NVRR Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies
NVRR NIEUWSBRIEF nr. 4 6 mei 2014

Van de voorzitter

Nog twee weken en dan kunnen we elkaar weer treffen tijdens het NVRR congres. De Congrescommissie heeft wederom met veel inzet een boeiend programma voorbereid. Bij voorbaat dank voor alle inspanningen. Over het aantal inschrijvingen zijn we zeker al tevreden. Maar mocht u zich nog niet hebben ingeschreven, aarzel dan niet om dat te doen, want het programma ziet er goed uit en het is jammer als u dat mist. Met de heren Wallage, Van Delden en Warmelink hebben we goede sprekers, die allen een boeiend onderwerp zullen behandelen. Vervolgens zijn er aantrekkelijke workshops waarin actuele thema’s aan de orde komen. En aan het einde van het congres is er weer alle ruimte om na te praten en ervaringen uit te wisselen onder het genot van een borrel. Een goede en aantrekkelijke formule, die ook in de voorgaande jaren veel tevreden deelnemers opleverde.

En dan nog even de nieuwe website. Het heeft even geduurd, langer dan we veronderstelden, maar nu is de oude site ingewisseld voor de nieuwe. Ik hoop van harte dat onze leden zich in positieve zin zullen uitlaten over de nieuwe site, er is hard aan gewerkt. De site moet het gemakkelijker maken om van elkaars ervaringen te profiteren. Uitwisseling van ervaringen staat bovenaan in het lijstje.

Daarvoor is ook de Bibliotheek op de site bedoeld. In de Bibliotheek willen we zo veel mogelijk rapporten en publicaties opslaan. En daarvoor hebben we uw hulp en steun nodig. Wij willen graag dat u al uw rapporten en publicaties via de link ‘publicatie toevoegen’ op onze nieuwe site gaat zetten, zodat we ook hiermee van elkaars ervaringen kunnen profiteren. Een goed gevulde bibliotheek levert iedereen voordelen op. Omdat we in de nieuwe website gekozen hebben voor een andere indexering, lukt het ons niet eenvoudig zelf de door u eerder geplaatste rapporten over te zetten. Daarom hoop ik van harte dat u daarvoor enige tijd wilt vrijmaken. Bij voorbaat dank voor uw bijdragen aan de bibliotheek. Wij waarderen dat zeer.

ALV NVRR

Op 16 mei wordt, voorafgaand aan het NVRR jaarcongres, de voorjaars-ALV van de NVRR gehouden. Het bestuur van de NVRR nodigt haar leden van harte uit om deel te nemen aan deze ALV. In de NVRR agenda op de website vindt u meer informatie. U kunt daar ook alle stukken, de agenda, het verslag van de vorige vergadering en het jaarverslag downloaden, deze zullen niet worden toegestuurd. Aanmelden kan via de website of direct via de aanmeldlink.

NVRR Congres 16 mei

Het jaarcongres is dit jaar geheel gewijd aan het thema samenwerking. De congrescommissie heeft ook dit jaar weer een aansprekende keynotesprekers weten vast te leggen, te weten Jacques Wallage ("Rekeken, narekenen of afrekenen"), Bert van Delden ("Goed openbaar bestuur, decentralisaties en rekenkameronderzoek") en Han Warmelink ("Verkeerd Verbonden: de relatie rekenkamers en verbonden partijen). Tijdens de workshops kunt u zich als deelnemer intensief met het onderwerp samenwerking bezig houden.
Op de speciale congres website leest u het uitgebreide programmaoverzicht en kunt u zich direct aanmelden.

Leergang Kennisintensieve beleidsontwikkeling

ScienceWorks, een bureau dat (lokale) overheden, universiteiten en bedrijven ondersteunt bij het analyseren en ontwikkelen van hun onderlinge samenwerkingsverbanden of hun kennisoverdracht, organiseert op 6 , 13 en 20 juni in  Den Haag een driedaagse Leergang “Kennisintensieve Beleidsontwikkeling”.  NVRR leden krijgen een korting van €300 op de deelnameprijs. 
Download het programma of bezoek de website van ScienceWorks

Interessant artikel over doorwerking

Etienne Lemmens, lid van de Commissie Kwaliteitszorg heeft op de website van de NVRR al een tweetal blogs geschreven over doorwerking. Nu is ook een artikel van zijn hand gepubliceerd op de website BeleidsonderzoekOnline met als titel Voorwerking, werking en doorwerking: een praktisch instrument voor het meten van het effect van rekenkamers

Inventarisatie ledenbestand

De NVRR heeft de afgelopen weken aan alle leden een mail gestuurd over de samenstelling van de rekenkamer(commissie). Na de verkiezingen hebben vele verschuivingen plaatsgevonden binnen de samenstelling van gemeenteraden, die ook invloed kunnen hebben op de samenstelling van de rekenkamer(commissie). Voor de NVRR is het van groot belang dat zij de juiste personen weet te adresseren als zij communiceert. Vandaar dat wij de hulp van de leden hebben inroepen. Hebt u de mail gemist? Wilt u toch zo vriendelijk zijn het inventarisatieformulier zo volledig mogelijk in te vullen?  Door een up-to-date ledenbestand kunnen wij u namelijk nog beter van dienst zijn. 

Jaarverslag Waterkring 2013

Onder de paraplu van de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekeningcommissies (NVRR) werd op 3 juli 2013 de Waterkring opgericht. 
De nieuwe kring wil de positie van de rekenkamerfunctie bij waterschappen versterken. In de Waterwet is voorbijgegaan aan de rekenkamerfunctie bij waterschappen. Het hebben van een dergelijke functie en de vorm daarvan is overgelaten aan de besturen van de waterschappen. De taken en bevoegdheden van de rekenkamerfunctie zijn dan ook gebaseerd op de verschillende waterschapsverordeningen.  
13 van de 23 waterschappen kennen in hun verordeningen een rekenkamerfunctie, zij het dat twee daarvan een rekeningcommissie betreffen. Er zijn daarnaast 4 waterschappen die volstaan met een auditcommissie. De overige waterschappen kennen nog geen rekenkamerfunctie. De bevoegdheden van de RKC verschillen per waterschap.
 
Na de oprichting van de waterkring is gestart met het informeren van de Unie van Waterschappen, Algemene Rekenkamer en de Ministeries van Binnenlandse zaken respectievelijk van Infrastructuur en Milieu en het Parlement. Ook heeft de Waterkring een najaarsbijeenkomst georganiseerd op 31 oktober 2013 bij het Hoogheemraadschap van Delfland voor leden van RKC's en leden van de algemeen besturen van waterschappen." 

Het volledige jaarverslag is opgenomen in de bibliotheek van de NVRR >>