NVRR Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies
 
     

Van de voorzitter

In de vorige nieuwsbrief heb ik kort aandacht besteed aan het meerjarenbeleidsplan dat in de maak is. Nu wil ik iets uitgebreider ingaan op de vier thema’s die in het plan in ieder geval aan de orde zullen komen.

Het zal u niet verbazen dat kwaliteit van het rekenkamerwerk prioriteit blijft houden. De kwaliteit mag geen onderwerp voor discussie of negatieve oordeelsvorming zijn. Daarom moeten we permanent aandacht blijven besteden aan dit onderwerp, en wel op een zodanige wijze dat alle leden daarvan kunnen profiteren. Dat betekent dat we niet alleen maar standaarden en formats moeten aanreiken, maar dat we ook het leveren van maatwerk in het vizier houden.

Het (permanent) leveren van kwaliteit is een basisvereiste die moet leiden tot zichtbaarheid van de rekenkamer(commissie)s in positieve zin. Door het werk dat wordt geleverd, de doorwerking van de aanbevelingen moeten wij een positie krijgen die er toe doet. Als er bijvoorbeeld bij het ministerie van BZK ideeën ontstaan om zaken te veranderen, dan moet het vanzelfsprekend zijn dat de NVRR wordt geraadpleegd. Bovendien dienen onze opvattingen ook te worden meegewogen bij de uiteindelijke besluitvorming. Kwaliteit en zichtbaarheid, in positieve zin, zijn daarvoor belangrijke vereisten.

Naast kwaliteit en zichtbaarheid moeten we ook zorgen voor een dekkend netwerk, zowel aan de binnenkant als aan de buitenkant. We moeten onze leden een structuur aanbieden, waarbij de communicatie met en tussen de leden laagdrempelig en constructief kan zijn. Dat kan met een landelijke dekkende kringenstructuur en daarnaast met kringen die een functionele insteek hebben. Ook aan de buitenkant hebben we een goed functionerend en stevig netwerk nodig, zodat we op de juiste momenten op de juiste plekken aan tafel zitten.

Daarnaast geldt dat wij steeds toegevoegde waarde voor onze leden moeten hebben. De leden moeten ook individueel kunnen profiteren van het lidmaatschap van de NVRR. Daarom is het belangrijk dat wij weten wat er speelt onder onze leden, waarmee ze worden geconfronteerd en hoe wij daarop adequaat kunnen inspelen. Als leden aankloppen bij de NVRR met een probleem of een vraag, dan moet er snel en doelgericht worden gehandeld.

In de komende maanden zal het beleidsplan verder worden uitgewerkt, zullen er wellicht nog thema’s worden toegevoegd en zal elk jaar een operationele vertaling naar het jaarplan plaatsvinden.

Terugblik congres 19 april 2013

Van successen leren ! 
Het congres is dit jaar bezocht door bijna 300 deelnemers en uit de respons van de na afloop gehouden enquête blijkt dat de inhoud en organisatie hoog worden gewaardeerd: een stimulans voor de congrescommissie om er volgend jaar weer iets goeds van te maken.

De opmerkingen ter verbetering, die deelnemers de congrescommissie meegeven worden daarbij ter harte genomen. Zo wordt weliswaar de inbreng van de sprekers in het ochtendgedeelte relevant en interessant gevonden en de gespreksleidster ter zakekundig, stevig en humoristisch, maar ziet een deel van de aanwezigen liever een keer een andere invulling dan een plenair debat in de ochtend.

De lunch met gelegenheid om te netwerken beviel goed, maar vindt een belangrijk deel van de deelnemers (te) lang.

De parallelsessies in het middagdeel boden genoeg ruimte voor echte interactie, behalve de sessies van een half uur. Dat is echt te kort. Ook zal de congrescommissie volgend jaar extra aandacht schenken aan de aankondiging en omschrijving van de sessies, zodat de ‘vlag de lading dekt’ en de belangstellenden beter weten wat ze kunnen verwachten.

Ten slotte hebben veel deelnemers de moeite genomen om adviezen mee te geven aan het bestuur. Die heeft de congrescommissie overgedragen.

De congrescommissie dankt alle sponsoren, inleiders, parallelsessie organisatoren en de deelnemers voor hun inzet en inspirerende bijdragen, waardoor we terugkijken op een geslaagd congres. 

Voor een verslag van de parallelsessies kijkt u op de website van het jubileumcongres. Ook de jubileumfilm en de videoboodschap van minister Plasterk vindt u hier.
 

De Goudvink 2013

Na een aarzelend begin hebben wij, wellicht na enige aansporingen, 28 rapporten ontvangen die meedingen naar de Goudvink 2013. Een fantastisch resultaat!
Anders dan in voorgaande jaren gaan we in de beoordeling vooral kijken naar de sterke punten van een rapport, en niet zozeer naar wat er niet deugt. We gaan een beetje omdenken dus!
Doorwerking is dit keer een heel belangrijk element en daarin kijken we vooral naar welke activiteiten een rekenkamer(commissie) heeft ontplooid om deze doorwerking te bewerkstelligen.

Uiteraard kijken we ook naar  de kwaliteit van het onderzoek en het rapport. De rapporten zullen dus parallel beoordeeld worden. Alle  inzenders krijgen van de NVRR terugkoppeling op het ingezonden rapport en een extra attentie. Hoe nu verder? Lees meer

Winnaar scholierenprijsvraag bijna bekend

De Algemene Rekenkamer heeft in het kader van haar 200-jarig bestaan een prijsvraag voor scholieren uitgeschreven. De prijsvraag houdt in dat scholieren een onderwerp voor rekenkameronderzoek aandragen. De beste inzending wordt door de Algemene rekenkamer en waar mogelijk samen met lokale rekenkamers uitgevoerd.
Tot 15 juni konden scholieren een voorstel indienen. Daar is goed gebruik van gemaakt. Er zijn veel relevante en interessante onderzoeksthema’s ingediend, waaruit binnenkort een winnaar bekend gemaakt zal worden.
Daarom alvast de oproep om u binnen uw rekenkamer(commissie) te beraden in uw onderzoeksprogramma ruimte te maken voor medewerking  aan de uitvoering van dit onderzoek. De beoogde onderzoeksperiode is augustus 2013 - januari 2014. De publicatie is voorzien in maart 2014.
Als u meedoet bent u er zeker van dat u een onderwerp onder de loep neemt dat jongeren aanspreekt en volop aandacht zal krijgen. 

Kring Waterschappen

Op 28 maart 2013 heeft het bestuur van de NVRR ingestemd met de oprichting van de Kring van Waterschappen.  Doel is uitwisseling van ervaring en kennis en het bespreken van kansen voor samenwerking. Daartoe wordt eenmaal per jaar een seminar gehouden voor alle leden en ondersteuners van de aangesloten rekenkamers. Momenteel wordt gewerkt aan de verdere vormgeving van de kring.

De actuele actiepunten van de kring zijn:
  1. organisatie van kring van secretarissen;
  2. organisatie overleg secretarissen (door secretaris RKC Rijnland, Kees van Rietschoten);
  3. organisatie en inhoud van najaarsbijeenkomst; Delfland is bereid het te organiseren; Leo Markensteyn (vz NVRR) en Michiel van Haersma Buma (vz Raad voor financiële verhoudingen en dijkgraaf) hebben in beginsel al hun medewerking toegezegd.
  4. benadering van overige waterschappen, lid en niet lid van NVRR.

19 september workshop onderzoek Participatiewet

Met de decentralisatie van de Participatiewet, Jeugdzorg en AWBZ per 2015 gaan gemeenten het de komende tijd druk krijgen. Dat kan ook van invloed zijn op de (controlerende) rol van gemeentelijke rekenkamers. De Algemene Rekenkamer wil bij de NVRR- bijeenkomst van 19 september over decentralisatie  een workshop geven die gaat over mogelijkheden tot samenwerking met lokale rekenkamers bij een onderzoek naar de Participatiewet.

De Algemene Rekenkamer wil vóór invoering van de Participatiewet  al onderzoek doen om vast te stellen of meer mensen aan werk geholpen kunnen worden tegen lagere kosten en hoe hier lokaal en landelijk over wordt verantwoord. Dit zal leiden tot publicatie in 2014. Lees meer

 
VAKANTIE

AGENDA

NIEUWS

REDACTIE

Ans Hoenderdos
Edi Ipenburg

E-mail: info@nvrr.nl
Tel.: 033-2473435

 

 

 

 

 

Nederlands Vereniging voor Rekenkamers & Rekenkamercommissies | NVRR (2004-2005) i.s.m. Stichting Rekenschap | Afmelden