NVRR Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies
 
 

Geacht NVRR-lid.

Zoals u in de nieuwsbrief heeft kunnen lezen, wordt in de komende maanden een forse inhoudelijke inspanning gedaan om de website van de vereniging meer in overeenstemming te brengen met de doelstelling die het bestuur voor die website heeft geformuleerd.

De kern van die doelstelling wordt gevormd door de volgende elementen:

  • Communicatiemogelijkheid tussen leden;
  • Elkaar kunnen vinden;
  • Kennis nemen van publicaties van rekenkamers;
  • Vinden en delen van relevante kennis over het rekenkamerwerk.

Om dit te bereiken wordt een beroep op u gedaan, aangezien veel informatie van u op de huidige website staat. Ook in de toekomst willen wij die informatie – in opgeschoonde vorm – behouden en daarbij de vindbaarheid vergroten. Wij blijven u dus vragen om rapporten van afgeronde rekenkameronderzoeken aan te leveren.

Het NAW-bestand dient gecheckt te worden op juistheid en volledigheid en er zal u gevraagd worden de bestaande gegevens op de website te verifiëren en waar nodig aan te vullen of te wijzigen.

Het huidige rapportenbestand behoeft een flinke verbeterslag als het gaat om vindbaarheid en bruikbaarheid.
Wij willen dat ieder rekenkamerrapport op zijn minst is voorzien van drie zogenaamde “tags” (trefwoorden), van een korte samenvatting en een omschrijving voor wie het rapport indertijd is gemaakt.
Wij spreken nadrukkelijk over “rekenkamerrapporten”, aangezien is besloten om onderzoeksplannen, jaarverslagen en andere rekenkamer(commissie)gebonden publicaties niet meer op te nemen. Leden die geïnteresseerd zijn in deze informatie, kunnen dat vinden op de website van  de betreffende gemeente, provincie of waterschap. Op de toekomstige website zijn de tags leidend.

Tegelijkertijd met deze ontwikkeling wordt ook de wiki (digitale kennisdeling) verder vormgegeven, zodat het gebruik van tags ook een ontsluiting van die gemeenschappelijke kennis mogelijk maakt.

Deze brief is een vooraankondiging. Binnenkort wordt u per rekenkamer(commissie) benaderd met concrete vragen rond het huidige NAW- en rapportenbestand. Tevens wordt u dan geïnformeerd over welke documenten wij van de website hebben verwijderd.

Bovengemelde route van wijzigingen is het product van een langdurig besluitvormingsproces. Wij gaan ervan uit dat het resultaat een nadrukkelijke verbetering van de website betekent. Met uw medewerking moet het lukken dit resultaat te boeken voor het einde van dit kalenderjaar.

Wij rekenen op u en u hoort binnenkort meer van ons.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur

Nadere informatie over deze aanpak is te verkrijgen bij Caroline Loomans, verenigingsmanager van de NVRR (033 2473435 of info@nvrr.nl) of bij Nysius van Rijn (0511521539 of nysius@wxs.nl

 
Nederlands Vereniging voor Rekenkamers & Rekenkamercommissies | NVRR (2004-2005) i.s.m. Stichting Rekenschap | Afmelden