NVRR Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies
 

Voorwoord

Door Gerrit Hagelstein

Anders dan anders komt het voorwoord dit keer niet van de voorzitter. Hij kampt met problemen met zijn gezondheid maar gelukkig gaat het inmiddels, na medische bijstand, weer beter. Wij wensen hem een goed en voorspoedig herstel toe!

Op verzoek van het bestuur van de NVRR heeft op woensdag 27 juni jl., een gesprek plaatsgevonden met minister Spies van BZK. In een gespreksnotitie zijn vooraf de zorgpunten van het bestuur aangegeven. Een aantal daarvan vloeit voort uit de evaluatie van Berenschot en de reactie van de minister daarop. Zie hieronder een kort verslag van het gesprek.
Het bestuur heeft tevens aandacht gevraagd voor nog meer bezuinigingen op het werk van de provinciale en gemeentelijke bestuursorganen. Als het aantal volksvertegenwoordigers op termijn met 25% wordt teruggebracht, leidt dat tot een structureel lagere financiering. Daarvan zullen de rekenkamers ongetwijfeld wat gaan merken. Het zal niet meevallen met minder volksvertegenwoordigers, minder middelen en mogelijk minder geëquipeerde rekenkamers toch zodanig te presteren dat de publieke controle en verantwoording daar niet onder gaan lijden.
Ook de decentralisatie vanuit het rijk vergt een andere inrichting van de publieke verantwoording op het niveau van regionale samenwerkingsorganen. Het is maar de vraag in hoeverre regionale samenwerking door rekenkamers daarin op afdoende wijze kan voorzien. Daarbij horen ook bevoegdheden en middelen, die er nu al veelal niet, of niet voldoende, zijn. Behalve een democratisch gat dreigt ook een verantwoordingsgat.

Als uitvloeisel van de evaluatie door Berenschot heeft de NVRR het initiatief genomen om de problematiek met betrekking tot ‘slapende’ rekenkamers in kaart te brengen. Binnenkort gaat een, na aanbesteding, geselecteerd bureau hiermee starten. Door middel van kwantitatieve en kwalitatieve technieken wordt de problematiek in beeld gebracht en worden verklaringen daarvoor gegeven. Wij hopen dat de aanbevelingen vervolgens bruikbaar zijn voor niet alleen de rekenkamergemeenschap, maar ook voor de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Hiermee vragen wij alvast uw medewerking aan dit onderzoek.

Gelukkig wordt er in de geledingen van de NVRR op diverse plaatsen nagedacht over de vraag hoe de kwaliteit van het rekenkamerwerk kan worden verbeterd. Het recentelijk gepubliceerde Kwaliteitshandvest van een aantal grootstedelijke rekenkamers biedt veel aanknopingspunten om de eigen methodieken en werkwijzen tegen het licht te houden. Het is een stap te ver dit handvest voor alle rekenkamers tot model te maken. Daarvoor lopen de schaal en maat van rekenkamers, net als die van gemeenten, te veel uiteen.
Maar wie zegt te willen leren, en dat zeggen bijna alle rekenkamers, kan dit document niet ongelezen laten en zich er toe verhouden. Het is mooi dat leden van de NVRR op hun eigen manier hiermee de discussie stimuleren en hun visitekaartje afgeven.

NVRR bestuur overlegt met minister Spies

Het bestuur van de NVRR heeft op woensdag 27 juni jl. een bestuurlijk overleg gehad met minister Spies van Binnenlandse Zaken. Daarin werd onder andere gesproken over de reactie van de minister op de evaluatie van Berenschot en een aantal zorgpunten die het bestuur aan de minister heeft voorgelegd. De minister deelt het standpunt van de NVRR dat elke gemeente in Nederland recht heeft op een volwaardige rekenkamer of rekenkamercommissie. Daar waar geen sprake is, om welke reden dan ook, van zo'n volwaardige rekenkamer moet daar de vinger op worden gelegd.
Het onderzoek dat de NVRR gestart is naar de zogenaamde 'slapende' rekenkamers, kan daartoe het benodigde inzicht verschaffen. In situaties waarin niet aan de wettelijke verplichtingen wordt voldaan, ziet de minister een rol wegggelegd voor het Interbestuurlijk Toezicht.

Verder kwam aan bod de ontwikkeling dat diverse regionale bestuursvormen geen adequate vorm van publieke verantwoording en rekenkamervoorziening kennen. De minister ziet graag  concrete voorstellen tegemoet op welke wijze daarin kan worden voorzien. Samenwerkingsonderzoeken, zoals bijvoorbeeld het onderzoek van de Algemene Rekenkamer met lokale rekenkamers naar het functioneren van de Centra voor Jeugd en Gezin, kunnen hier mogelijk goede inzichten genereren. Daarvoor zijn dan wel volwaardige en goed functionerende rekenkamers nodig. Met betrekking tot andere vragen rondom het functioneren van rekenkamers blijft de minister bij haar reactie van april jl. op het rapport Berenschot en laat eventuele maatregelen over aan het volgende kabinet. Het ministerie maakt graag gebruik van het aanbod van de NVRR om ontwikkelingen op het gebied van rekenkamers met elkaar te delen en waar nodig te bespreken.

Hier vindt u de gespreksnotitie die het bestuur de minister ter voorbereiding op het gesprek stuurde.

Samenwerking AR - lokale rekenkamers

De voorbereidingen voor alweer de vierde bijeenkomst van de AR en Lokale Rekenkamers zijn in volle gang. Binnenkort volgt het programma! Deze bijeenkomst staat natuurlijk weer in het teken van samenwerken tussen rekenkamers op verschillende manieren: kennis delen, ervaringen uitwisselen en eventueel samen onderzoek doen. Na de eerste bijeenkomst in maart 2010 zijn we erg benieuwd naar alle ervaringen van rekenkamers met samenwerkingsprojecten. Ook kijken we vooruit naar nieuwe mogelijkheden om samen te werken. De bijeenkomst is op donderdag 13 september 2012, te Den Haag. Hopelijk tot dan! Contact: Diny van Est (d.vanest@rekenkamer.nl) en Gerrit Hagelstein (gerrit.hagelstein@ede.nl). 

Samenwerking AR - lokale rekenkamers 2014

Op 23 mei jl. is een enthousiaste groep rekenkamer(commissie)s bij elkaar gekomen om ideeën te verkennen voor samenwerkingsprojecten voor 2014. Tot nu toe hebben 24 rekenkamer(commissie)s zich aangemeld, verspreid over het land. Onder de aanmeldingen bevinden zich zowel lokale als provinciale rekenkamer(commissie)s. Lees verder...

Spraakmakend onderzoek

Kring Secretarissen en Onderzoek - Corine Schuil-Ronald Hoekstra

Is veel ophef over een rekenkameronderzoek goed of niet? Die vraag stond centraal in de gezamenlijke kring Onderzoek en Secretarissen van juni. Dr. Kees le Blansch van bureau KLB gaf een inspirerende aftrap voor de discussie. Lees verder...

Tien jaar NVRR

Het jubileumjaar 2013 nadert met rasse schreden. De taak van de congrescommissie is uitgebreid en fungeert nu als jubileumcommissie. Een belangrijke beslissing is al genomen. Op vrijdag 19 april 2013 is het jubileumcongres. Reserveer deze datum al vast in uw agenda, want het zal zeker de moeite waard zijn om met elkaar door een feestelijk en inhoudelijk uitdagend programma, het tweede lustrum van onze vereniging te vieren.

Voorjaarsbijeenkomst Kring Noord

Op 5 april j.l. organiseerde de NVRR Kring Noord een bijeenkomst rond het thema ‘de rolopvatting van de rekenkamercommissie’. Dit thema was in een vorige Kringbijeenkomst, afgelopen najaar in Groningen, vanuit het publiek voorgesteld. Lees verder...

Kwaliteitshandvest G4+1

De rekenkamers van Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht en de Randstedelijke Rekenkamer (van de provincies Flevoland, Noord-Holland, Zuid- Holland en Utrecht) hebben samen een kwaliteitshandvest opgesteld en op 20 juni 2012 ondertekend. Zij willen de hoge eisen die zij aan zichzelf stellen op het gebied van rekenkamerbestuur, de organisatie en het onderzoek concreet en inzichtelijk maken en periodiek laten toetsen. Lees verder...

Op weg naar een vernieuwde website

 
Sinds oktober vorig jaar heeft een ad hoc werkgroep zich gebogen over de verbeteraspecten van de website van de NVRR. Ook is binnen de commissie kwaliteitszorg een aanzet gegeven tot het creëren van een internetplatform kwaliteitszorg. Het bestuur heeft Nysius van Rijn bereid gevonden om het hele traject naar een verbeterde versie van de website te coördineren en te realiseren. Het geheel wordt gedaan in nauw overleg met zoveel mogelijk leden.  Ideeën, en suggesties zijn welkom via info@nvrr.nl. Via dit medium wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang.
Op 1 januari 2013 gaat de nieuwe site in de lucht!
 

Centra Jeugd en Gezin

Op 13 juni 2012 heeft de Algemene Rekenkamer het rapport "Centra voor Jeugd en Gezin. (Een samenwerkingsproject met gemeentelijke rekenkamers)" aangeboden aan de Tweede Kamer.
Dat rapport is het resultaat van een samenwerkingsproject tussen de Algemene Rekenkamer en 32 gemeentelijke rekenkamers en rekenkamercommissies. Lees verder...

 

 
Evaluatie congres/workshops

Samenvattingen en presentaties workshops tijdens het NVRR congres 2012

Agenda

Redactie

Hijke van Bloemendaal
Edi Ipenburg

E-mail: 
info@nvrr.nl
Tel.: 033-2473435

 
Nederlands Vereniging voor Rekenkamers & Rekenkamercommissies | NVRR (2004-2005) i.s.m. Stichting Rekenschap | Afmelden