NVRR Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies
 

Van de voorzitter

Leo Markensteyn
We stappen al weer het laatste kwartaal van 2012 in en houden ons al druk bezig met 2013. Een jubileumjaar, waaraan wij bijzondere aandacht willen geven. Onze congrescommissie is al druk bezig om er iets bijzonders van te maken, met een mooi congres in april en ook met andere activiteiten met een jubileumkarakter. Een jubileum is ook een goed moment om zelf weer eens even in de spiegel te kijken en daarbij vragen te stellen in de trant van “Wat moet anders?” en “Wat kan beter?”

Alle aanleiding derhalve om weer eens naar missie, visie en strategie te kijken. En daarmee zijn we al begonnen. Daarbij staat centraal dat de NVRR er voor haar leden is en dat die leden dat ook zo moeten ervaren. Daarbij zullen we keuzes moeten maken en prioriteiten moeten stellen, omdat er nu eenmaal altijd meer is dan wij aankunnen. Onze ambitie en de lengte van onze polsstok moeten goed bij elkaar passen, anders komen we in de problemen.

Belangrijk is dat de NVRR laagdrempelig beschikbaar moet zijn voor haar leden. Daarom wordt nu onder meer veel tijd geïnvesteerd in een goede en toegankelijke website. Wij willen daarmee een platform bieden aan onze leden om kennis en ervaring uit te wisselen en daarmee van elkaar te profiteren. Daarnaast geldt dat we elkaar niet alleen digitaal moeten treffen, maar ook persoonlijk in onze kringen en bij andere bijeenkomsten. Ook dat moet onze bijzondere aandacht hebben.

Duidelijk is dat voor rekenkamer(commissie)s kwaliteit buitengewoon belangrijk is en blijft. De NVRR zal daaraan prioriteit geven en daarin voortdurend blijven investeren, uiteraard gebruik makend van goede ideeën van onze leden.

Als belangenorganisatie moeten wij niet alleen maar reageren op zaken die langs komen, maar ook pro- actief bezig zijn. Er voor zorgen dat we op de juiste wijze in beeld komen en ook blijven. We moeten ambitie uitstralen, aanschuiven waar dat nodig is en zorgen dat men niet om ons heen kan. En dat steeds in goede interactie met onze leden.

Genoeg te doen dus, we hoeven ons niet te vervelen.

NVRR Jubileumcongres 19 april 2013

Door Nysius van Rijn

 

Het NVRR jaarcongres wordt gehouden op vrijdag 19 april 2013. Royal Tulip Heerlickheijd van Ermelo ligt midden in de bosrijke omgeving van de Noord-Veluwe. Het comfortabele en stijlvolle hotel is de perfecte locatie om het jubileumcongres van de NVRR te accommoderen.

De congrescommissie – werkzaam als jubileumcommissie voor het 10-jarig bestaan - heeft in grote lijnen het congres en andere activiteiten in kaart gebracht en houdt u op de hoogte van verdere ontwikkelingen.

Belangrijk is, dat wij u reeds nu vragen om vrijdag 19 april te reserveren voor een bezoek aan het jubileumcongres. Het is zeker de moeite waard en wij rekenen op tenminste 1, maar liefst meerdere deelnemers per rekenkamer(commissie).

Van de Commissie Goudvink

Wil Oosterveld
In oktober 2011 heeft het bestuur van de NVRR, op basis van een evaluatie van de Goudvink 2010, besloten dat de toekenning van de Goudvink op de wijze waarop dat tot dan toe gebeurde niet voortgezet diende te worden. Dit vanwege de toenemende kritiek van rekenkamer(commissie)s op de wijze van beoordelen. Het bestuur sprak de wens uit om door te gaan met de prijs, maar wel te kiezen voor een andere vorm, waarin er meer aandacht zou komen voor de doorwerking van onderzoeksrapporten.
De Commissie Goudvink, bestaande uit bestuursleden, de voorzitter van de commissie kwaliteitszorg en medewerkers van de Algemene Rekenkamer, heeft nagedacht over de opzet van de Goudvink 2013.

Inmiddels heeft de commissie in een rapport haar ideeën kenbaar gemaakt. Deze ideeën zijn tijdens de bijeenkomst van de AR met lokale rekenkamer(commissie)s op 13 september tijdens een zogenoemde speeddate gepresenteerd met de vraag om reactie.

Ook u kunt in een reactie aangeven wat u van de ideeën van de commissie vindt. U heeft daartoe een mail ontvangen van het secretariaat van de NVRR met de vraag om verbetersuggesties, opmerkingen, vragen en reacties. Het is de bedoeling om de beoordelingscriteria te zien als groeimodellen, die jaarlijks op hun merites worden beoordeeld. Vooral suggesties met betrekking tot het meten en waarderen van de doorwerking zijn van harte welkom. Dus: graag uw reacties nu en in de toekomst!

Ontwikkelingen in de Commissie Kwaliteitszorg

Etienne Lemmens
Marcel Houtkamp wordt namens de Algemene Rekenkamer lid van de commissie kwaliteitszorg van de NVRR. Marcel is directeur bedrijfsvoering bij de AR en heeft in het verleden voor VNG en Ombudsman gewerkt. Hij is raadslid en lid van de rekenkamercommissie in Schiedam.
In een kennismakingsgesprek tussen hem en Vivien van Geen, voorzitter van de commissie kwaliteitszorg, kwam de bijdrage van de AR aan de commissie aan de orde. De kwaliteitszorg bij de AR wordt voortdurend verbeterd. De zorg is verankerd in het onderzoeksproces. Onderzoekers en onderzoeksdirecteuren zijn er op aanspreekbaar. Daarnaast zijn er werkendeweg verschillende mechanismen ontwikkeld om de kwaliteit van het onderzoek ook te laten toetsen door collega's van de AR die zelf niet direct bij het betreffende onderzoek betrokken zijn. Tenslotte probeert de AR zich zoveel mogelijk te conformeren aan de afspraken die door de wereldorganisatie van rekenkamers, de INTOSAI, over kwaliteitszorg gemaakt zijn.

De ambitie van de commissie kwaliteitszorg is in het kader van de NVRR vooral gericht op interactieve procesbenadering, stimuleren, maatwerk en verschil maken in de lokale democratie. De verwachting is dat beide partijen (AR en NVRR) elkaar aanvullen en van elkaar kunnen leren.

Petra Habets heeft zich afgemeld als lid van de commissie kwaliteitszorg. De commissie moet kijken hoe haar taken overgenomen kunnen worden. De commissie neemt deze gelegenheid te baat om Petra voor haar inzet te bedanken.
De Drie Vragen gingen de laatste keer over doorwerking. Daarmee willen we informatie en ideeën verzamelen en discussie stimuleren over een belangrijk aspect van rekenkamerwerk.

NVRR Wiki

Team Adviezen
Vanuit de doelstelling  "Informatie uit de vereniging NVRR te halen en terug te brengen naar de leden",  is binnen Team Adviezen al enige tijd een discussie gaande hoe dit het beste te organiseren. Omdat de website daarvoor het meest geschikt wordt bevonden is vanuit de metafoor Wikipedia onderzocht of dit een haalbare methode zou kunnen zijn.

De leden van Team Adviezen, onder aanvoering van Robert Douma en Patricia Nieuwenhuis, zijn begonnen met een queeste die zal leiden tot het komen tot de beste werkwijze om gestolde kennis uit de vereniging ter beschikking te stellen aan iedereen die daar belang bij heeft.
Op 28 juni en 13 september is uitgebreid hierover gesproken en is besloten om een eigen NVRRpedia te na te streven. Het idee hierbij is om via de Wikipedia methode samen te werken aan informatie (over elk denkaar onderwerp)  en deze, nadat het  gereed is,  via de website  te publiceren.  De formele besluitvorming over de invoering moet uiteraard nog plaatsvinden.
Zowel leden als niet leden krijgen toegang tot het eindproduct, maar alleen leden (of specifieke genodigden) schrijven mee.  Op de ALV van november laten we de leden van de NVRR  een eerste proeve van bekwaamheid zien en rekenen op ieders support en medewerking om het een groot succes te maken! 

Samenwerking AR en lokale rekenkamers

AR en NVRR
Op 13 september jl. vond voor de vierde keer een werkbijeenkomst plaats voor alle lokale en provinciale rekenkamer(commissie)s, georganiseerd door de Algemene Rekenkamer en de NVRR. Van veertig rekenkamer(commissie)s waren leden, secretarissen en onderzoekers aanwezig om kennis te delen over rekenkameronderzoek en op zoek te gaan naar nieuwe onderwerpen om samen te werken.

In zes speeddates werden de aanwezigen geprikkeld door onderwerpen als open data, nieuwe opzet voor de goudvink, samenwerken met universiteiten, 200 jaar AR, samenwerken met de Inspectie SZW en samen onderzoek doen met het ambtelijk apparaat. Daarna konden de deelnemers kiezen voor één van de volgende vier workshops: "Samenwerking AR & lokale rekenkamers: Wat komt er na CJG?", "Decentralisatie Waddenfonds: Wad levert het op?", "Inside out en outside in: De praktijk in beeld" en tot slot "Beter één norm in de hand dan tien in de lucht".

Ruim de helft van de speeddates en workshops werd gegeven door een collega van een lokale en/of provinciale rekenkamer; een belangrijk aspect om juist de interactie te bevorderen. De nieuwsbrief is te kort om uitgebreid verslag te doen van deze bijeenkomst en daarom verwijzen wij u graag door naar de website van de NVRR voor korte verslagen van de speeddates en workshops, inclusief eventuele presentaties en documentatie.
Voor meer informatie: Diny van Est (AR) d.vanest@rekenkamer.nl of Gerrit Hagelstein (NVRR) gerrit.hagelstein@ede.nl

Kring Onderzoek

Jelly Smink - voorzitter
Op 19 september heeft de Kring Onderzoek een interessante discussie gevoerd over het gebruik van het normenkader in rekenkameronderzoek aan de hand van een uiteenzetting van Pim Praat. Aan het einde van de middag  was de Kring nog niet uitgediscussieerd. Afgesproken is de discussie als (één van de) eerste in de wiki-omgeving omgeving op de nieuwe website  voort te zetten. Ook anderen dan leden van de Kring worden dan van harte uitgenodigd mee te praten!

Kring Secretarissen

Jane Caffe - voorzitter
Wisseling voorzitterschap Kring Secretarissen.
Ik ben Jane Caffe en op 18 september heb ik het voorzitterschap van de Kring Secretarissen overgenomen van Corine Schuil. Zelf ben ik sinds 2 1/2 jaar secretaris van de Rekenkamercommissie Haarlem. Het is een 4-daagse baan waarin ik de secretariaatswerkzaamheden combineer met het verrichten van onderzoek.
De Kring Secretarissen is een goed bezochte kring en ik zal mij ervoor inzetten het zo te houden. Samen met de andere leden zal ik werken aan uitbreiding van de deelname van secretarissen en waar mogelijk aan verdere ontwikkeling van onze functie.
Ik werk van maandag t/m donderdag en ben bereikbaar via 023 511 3038 of jcaffe@haarlem.nl.

Kring G4+1

FlorisRoijackers
Op 14 september 2012 organiseerde de Kring G4+1 rekenkamers een bijeenkomst over haar kwaliteitshandvest (incl. visitaties). De bijeenkomst was bedoeld voor rekenkamers, zoals omschreven in de wet, van de grote gemeenten (G34) en provincies. Het doel van de bijeenkomst was het debat over kwaliteit van rekenkamers te zoeken en anderen te interesseren voor aansluiting bij het kwaliteitshandvest. Vijf rekenkamers (negen personen) gaven acte de présence; genoeg voor een kritisch debat. Lees meer

Commissie Kwaliteitszorg

Vivien van Geen
Graag willen wij de G4+1 complimenteren met het kwaliteitshandvest dat zij gezamenlijk hebben opgesteld en  bedanken voor de inspiratie die zij met hun criteria leveren aan de discussie over kwaliteit. Wij huldigen overigens wel het standpunt dat er meerdere wegen zijn die naar Rome leiden en dat kwaliteit maatwerk moet zijn. Niet iedere gemeente(raad), rekenkamer en rekenkamercommissie heeft er immers behoefte aan om alle elementen die een rol spelen bij kwaliteitszorg uitputtend en op dezelfde wijze  te regelen. Om hetgeen men lokaal wel wil regelen te ondersteunen blijven wij het uitwisselen van ervaringen en bewezen goede oplossingen faciliteren zoals de ALV ons heeft opgedragen.

Op de site van de NVRR kunt u het kwaliteitshandvest van de G4+1 vinden. Of u delen ervan gebruikt is uiteraard aan u. Wáárom u dat doet kan daarentegen ook collega rekenkamers en rekenkamercommissies helpen in hun keuze. Eén van onze teams, team adviezen voor rekenkamerwerkzaamheden, werkt momenteel aan een voorstel om dit soort discussies in een NVRR-wiki te gaan voeren. Wij hopen dat we het voorstel in de ALV van 23 november a.s. kunnen presenteren.

Overdracht onderzoekbevoegdheden Waddenfonds

Algemene Rekenkamer
Tijdens een ronde tafelbijeenkomst met vertegenwoordigers van rekenkamers, provincies en uitvoeringsorganisaties heeft de Algemene Rekenkamer  haar onderzoeksbevoegdheden op het Waddenfonds op 30 augustus in Leeuwarden overgedragen aan de Noordelijke en Randstedelijke Rekenkamer. Lees meer

 
 
Agenda

Redactie

Ina Hopman
Edi Ipenburg

E-mail: 
info@nvrr.nl
Tel.: 033-2473435

 
Nederlands Vereniging voor Rekenkamers & Rekenkamercommissies | NVRR (2004-2005) i.s.m. Stichting Rekenschap | Afmelden