NVRR Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies
 

Van de voorzitter

De decentralisatie in het sociale domein (jeugdzorg, arbeidsparticipatie en maatschappelijke ondersteuning) brengt veel nieuwe en belangrijke taken bij de gemeenten. Het is belangrijk om de uitvoering van die taken bij onze gemeenten goed te volgen. En als we ons daarbij realiseren dat er stevig bezuinigd wordt op die taken en de kwaliteit en doeltreffendheid van de uitvoering op niveau moeten blijven, dan is dat een reden te meer om de vinger aan de pols te houden.

In dat verband liepen wij vorig najaar al tegen een stevig probleem aan. Veel gemeenten zullen deze nieuwe taken niet alleen, maar in samenwerking met andere gemeenten gaan uitvoeren, in gemeenschappelijke regelingen, maar ook in andere samenwerkingsverbanden. Op grond van de huidige wetgeving hebben rekenkamers en vooral ook rekenkamercommissies onvoldoende bevoegdheden om kwaliteit, doeltreffendheid en doelmatigheid van die nieuwe taken in kaart te brengen en aanbevelingen te doen hoe het beter kan. Bij handhaving van de huidige wetgeving ontstaat er een stevig controlegat. Dat geeft veel en ook grote risico’s.
Die problemen hebben wij als bestuur van de NVRR eind 2013 in een brief met aanbevelingen aangekaart bij minister Plasterk van BZK. Het doet ons genoegen dat hij heeft ingestemd met de aanbevelingen om de rekenkamercommissies de zelfde wettelijke bevoegdheden geven als de rekenkamers. Ook de aanbeveling om  als rekenkamer(commissie) ook onderzoek te kunnen doen in samenwerkingsverbanden, van welke aard en omvang dan ook is door de minister overgenomen in zijn wetsvoorstel.  Afgelopen disdag is de wetswijziging, inclusief de derde Nota van Wijziging, waarin het voorstel van de NVRR is verwerkt, aangenomen. Daarmee wordt het controlegat gedicht en kunnen we ons werk naar behoren uitvoeren.

Dan nog even iets anders. Na de verkiezingen van vorige week zijn er nieuwe gemeenteraden met ook veel nieuwe raadsleden gekomen. Dat geeft ons uiteraard aanleiding om bij die nieuwe raden de positie, taken en bevoegdheden van rekenkamer(commissie)s onder de aandacht te brengen. Daarvoor hebben wij een folder gemaakt die aan alle leden is gestuurd. Die folder is een basis voor rekenkamers en rekenkamercommissies om naar de nieuwe raden duidelijk te maken welke positie zij innemen en hoe zij de raden kunnen ondersteunen bij de uitvoering van hun kaderstellende en controlerende taken. En er blijft voldoende ruimte om op eigen wijze invulling te geven aan het onderhouden van de relatie met de raden en de raadsfracties.

Bestuur NVRR in gesprek met Partners en Pröpper

Het is van belang rapporten gemaakt door rekenkamers kritisch te toetsen. Hetzelfde geldt ook voor rapporten over rekenkamers of evaluaties van rekenkamers. In enkele recente evaluaties heeft onderzoeksbureau Partners en Propper aanbevelingen gedaan die vragen hebben opgeroepen. Deze vragen zijn verzameld en onlangs door het NVRR-bestuur met het bureau besproken, dit op verzoek van de Kring van Secretarissen. Bijgaand vindt u het gespreksmemo van het NVRR-bestuur en de schriftelijke reactie van het bureau daarop. Verdere bespreking van deze onderwerpen kan in de Kring van Secretarissen plaatsvinden. 

De drie vragen over nulmeting kwaliteitszorg

In het najaar van 2013 heeft het “Team de 3 vragen” een vragenlijst rondgestuurd, waarin gevraagd werd naar de professionele ondersteuning van de rekenkamercommissie en naar de producten die de rekenkamercommissie had geleverd sinds 2010. Ook werd gevraagd of de rekenkamercommissie geëvalueerd was in die periode en op welke wijze er aan kwaliteitsbevordering is gedaan.

Achteraf bleek dat de vragen eigenlijk te open waren gesteld. Het was daarom iets ingewikkelder dan normaal om de antwoorden zo samen te voegen, dat er een beeld naar voren kwam.
Inmiddels is dat wel gebeurd en het vernieuwde team biedt u hierbij de resultaten aan. De cijfers van de eerste twee deelvragen spreken voor zichzelf. Ongeveer 25% heeft geen professionele ondersteuning en eveneens ongeveer 25% (maar absoluut niet dezelfde groep) is niet geëvalueerd in de afgelopen periode. De professionele ondersteuning loopt overigens fors uiteen. Van één uur per week tot een halve werkweek bij de gemeenten tot 40.000 inwoners en tot meer dan een volledige werkweek bij de grotere gemeenten. Maar ook bij die grotere gemeenten komt het voor dat die professionele ondersteuning ontbreekt of zeer gering is in uren.

Interessant zijn de antwoorden op de bewust open vraag: “”Hoe bevordert de rekenkamer(commissie) bewust de eigen kwaliteit?” De antwoorden lopen zeer uiteen en wij hopen dat de diverse antwoorden leiden tot nieuwe ideeën over het bevorderen van de eigen kwaliteit.
De uitkomsten staan op de website gepubliceerd.

Steven Dijk en Etienne Lemmens

ALV 16 mei 2014

Het bestuur van de NVRR nodigt haar leden van harte uit om deel te nemen aan de ALV op vrijdag 16 mei 2014 voorafgaand aan het NVRR Congres. In de NVRR agenda op de website staat meer informatie, kunnen de stukken, waaronder de agenda gedownload worden. Aanmelden kan via de website of direct via de aanmeldlink

Goudvink 2014 - binnenkort meer informatie

De commissie Goudvink is druk met de vorobereidingen voor de Goudvink 2014. Binnenkort ontvangt u een speciaal nieuwsbericht hierover. De commissie hoopt op veel aanmeldingen van rapporten maar natuurlijk ook vanbeoordelaars. 

Verzoek van het NVRR Secretariaat

Er worden veel facturen teruggestuurd naar het secretariaat met de mededeling dat het orderinkoopnummer ontbreekt op de factuur en dat niet tot betaling kan worden overgegaan. Als u weet dat een dergelijk nummer gevraagd wordt bij uw betalende instantie, wilt u dit dan doorgeven aan info@nvrr.nl? Namens het secretariaat  alvast hartelijk dank!

 
NVRR Congres 20142014

Op de congressite is nieuwe programma informatie opgenomen. De aanmelding voor het congres loopt!
 

Agenda

2 april - Congres Kennisintensieve Beleidsontwikkeling in Praktijk

Science Works - Zoetermeer

2 april -  Start 5 daagse cursus Rekenkameronderzoek 2014
Erasmus Universiteit Rotterdam

10 april 2014 - EICPC Jaarcongres 2014
Samenwerking tussen controller, auditor en toezichthouder; lessons learned.
Den Haag - Madurodam
 

Informatie voor nieuwe raadsleden

De NVRR heeft, ten behoeve van het inwerkprogramma een introductiefolder voor nieuwe raadsleden ontwikkeld. De folder is deze week aan de gemeentes waar leden van de NVRR aan zijn verbonden toegestuurd. Niet-leden kunnen de folder bestellen via een bestelformulier op de website van de NVRR.


De Commissie Kwaliteitszorg heeft aanvullend een PowerPoint presentatie gemaakt die gebruikt kan worden bij de kennismaking met de (nieuwe) raad. Deze is eveneens te downloaden. Lees meer >>

 

Vacature Commissie Kwaliteitszorg

De Commissie Kwaliteitszorg bestaat uit een groep enthousiaste vrijwilligers en is momenteel op zoek naar uitbreiding om de taken meer evenredig te kunnen verdelen.

Heb je een eigen visie op kwaliteit en kwaliteitszorg bij rekenkamer(commissies) en vind je het leuk om met een groep enthousiaste vrijwilligers hier handen en voeten aan geven, maak je interesse dan voor 1 mei 2014 aan ons kenbaar. 

Lees meer over het gewenste profiel en hoe je interesse kenbaar te maken.

     
Nederlands Vereniging voor Rekenkamers & Rekenkamercommissies | NVRR (2003-2014) | Afmelden