  

AR – NVRR op 13  september in den Haag

Zet 13 september alvast in je agenda!  De NVRR en de Algemene Rekenkamer organiseren 13 september 2012 alweer de vierde bijeenkomst voor lokale/provinciale rekenkamers en rekenkamercommissies die willen samenwerken en/of  kennis willen uitwisselen met de Algemene Rekenkamer. Voor het programma willen we graag  in contact komen met collega’s van  lokale/provinciale rekenkamers en rekenkamercommissies die een workshop willen geven,  of een speeddate willen verzorgen. Voor meer informatie hierover en over het samenwerkingsproject kunt u contact opnemen met Diny van Est (d.vanest@rekenkamer.nl) en Gerrit Hagelstein (gerrit.hagelstein@ede.nl).

 
Agenda

Redactie

Hijke van Bloemendaal
Edi Ipenburg

E-mail:
info@nvrr.nl
Tel.: 033-2473435

 
Nederlands Vereniging voor Rekenkamers & Rekenkamercommissies | NVRR (2004-2005) i.s.m. Stichting Rekenschap | Afmelden