NVRR Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies
 

Van de voorzitter

In de vorige Nieuwsbrief heb ik al aandacht besteed aan ons meerjarenbeleidsplan. Het plan is bijna gereed en het zal op de Algemene Ledenvergadering van 22 november a.s. aan de orde komen.

Ondertussen dienen zich nieuwe en voor gemeenteraden en rekenkamer(commissie)s spannende ontwikkelingen aan. Daarmee doel ik op de decentralisaties in het sociale domein (jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning en arbeidsparticipatie). Veel gemeenten zijn nu nog druk bezig met de voorbereiding op deze nieuwe taken, zonder eigenlijk precies te weten wat er op ze afkomt.

Rekenkamers en rekenkamercommissies hebben straks een belangrijke functie om de doeltreffendheid en de doelmatigheid van dit - voor gemeenten nieuwe beleid - in kaart te brengen. Om dat goed te kunnen doen is er nog wel wat nodig. Bijvoorbeeld voldoende budget om kwalitatief hoogwaardig onderzoek te verrichten en in situaties waarin gemeenten deze nieuwe taken gezamenlijk uitvoeren, toegang tot het samenwerkingsverband (bijvoorbeeld een gemeenschappelijke regeling of een door gemeenten opgerichte vennootschap). Voor rekenkamercommissies geldt momenteel dat zij in dit verband niets kunnen afdwingen. Voor rekenkamers geldt dat er alleen toegang is als de gemeente in een vennootschap een belang van 50% of meer heeft. Daarmee is de positie van rekenkamer(commissie)s niet stevig genoeg, de afhankelijkheid is te groot. Er moeten dus flinke stappen worden gezet en ik mag hopen dat de minister van BZK dat ook vindt.

Dan nog even de inhoudelijke kant. Het is belangrijk als rekenkamer(commissie)s niet pas na een aantal jaren onderzoeken of het goed is gegaan. Ook aan de voorkant is er het één en ander te doen, dus een nulmeting op de verschillende beleidsterreinen op het moment dat de decentralisatie aan de orde is. Al met al boeiend en belangrijk. En als het goed wordt aangepakt belangrijk voor de positie van de rekenkamer(commissie)s.

ALV/Mini-congres

Op 22 november vindt ‘s morgens de Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats. ’s Middags is er in het kader van ons jubileumjaar een mini-congres. De jury zal dan de uitslag bekend maken welke rekenkamer(commissie) de eer toe komt om in 2013 de Goudvink te mogen ontvangen. Ook staat een open brief van de NVRR over de gevolgen van de decentralisaties op de agenda. Zet deze dag alvast in uw agenda. Een uitnodiging en programma volgen spoedig.

De Drie Vragen

De Commissie Kwaliteitszorg van de NVRR legt regelmatig "Drie Vragen" voor  aan de leden. De vragen hebben een relatie met het onderwerp kwaliteit en zijn bedoeld om meningen te peilen,  ideeën uit te wisselen maar vooral van elkaar te leren. Deze keer waren het feitelijk meer dan drie vragen, maar het invullen zal niet meer dan vijf minuten van uw tijd in beslag nemen en wij hopen dat u de vragen zult beantwoorden. De resultaten van de enquête zullen op de NVRR-website gepubliceerd worden én in de NVRR  nieuwsbrief. 

Evaluatie congres 2013

Uit de evaluatie-enquête onder de bezoekers van het NVRR-congres 2013 in Ermelo blijkt, dan één op de drie deelnemers (33%) van mening is, dat het congres acties heeft opgeleverd die door het bestuur/de congrescommissie van de NVRR opgepakt zouden moeten worden.
Via deze link komt u bij een korte samenvatting van de belangrijkste opmerkingen/meningen van de deelnemers hierover.

Samenwerking AR en lokale rekenkamers

AR en NVRR
Op 19 september jl. vond voor de vijfde keer een werkbijeenkomst plaats voor alle lokale, provinciale en waterschapsrekenkamer(commissie)s, georganiseerd door de Algemene Rekenkamer en de NVRR. Van ruim veertig rekenkamer(commissie)s waren zo’n tachtig  leden, secretarissen en onderzoekers aanwezig om te discussiëren over transparantie en adequate controle en over mogelijkheden om gezamenlijk onderzoek te doen rondom de thema’s participatiewet en het programma Beter Benutten. 

Net als voorgaande jaren werden de aanwezigen in zes speeddates van ieder tien minuten geïnformeerd, maar dit jaar over ‘webinars’, ‘open spending’, ‘scholierenprijsvraag’, ‘beeldgebruik’, ‘EURORAI’ en ‘de wet HOF’. Daarna konden de deelnemers kiezen voor één van de drie workshops over (1) Participatiewet, (2) transparantie en adequate controle, en (3) programma Beter Benutten.

De nieuwsbrief is te kort om uitgebreid verslag te doen van deze bijeenkomst en daarom verwijzen wij u graag door naar de website van de NVRR voor korte verslagen van de speeddates en workshops, inclusief eventuele presentaties en documentatie.
Voor meer informatie: Diny van Est (Algemene Rekenkamer) d.vanest@rekenkamer.nl of Gerrit Hagelstein (NVRR) gerrit.hagelstein@ede.nl

Kwaliteitszorg: na de standaard het maatwerk

Column door Dr. Vivien van Geen
Een rekenkamer is meer dan een onafhankelijk onderzoeksbureau. Natuurlijk moet ook rekenkameronderzoek voldoen aan de universele tijdloze standaarden die daarvoor gelden. Bij kwaliteit van een rekenkamer is daarnaast de doorwerking van het onderzoek en het functioneren in de lokale democratie belangrijk: de rekenkamer moet verschil maken. Dat is plaats- en tijdgebonden. Voor een goede kwaliteit moet een rekenkamer zich zo gedragen dat zij de eigen Raad en het democratisch proces in de eigen gemeente [c.q. provincie, waterschap] goed ondersteunt. Een Raad is nu eenmaal zoals hij is. Cultuur, tradities, unieke individuen en gebeurtenissen kleuren het lokale gebeuren. Daar heeft elke rekenkamer mee te maken. Kwaliteitszorg van de rekenkamer is daarom een interactief proces, afstemming op de ontwikkelingen in de lokale democratie zonder de onafhankelijkheid en de onderzoek standaarden te verliezen. Lees meer en reageer!

Visie op functioneren van gem. RK's

Op woensdag 18 september 2013 organiseerde BMC een conferentie over de toekomst van de Reken­kamerfunctie, in het licht van de komende gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014. Dr. Gerrit Hagelstein, gaf zijn visie op het functioneren van gemeentelijke Rekenkamer(commissie)s, nu en in de toekomst. Een actueel thema, gezien de bezuinigingen van veel gemeenten op het budget voor onderzoek, terwijl de decentralisatie van rijkstaken vraagt om een stevige verankering van de Rekenkamerfunctie op lokaal niveau (minister van BZK, Dr. R.H.A. Plasterk).

Centraal staat de vraag: Hoe kan de Rekenkamerfunctie na de raadsverkiezingen van 2014 worden georganiseerd, gezien de ervaringen tot nu en de noodzaak om beter te presteren met minder geld. Wat kan de griffier de nieuwe gemeenteraad het best adviseren? Lees meer

Prijsvraagonderzoek AR naar onderwijs

lokale input gezocht
De Algemene Rekenkamer doet onderzoek naar de kosten en opbrengsten van voortgezet onderwijs en vervolgopleidingen in Nederland. Het idee om dat te doen komt van scholieren in Eindhoven, die er de scholierenprijsvraag mee gewonnen hebben die wij dit voorjaar gehouden hebben  in het kader van ons tweehonderdjarig bestaan in 2014. Het wordt een onderzoek met een korte doorlooptijd: we verzamelen onze gegevens ongeveer tot het eind van dit jaar, en publiceren eind maart 2014.

We zouden in dit onderzoek ook het lokaal perspectief op kosten en opbrengsten van voortgezet- en vervolgonderwijs willen betrekken. Daar hebben we hulp van de lokale en provinciale rekenkamers bij nodig. Lees meer

 
ALV 22 november 2013

Weblog

Agenda

Redactie

Ans Hoenderdos
Caroline Loomans
Edi Ipenburg

E-mail: info@nvrr.nl
Tel.: 033-2473435

 
Nederlands Vereniging voor Rekenkamers & Rekenkamercommissies | NVRR (2004-2005) i.s.m. Stichting Rekenschap | Afmelden