NVRR Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies
 

Van de voorzitter

Het takenpakket van de gemeenten breidt zich in aanzienlijke mate uit. Dat betekent ook voor de rekenkamers en rekenkamercommissies een verzwaring van het takenpakket. Daarover is de NVRR met het Ministerie van BZK in gesprek. Onze constatering is dat die gesprekken goed en constructief verlopen. Onze indruk is dat dit zal leiden tot een steviger positie van de rk(c)’s.

De verzwaring van het takenpakket betekent ook dat meer uitwisseling van informatie en ervaringen belangrijk is, zodat we van elkaar kunnen profiteren. De NVRR wil daarvoor, zoals al eerder aangegeven, een platform bieden. Wij willen er voor zorgen dat onze leden op meerdere manieren kunnen beschikken over relevante informatie.
In dat verband zijn wij van mening dat het ook goed is om de frequentie van onze Nieuwsbrief op te voeren. Ons plan is om nu elke maand een Nieuwsbrief uit te brengen, zodat vaker informatie naar de leden gaat. Het is de bedoeling om steeds aan het einde van de maand de Nieuwsbrief op de website te plaatsen. En wij hopen uiteraard dat de leden daarmee hun voordeel kunnen doen.

Publicaties aanbieden via de website

   

Een belangrijk onderdeel van de NVRR website is het kunnen aanbieden en downloaden van (uw) rekenkamerrapporten en andere publicaties. Het aanbieden doet u zelf en uw publicaties worden dan onder de naam van uw rekenkamer(commissie) geplaatst. Op dit moment wordt hard gewerkt om de nieuwe website gereed te krijgen. Om niets verloren te laten gaan en ter voorkoming van doublures hebben wij besloten de publicaties pas te plaatsen als de nieuwe website online is. Wij gaan er van uit dat dit binnen een paar weken het geval zal zijn. Uw publicaties wordt dus later geplaatst dan u normaal gesproken van ons bent gewend.

   

Algemene Ledenvergadering

De Algemene Ledenvergadering zal plaatsvinden op 16 mei 2014 voorafgaand aan het congres. In deze ledenvergadering legt het bestuur verantwoording af aan de leden over het gevoerde beleid in 2013. Dat betekent dat alleen leden hiervoor worden uitgenodigd. De agenda zal medio maart worden gepubliceerd. U kunt zich al aanmelden voor de ALV van 16 mei. 

BTW brief

Enige tijd geleden hebben wij u geinformeerd over de ontstane onrust in rekenkamerland over de mogelijke BTW-plicht voor rekenkamer(commissie)leden. Het bestuur van de NVRR heeft contact gehad met het  Ministerie van Financiën om meer duidelijkheid te verkrijgen. 

Uit de brief van het Ministerie van Financiën die wij hebben ontvangen blijkt dat alle leden van een rekenkamer of rekenkamercommissie in beginsel aangemerkt worden als ondernemer in de zin van de BTW. Of ook daadwerkelijk BTW moet worden afgedragen hangt af van de specifieke situatie van het betreffende lid. Er is dus geen algemene regel te geven of iemand daadwerkelijk BTW moet afdragen, maar is e.e.a. sterk afhankelijk van persoonlijke omstandigheden. Ons advies is dan ook contact op te nemen met uw belastingadviseur of de belastingdienst over hoe in uw situatie te handelen.

Lees de volledige berichtgeving over de BTW en download de documenten >>

Contributiefacturen digitaal

Met ingang van 2014 gaat de NVRR zoveel mogelijk digitaal factureren. Een aantal van de rekenkamers heeft de factuur van 2014 al per mail ontvangen en een aantal zal de factuur per post ontvangen. Hierbij zit het verzoek het factuur e-mailadres door te geven aan het secretariaat. Ook als u andere vragen heeft over uw factuur kunt u contact opnemen met het secretariaat.

 
NVRR Congres 16 mei 2014

Het jaarcongres 20014 van de NVRR op
16 mei is geheel gewijd aan het thema samenwerking.

Tijdens het congres wordt stilgestaan bij succesvolle en minder succesvolle voorbeelden van samenwerking. Ook de voorwaarden waar een samenwerking aan moet voldoen komen aan bod en via een programma van intensieve parallelsessies kunnen deelnemers zich verdiepen in tenminste vier relevante onderwerpen op dit gebied, variërend van theoretische kaderstellingen tot uiterst praktische aanwijzingen wat te doen en wat niet te doen.

Het congres vindt plaats op een zeer innovatieve locatie, de Fabrique in Utrecht.

De congrescommissie is er van overtuigd dat zowel het programma als de locatie de deelnmers en sprekers maximaal zullen inspireren.

Eén van de sprekers is al bekend. Jacques Wallage,  bijzonder hoogleraar Integratie en Openbaar Bestuur aan de RU Groningen en tevens voorzitter van de Raad voor het Openbaar Bestuur, is bereid gevonden om als eerste spreker in het ochtendprogramma de aftrap van het congres te verzorgen.

De kosten voor deelname bedragen €195,- (ex BTW) voor leden. Niet-leden betalen €395,- (ex BTW).

U kunt nu zich al aanmelden voor het Congres.

De NVRR Congrescommissie  heeft ook een speciale Congreswebsite ontwikkeld. Op deze website vindt u alle informatie over het congres, de locatie en het programma. U kunt zich op de congreswebsite ook aanmelden voor de speciale Congres Nieuwsbrief, zodat u geen nieuwtje mist. 

 
Nederlands Vereniging voor Rekenkamers & Rekenkamercommissies | NVRR (2003-2014)  | Afmelden