NVRR Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies
 

Van de voorzitter

 
Het is al weer enkele weken geleden, maar het goede gevoel over ons jubileumcongres is er gelukkig nog steeds. Het programma stak goed in elkaar, er was veel ruimte om elkaar te ontmoeten en om ervaringen uit te wisselen. En aan het einde van de dag een goed glas en een lekkere maaltijd.
Het was ook goed om aan de boodschap van Minister Plasterk te merken dat we er inmiddels toe doen. Er wordt rekening met ons gehouden en dat is voordelig voor de positie van de rekenkamers en rekenkamercommissies.
Heel veel dank daarom aan onze Jubileumcongrescommissie die zich zeer heeft ingespannen om dit congres tot een succes te maken. Hulde!!
 
Het feit dat het overwegend goed gaat is overigens geen reden om stil te gaan zitten en achterover te leunen. Er valt nog genoeg te doen. Het onderzoeksrapport “De staat van de rekenkamer” geeft voldoende aanleiding om er aan bij te dragen de inactieve rekenkamers weer actief te maken. Wij zullen ons daarvoor blijven inspannen.
Bovendien zullen wij de komende tijd in een meerjarenbeleidsplan gaan vastleggen wat ons de komende jaren voor ogen staat. Daarbij zal de aandacht voor kwaliteit en professionaliteit als constante factor zeker aan de orde komen.
 
Het is belangrijk dat we kennis en ervaring blijven uitwisselen. Op die manier blijven we van elkaar profiteren. We moeten blijven leren van onze successen en die daarom ook uitwisselen. Minder leuk maar niet verkeerd is het kennisnemen van de tegenvallers die op ons pad komen. Ook die tegenvallers zijn leerzaam en daarom moeten we niet schromen ze tegen het licht te houden.
Voor die uitwisseling van ervaringen is onze website heel belangrijk. Een niet zo eenvoudige operatie, maar de verbeteringsslag bevindt zich in de eindfase en daarover zult u op afzienbare termijn de nodige informatie ontvangen. Het doel om de website als platform voor het uitwisselen van ervaringen te gebruiken blijft onveranderd scherp op het netvlies. En we verwachten dat de website daarmee een belangrijk instrument wordt om van elkaar te leren. Vooral van de successen!
 

De Goudvink - U kunt uw rapporten inzenden!

De NVRR roept alle rekenkamers en rekenkamercommissies van de provincies, de
gemeenten en de waterschappen, alsmede de landelijke rekenkamer en commissies van beleidsevaluatie op weer mee te dingen naar deze prijs.


Eind 2013 wordt de nieuwe Goudvink uitgereikt voor het beste rekenkamerrapport. De NVRR Goudvink 2013 wordt op vrijdag 22 november 2013 tijdens een NVRR mini-congres uitgereikt door de voorzitter van de jury Ferd Crone.  Lees meer

Van de Commissie Kwaliteitszorg

De Commissie Kwaliteitszorg is nog steeds bezig met de taak rekenkamer(commissie)s te ondersteunen bij de kwaliteit van het rekenkamerwerk. Het is even stil geweest, en dat komt omdat we druk bezig zijn met de realisatie van de zogenoemde wiki-module kwaliteitszorg. Deze zal  in de tweede helft van het jaar op de internetsite van de NVRR gepresenteerd worden. Op dit platform voor digitaal kennisdelen nodigt de NVRR de leden uit instrumenten, tools en handreikingen met elkaar te delen,  te gebruiken en te bediscussiëren.

Maar dan is het werk van de commissie nog niet af. Kwaliteit vergt constant aandacht en onderhoud. Zeker in een tijdsgewricht waarin, mede als gevolg van de decentralisaties, het werk van de rekenkamer(commissie)s belangrijker wordt.
De commissie wil meer initiatieven ontplooien op basis van de uitgangspunten, zoals: Lees meer
 

Nieuwe Kring Waterschappen

 
Op 28 maart 2013 heeft het bestuur van de NVRR ingestemd met een voorstel van de heren A. Ranner, W. de Boer en  C. de Vries - voorzitters van respectievelijk de rekenkamercommissies van de waterschappen Delfland, Rijnland / Zuiderzeeland en Stichtse Rijnlanden tot instelling van een nieuwe kring, de Kring van Waterschappen.  Lees meer
 

Kring Secretarissen

 
In februari hield de kring Secretarissen/Onderzoek de eerste bijeenkomst van 2013. In een goede sfeer hebben we ons verdiept in de mogelijkheden om innovatief te zijn in de uitvoering van onderzoek. Bijvoorbeeld door nadrukkelijk de ‘buitenwereld’ erbij te betrekken of door een onorthodoxe manier van rapportage. De collegiale uitwisseling ging over de do’s en don ‘ts bij het doen van onderzoek op verzoek van de gemeenteraad of de Staten. 
Op 13 juni a.s. vindt de tweede bijenkomst van 2013 plaats. Het thema is het gebruik van social media in de communicatie door de rekenkamers en de toepassing van social media in het uitvoeren van onderzoek bij burgers.
 

Speciale Onderwijskrant over rekenkamers

Hoe breng je het belang van publieke verantwoording onder de aandacht van scholieren? En hoe laat je hen zien welke mooie onderzoeken rekenkamers uitvoeren? Door een speciale Onderwijskrant te maken en een prijsvraag te organiseren! 

In 2014 bestaat de Algemene Rekenkamer 200 jaar. Dit is natuurlijk dé gelegenheid om te laten zien voor welke waarden we staan en welke doelen we met ons werk nastreven. Daarbij gaat het niet alleen om het werk van de Algemene Rekenkamer, maar ook om het werk van de lokale en provinciale rekenkamers. We willen juist het brede belang van de rekenkamerfunctie onderstrepen. Lees meer

Samenwerking lokale rekenkamers en AR

De NVRR en de Algemene Rekenkamer organiseren alweer de vijfde  bijeenkomst voor lokale en provinciale rekenkamers die willen samenwerken en/of kennis willen uitwisselen met elkaar en met de Algemene Rekenkamer. 

Dit is een vervolg op eerdere bijeenkomsten waarin we concrete plannen maakten voor intensievere informatie-uitwisseling en samenwerking in het onderzoek. En deze plannen ook uitvoerden: denk bijvoorbeeld  aan de handreiking re-integratie, de overdracht van het waddenfonds,  het CJG onderzoek en verschillende klankbordbijeenkomsten. Lees meer
 

Online kennisdelen - webinars voor rekenkamers

Hoe effectief zijn de subsidies die gemeentes en provincies verstrekken? Welke gevolgen heeft het nieuwe DBFMO-contractbeheer? Vragen waar rekenkamers recent onderzoek naar hebben gedaan. De kennis van deze onderzoeken wil de Algemene Rekenkamer met u delen via webinars. Doet u mee? Lees meer

 
Blauw

Caroline Loomans
Edi Ipenburg

E-mail: info@nvrr.nl
Tel.: 033-2473435

Agenda

 

Nieuws

 
Nederlands Vereniging voor Rekenkamers & Rekenkamercommissies | NVRR (2004-2005) i.s.m. Stichting Rekenschap | Afmelden