NVRR Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies
 

Van het bestuur

Er zijn momenteel verschillende zaken die onze bijzondere aandacht vragen.

Dat betreft uiteraard het onderzoek naar de slapende rekenkamers en rekenkamercommissies. De eerste resultaten daarvan zijn bekend en ook gepresenteerd op onze Algemene Ledenvergadering op 23 november jl. Het goede nieuws is dat 90% van de rekenkamers en rekenkamercommissies actief en gezond is. Van de resterende 10% is de helft bewust gedeactiveerd (slapend) en hebben niet of nauwelijks budget. De andere 5% verkeert in omstandigheden waardoor ze, al dan niet langdurig, hun werk niet naar behoren kunnen doen, bijvoorbeeld vanwege een gemeentelijke herindeling. Op diverse plaatsen wordt er door de betreffende gemeenten dus in strijd met de wet gehandeld. Alle reden om dit bij de minister van BZK aan te kaarten. Inmiddels zijn de slapende rekenkamers ook aanleiding geweest voor Kamervragen. Voor ons overigens geen reden om alleen maar rustig af te wachten.

Overigens gaat het in dit verband niet alleen maar om de slapende rekenkamers. Voor een aantal rekenkamers geldt dat het budget onevenredig is gereduceerd, in een aantal gevallen met meer dan 50%. Dit leidt tot een ernstige verzwakking van de controlerende en kaderstellende rol van de gemeenteraad. De bezuinigingen bij de gemeenten worden dan als reden genoemd, maar wij hebben ernstige twijfels of dat de echte reden is. Het budget van de meeste rekenkamer(commissie)s, in relatie tot de totale gemeentelijke begroting bedraagt landelijk gemiddeld ca. 0,03 % van de gemeentelijke begrotingen. Een forse bezuiniging op dat toch al krappe budget beperkt de rekenkamer(commissie)s sterk in de mogelijkheid om goed onderzoek te doen, maar is in de begroting van een gemeente zelfs achter de komma nauwelijks terug te vinden. Op grond daarvan denken wij dat het bij een forse, onevenredige bezuiniging op het budget van een rekenkamer(commissie) om andere zaken gaat.

Het zou kunnen zijn dat een gemeentebestuur de rekenkamer(commissie) te lastig of te kritisch vindt en een bezuiniging, leidend tot minder onderzoek, maakt het voor het gemeentebestuur wat gemakkelijker. Maar dat is niet de juiste maatregel. Een goed en stevig bestuur organiseert kritiek en tegenkrachten in de directe omgeving. Elk gemeentebestuur moet dus voordeel kunnen halen uit een stevige en kritische rekenkamer(commissie). Als er zaken zijn die het gemeentebestuur niet bevallen, dan is budgetreductie niet de meest voor de hand liggende maatregel, maar dan ga je daarover het gesprek aan.

Het is natuurlijk ook mogelijk dat een gemeentebestuur niet tevreden is over de kwaliteit van de onderzoeken. Maar met een bezuiniging los je een dergelijk probleem niet op. Ook dan is goed en degelijk overleg, leidend tot de juiste maatregelen een betere aanpak.

Het is belangrijk dat in dergelijke situaties de rekenkamer(commissie)s niet passief zijn en wachten op de ander. Ze kunnen ook zelf de kat de bel aan binden. En als dat nodig is, dan zal de NVRR daarbij ondersteuning bieden.

Behalve onevenredige budgetreductie is er ook nog de zogenoemde veegwet die de vorige Minister van BZK heeft voorbereid. Daarin staat onder meer dat artikel 213a van de Gemeentewet en artikel 217a van de Provinciewet worden geschrapt. De argumentatie is wat pover: Vertegenwoordigers van beroepsorganisaties betwijfelen de toegevoegde waarde van beleidsevaluaties voor de controlerende rol van de gemeenteraad. Het lijkt geen ‘levend’ instrument te zijn.

De VNG heeft daar nog een flinke schep bovenop gedaan en de minister geadviseerd om de verplichting van de rekenkamerfunctie ook maar uit de wet te schrappen. Voor ons was dit direct aanleiding om ons met een brief tot de minister te wenden om duidelijk te maken dat de VNG kennelijk de controlerende rol van de gemeenteraad sterk, liefst tot nul, wil reduceren. Wie het evaluatierapport van Berenschot leest kan zelf concluderen dat hieruit geen enkel zinnig argument valt te halen om deze verplichting te schrappen.

Gelet op het voorgaande is er dus alle reden om de vinger aan de pols te houden en waar dat nuttig en nodig is onze standpunten kenbaar te maken en ook actie te ondernemen.

ALV en BALV 

Er was een behoorlijke belangstelling voor de Algemene Ledenvergadering op vrijdag 23 november 2013. Voor de pauze werden Ans Hoenderdos en Kees Vendrik per acclamatie gekozen als bestuurslid en Wil Oosterveld werd herkozen als secretaris van de vereniging. Het jaarplan 2013 en de begroting 2013 werden goedgekeurd en de statutenwijziging werd met een enkele wijziging akkoord bevonden, maar er was geen quorum. De voorzitter stelde een Buitengewone Algemene Ledenvergadering vast op woensdag 12 december 2012 om 13.00 uur in Nijkerk (voorlopige locatie), met als enig agendapunt "Vaststellen statutenwijziging". U krijgt hier separaat een uitnodiging voor.

Jubileumcongres 2013

Vanaf nu kunt u alle informatie vinden op de eigen website van het jubileumcongres. Dat kan op twee manieren: rechtstreeks (www.nvrrcongres.nl) of via de website van de NVRR (www.nvrr.nl), menukeuze “NVRR congres”. In de komende maanden wordt de informatie over programma, sprekers, aanmelden, sponsoring etc. steeds verder uitgebreid.

Oproep van de congrescommissie

LEREN VAN SUCCES = LEREN VAN ELKAAR / LEREN VAN ELKAAR = LEREN VAN SUCCES

Op 19 april 2013 is het jubileumcongres van de NVRR. Het thema voor het gehele jubileumjaar is “Leren van succes”. Met name in het middagprogramma van het congres wil de organisatie dit thema benadrukken door bijdragen uit de praktijk te laten presenteren in een groot aantal parallelsessies. Uw praktijkervaring kan anderen op een idee brengen, uw succes kan ook worden bereikt door een collega, uw vernieuwing is inspirerend om alternatieven te beproeven. En zo zijn er nog meer redenen om uw praktijk en uw ervaring met anderen te delen. Lees meer

10 jaar NVRR

In het kader van het 10-jarig bestaan van de NVRR verschijnt een aantal portretten en interviews in het teken van het thema van het jubileumcongres 'leren van succes'. De spits wordt afgebeten met een portret van de oudste Rekenkamer van Nederland: De Delftse Rekenkamer. U kunt het artikel lezen door hier te klikken.

De Drie Vragen - Commissie Kwaliteitszorg

In september 2012 heeft de Commissie Kwaliteitszorg weer een korte enquête uitgezet onder de leden van de NVRR. Deze keer om na te gaan op welke wijze leden bezig zijn met de doorwerking van hun rapporten, zowel in de verschillende vormen van overleg als andere activiteiten. De respons was weer groot, 120 leden hebben de enquête ingevuld, oftewel 50% van de leden. Een korte presentatie van de resultaten. Lees meer

Kring Secretarissen/Onderzoekers

Op 13 december aanstaande is er een gezamenlijke bijeenkomst van de Kring Secretarissen en de Kring Onderzoek over de toekomst van beide Kringen. Voor beide Kringen geldt dat er behoefte aan is, maar ook dat de opkomst regelmatig beperkt is. Lees meer

Kring Oost bijeenkomst

Het thema van de najaarsvergadering van de Kring Oost van de NVRR is: Maatwerk en Doorwerking In een korte inleiding worden drie verschillende benaderingen van doorwerking gepresenteerd. Lees meer
 
 
Agenda

Wiki NVRR

 

Redactie

Secretariaat NVRR

Sheila Tolboom
Edi Ipenburg

E-mail: info@nvrr.nl
Tel.: 033-2473435

 
Nederlands Vereniging voor Rekenkamers & Rekenkamercommissies | NVRR (2004-2005) i.s.m. Stichting Rekenschap | Afmelden