NVRR Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies
 

Webinar Subsidie Evaluaties

Op donderdag 13 maart 2014 van 15.00 tot 16.00 uur houdt de Algemene Rekenkamer, samen met de Randstedelijke Rekenkamer en de Rekenkamer Nijmegen, een webinar over hoe subsidies beter geëvalueerd kunnen worden op effectiviteit. Dit online seminar biedt handreikingen voor lokale rekenkamers die hun gemeente/provincie willen aansporen tot betere subsidie-evaluaties of die zelf aan de slag willen met een subsidie-evaluatie. Mail voor meer informatie aan webinar@rekenkamer.nl

Introductiefolder nieuwe raadsleden

In samenwerking met Raadslid.Nu, wordt momenteel de laatste hand gelegd aan de introductiefolder voor nieuwe raadsleden. In een handig A5 formaat wordt kort en bondig antwoord gegeven op vragen zoals: wat doet de rekenkamer(commissie), wat kan men van de rekenkamer(commissie) verwachten en wat kan men aan een rekenkamer(commissie) vragen. Alleen NVRR-leden krijgen deze introductiefolder toegestuurd. De niet-NVRR leden worden geïnformeerd over de folder en kunnen deze, indien gewenst, tegen een vergoeding bestellen. Het aantal folders dat men ontvangt is afhankelijk van het aantal raadsleden op basis van aantal inwoners per gemeente. Voor meer vragen neem contact op met het secretariaat.

Lokaal initiatief decentralisatie in Friesland

Medio februari zijn de voorzitters van de Friese rekenkamers bijeen gekomen om te praten over de decentralisatie en wat dit lokaal voor gevolgen heeft. Lees meer hierover

Pilot Hoorn, samenwerking met AR

Tijdens een NVRR-workshop in september 2013 hebben veel rekenkamers aangegeven onderzoek te willen verrichten naar decentralisaties in het sociaal domein en daarbij belangstelling te hebben voor samenwerking.  Daarna heeft de Algemene Rekenkamer (AR) een digitale samenwerkingsruimte (PLEIO-site) gemaakt, waarop nog meer rekenkamers hun belangstelling hebben aangegeven. In de laatste NVRR-nieuwsbrief heeft de AR melding gemaakt van mogelijke samenwerking op het gebied van onderzoek naar  de Participatiewet. De mogelijke samenwerking met en tussen rekenkamers is echter vooruit geschoven in de tijd.

De AR voert op dit moment in samenwerking met de lokale rekenkamercommissie een pilot uit in de gemeente Hoorn. Doel van deze pilot is een beeld te krijgen van de informatievoorziening binnen de gemeente. Met dat inzicht krijgt de AR antwoorden op de vraag wat een gemeente voor mogelijkheden in huis heeft om een nulmeting te houden. Daarnaast levert de pilot meer inzicht in kansen, risico’s en knelpunten, die met de invoering van de Participatiewet in de praktijk gepaard gaan. Dergelijke inzichten zijn relevant voor het vormgeven van goede verantwoordingsinformatie over decentralisatie. De AR ontplooit verder nog andere initiatieven op het terrein van decentralisaties, zoals het projecteren van beleidsinformatie op (digitale) kaarten. Daarbij staat centraal de behoefte aan informatie van onderop, in het belang van burgers, stakeholders en gemeenten. De informatie moet simpel, overzichtelijk en efficiënt zijn.

De AR  verwacht de werkzaamheden in Hoorn in maart 2014 af te ronden, om daarna met andere lokale rekenkamer(commissie)s de mogelijkheden voor samenwerking te verkennen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de samenwerkingsruimte op PLEIO. Wanneer u belangstelling hebt voor deze site kunt u zich opgeven bij Jeroen Freriks.

Voorbeelden gevraagd voor rekenkamertool

In het verlengde van de griffierstool en de burgemeesterstool heeft Raadslid.Nu besloten in het licht van de komst van de nieuwe gemeenteraden rond de verkiezingen ook een rekenkamertool te presenteren.

Deze tool wordt ontwikkeld in samenwerking met de NVRR door Petra Habets Advies & Ontwikkeling. Bij de opzet ervan zijn ook griffiers betrokken geweest.  Voor een impressie van de tool klik hier.

Omdat elke gemeente zijn eigen bestuurscultuur kent, is het streven de tool ook te vullen met goede voorbeelden vanuit het perspectief van de raad. Daarom het verzoek aan u om voor 6 maart goede voorbeelden over (de behandeling van) rekenkamerrapporten, verordeningen en/of onderzoeksagenda etc. te mailen naar Petra Habets

 
NVRR Congres 2014

Op 1 maart a.s. ontvangt u de speciale Congres nieuwsbrief met nieuws over het NVRR-congres op 16 mei 2014 in de Fabrique in Utrecht. 

 

Agenda

13 maart 2014 - Webinar Subsidie Evaluaties

Algemene Rekenkamer i.s.m. Randstedelijke Rekenkamer en Rekenkamer Nijmegen.

2 april - Congres Kennisintensieve Beleidsontwikkeling in Praktijk
Science Works - Zoetermeer

2 april -  Start 5 daagse cursus Rekenkameronderzoek 2014
Erasmus Universiteit Rotterdam

10 april 2014 - EICPC Jaarcongres 2014
Samenwerking tussen controller, auditor en toezichthouder; lessons learned.
Den Haag - Madurodam

 

Festival der Bestuurskunde

Een terugblik op het 11de Festival der Bestuurskunde. In een drietal ochtendworkshops is met deelnemers van verschillende achtergronden, nagedacht over Risico, Visie en Actie op het terrein van de drie decentralisaties. Uit de brainstorm en de daaropvolgende ‘framestorm’ is uiteindelijk per workshop een concreet manifest geproduceerd. Lees meer.

 

 

 
Nederlands Vereniging voor Rekenkamers & Rekenkamercommissies | NVRR (2004-2005) i.s.m. Stichting Rekenschap | Afmelden